Adli ve idari yargı teşkilatında hakim ve savcıları görev yaparlar. 2802 sayılı Hakimler Savcılar Kanunu kapsamındaki hükümler uygulanır.

Hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görev ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleri ve görevleri
sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

Hakimlik ve Savcılık Mesleği


Hakimler ve savcılar, kanunda belirtilen başka, resmi ve özel hiçbir görev alamazlar ve altmış beş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Askeri hakimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir.


Hakim ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. Hakim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idari görevlerde çalışanlar, hakim ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler. Hakim ve savcılara tanınan her türlü haklardan yararlanır ve hakim ve
savcılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler .(Anayasa mad.140).