İdare mahkemelerinin görevlerinin neler olduğu. 4577 sayılı Kanım "mı 2 inci maddesi ile değişik 2576 sayılı Kanun'un 5' inci maddesinde gösterilmiştir. Bu hükme göre. idare mahkemelerinin görevlerini, şu şekilde sıralayabiliriz:


- Vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derece mahkemesi olarak:


Danıştay'ın göreceği davalar dışında kalan iptal davalarını, tanı yargı davalarını, tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerden bilinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı
taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözüme kavuşturmaktır.


Bu belirtilen davaların, idare mahkemelerinde görülebilmesi için. vergi mahkemeleri ile ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'ın yanı sıra. Askeri Yüksek İdare Mahkemesininde görev alanı içerisinde yer almamaları gerekir. Bu dununda, vergi mahkemeleri, ilk derece
mahkemesi olarak Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin görev alanı dışında kalan tüm idari uyuşmazlıklarda genel görevli yargı yerine, idare mahkemeleri olduğu söylenebilir.


-Özel kanunlarda Danıştay'ın görevli olduğu belirtilen ve İdari Yargılama Usulü Kanunu ile idare mahkemelerinin görevli kılınmış bulunduğu davaları çözümlemek (örneğin. 1580 sayılı Belediyeler Kanunu m. 76.91; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m. 135; Gümrük Kanunu m. 84 gibi).

-Diğer kanunlarla verilen işleri karara bağlamaktır.