Vergi mahkemelerinin görevlerinin neler olduğu 2576 sayılı Kanım "un 3410 sayılı Kanunla değişik 6' ncı maddesinde gösterilmiştir. Bu hükme göre. vergi mahkemeleri;

-Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi ve resim ve harçlar ile benzeri malî yükümler ve bunların zam ve cezalan ile tarifelere ilişkin davaları.- Yukarıda belirtilen konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin davaları.

-Diğer kanunlarda verilen işleri çözümler.

Bir başkan ve iki üyeden oluşan vergi mahkemeleri, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Vergi mahkemelerinin olağan çalışma yöntemi, kurul olarak toplanıp karar almasıdır. Kanun, bazı vergi uyuşmazlıklarının vergi mahkemelerince kurul olarak değil: tek hakim ile çözümlenmesi imkanını da getirmiştir (2576 s.K. m. 7/2). Öngörülen bu pozitif düzenlemeye göre. 6" ncı maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen uyuşmazlıklardan kaynaklanan ve 2004 takvim yılı başı itibariyle toplam değeri dört milyar sekiz yüz elli milyon lirayı aşmayan davalar, vergi mahkemesi hakimlerinden birisi tarafından karara bağlanır.


2576 sayılı Kanun'un ek 1 inci maddesinde 4577 sayılı Kanunun 4" üncü maddesi ile yapılan değişiklikle: bu kanunun tek hakimle çözümlenecek davalara ilişkin 7'nci maddesindeki parasal sınırlar, her takvim yılı basından geçerli olmak üzere önceki yıldaki
uygulanan parasal şuurların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298" inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle uygulanacağı hükme bağlanmış olup böylece parasal değerlerin enflasyonist ortamda erimesi engellenmiştir.