Atatürkçü Düşüncede Milli Güç Unsurları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Atatürkçü Düşüncede Milli Güç Unsurları

 1. Türk tarihi ve Türk kültürüne dayanan Atatürkçülük gücünü Türk milletinden almaktadır. Atatürk'ün yönetim anlayışı temelinde etkili olan bu güç; siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ve askerî güç olarak ortaya çıkmaktadır. Zaten Atatürk'ün yönetim anlayışı her şeyden önce kendi millî gücümüze dayanmayı öngörmektedir. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, tam bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması millî güç sayesinde gerçekleşmiştir.


  a. Siyasi Güç : Siyaset; devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış olarak tanımlanabilir.Öte yandan belirli bir amaca ulaşmak için izlenen yola aynı tanımlama getirilebilir.Siyasi gücün dayandığı ilkeler: millî egemenlik ve bu millî egemenliğin demokrasinin geliştirilmesi içinkullanılmasıdır. Siyasi güç demokrasi ile birleştiği zaman daha anlamlı olmasıdır.Siyasi güç, Atatürkçü düşünce sisteminin en önemli unsurudur. Siyasi gücün varlığı demokrasinin varlığıdemektir. Ulusal egemenliğin uygulanması da yine siyasi güç aracılığı ile olmaktadır. Siyasi gücün zayıflaması ya dayokluğu devletin ve demokrasinin varlığının tehlikede olduğunu göstermektedir.

  b. Ekonomik Güç :Siyasi hedeflere, ancak ekonominin sağladığı güç desteği ile ulaşılabilir. Atatürkçülüğün hedefi olan güçlü ve bağımsız bir devlet ancak güçlü bir ekonomi ile sağlanır. Bundan dolayı ekonomik güç siyasi gücün en büyük yardımcısıdır. Atatürk ekonomik gelişmenin millî temeller üzerine oturtulmasını ve milletten kaynaklanan bir güç olmasını istemiştir. Askerî zaferlerin ekonomik zaferlerle pekiştirilmesini, tek başına askerî başarıların bir anlamifade edemeyeceğini belirtmiştir.

  c. Askerî Güç :Türk ordusu, tarihten gelen köklü uygulamaları, yenileşmenin öncüsü ve millî bağımsızlığın koruyucusu olarak Atatürkçü düşünce sisteminin temel unsurlarından birisidir. Vatanın korunması ve milletin bağımsızlığının devam ettirilmesi Türk ordusu sayesinde gerçekleştirilmektedir. Türk ordusu cumhuriyetin ve millî egemenliğin de koruyucusudur.

  d. Sosyo-Kültürel Güç Sosyo-kültürel güç iyi bir eğitim almış donanımlı ve kültürel birikime sahip insanların oluşturduğu birgüçtür. Atatürk sosyo-kültürel gücün artması için eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapılmasını gerekli görmüştür.

  Atatürkçü Düşüncede Milli Güç Unsurları

  ATATÜRK'Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER:

  Atatürk'ün düşünce sistemini oluşturmasına neden olan etkenlerden birincisi ,Osmanlı Devletinin sosyal, siyasal ve ekonomik durumudur.

  İkincisi ise, Dünyada meydana gelen olaylardır.

  Atatürk'ün düşünce sistemini oluştururken birinci olarak, Osmanlı Devletinin şu sosyal, siyasal ve ekonomik durumlarından etkilenmiştir: Osmanlı Devleti, mutlakıyet ve sonrada meşrutiyetle yönetilen bir devletti. Ülkeyi yönetme yetkisi tek başına padişaha aitti(Mutlakiyet). Devletin son dönemlerinde meşrutiyet yönetimi kabul edilmişti. Ama padişah ve İstanbul Hükûmeti ülkeyi iyi yönetememişti ve devlet zayıflamıştı. Devletin zayıflamasıyla, Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti üzerindeki siyasal baskılarını arttırmaları. Fransız İhtilâli ile yayılan milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle ve Avrupa devletlerinin de kışkırtmasıyla ; Osmanlı Devleti içindeki azınlıkların(Rumlar,Sırplar,Ermeniler), kendi devletlerini kurmak için ayaklanmaları ve Osmanlı Devletinden ayrılmaları. Kapitülasyonlar ve uzun süren savaşlar nedeniyle Osmanlı Devletinin ekonomisinin bozulması ve Avrupa Devletlerine bağımlı hale gelmesi. Kötü ekonomik şartlardan ve eğitimsizlikten dolayı Osmanlı Halkının zor durumda olması.

  Birinci Dünya Savaşından sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla , Osmanlı ordusunun dağıtılması ve ülkenin işgal edilmesi. Atatürk'ün düşünce sistemini oluştururken ikinci olarak , Dünyada meydana gelen şu olaylardan etkilenmiştir: Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan özgürlük,bağımsızlık,milliyetçilik,demokrasi ve laiklik(din ve devlet işlerinin ayrılması) gibi fikirlerden etkilenmiştir. Avrupa'da Rönesans'tan ortaya çıkan akılcı ve bilimsel düşüncelerden etkilenmiştir. Dünyada dini esaslara göre yönetilen devletlerin yerine ; din ve devlet işlerinin ayrıldığı laik devletlerin kurulmasından etkilenmiştir. Dünyada mutlakiyet ve meşrutiyet yönetilen devletlerin yerine ; halk egemenliğine dayanan demokratik devletlerin kurulmasından etkilenmiştir.


  Güncelleme : 2017-10-02

Konu Etiketleri

atatürkçü düşünce sisteminde askeri güç, atatürkçü düşüncede milli güç unsurları kısaca, atatürkçü düşüncede milli güç unsurları slayt, atatürkçü düşüncede siyasi güç, milli güç unsurları ekonomik güç

  Okunma: 1160 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -