İhtiyacı olanlar için 730 adet eş anlamlı kelime tablosu oluşturduk.

Kelime Eş anlamlısı
ab su
aba üstlük
abartı mübalağa
abece alfabe
abecesel alfabetik
abes boş
abıhayat bengi su
abide - anıt anıt
abluka kuşatma
abuk sabuk anlamsız
abullabut hantal
abus somurtkan
acar cesur
acaba acep
acayip garip
acele çabuk
aceleci ivecen
Acemce Farsça
acemi toy
acı üzüntü
acıma merhamet
acımasız gaddar
açıkgöz kurnaz
ad isim
adale kas
adalet hak
adet tane
âdet gelenek - töre
adıl zamir
adi bayağı
aferin bravo
affetmek bağışlamak
ahenk uyum
aka büyük
akıl us
aksi ters
al kırmızı
alaka ilgi
alaz alev
alelade sıradan
aleni açık
Allah tanrı
ama fakat
âmâ kör
amaç erek
amade hazır
amale işçi
amel
ana anne
anı hatıra
anıt abide
aniden birden
anlam mana
anlamdaş eş anlamlı
anlatım ifade
ant yemin
apse iltihap
ara fasıla
araç vasıta
arıza bozukluk
arka geri
armağan hediye
art arka
arzu - istek istek
asır yüzyıl
asil soylu
yemek
aşırmak çalmak
ata cet
atak girişken
atamak tayin etmek
atölye işlik
avare serseri
ayakkabı pabuç
ayakyolu - hela

aylak serseri
ayraç parantez
ayrıcalık imtiyaz
aza üye
bacı kız kardeş
bağışlamak -affetmek

bağnaz yobaz
bakış nazar
barış sulh
basımevi matbaa
basit yalın
baş kafa
başkaldırı isyan
başkan reis
başkent başşehir
başvuru müracaat
batı garp
bayağı adi
bayındır mamur
bayındırlık imar
baytar veteriner
bazen kimi
bedava parasız
beden gövde
beğeni zevk
belde şehir
belge vesika
bellek hafıza
bencil egoist
benlik kişilik
beraber birlikte
bereket bolluk
berrak duru
besin gıda
beyanat demeç
beyaz ak
beygir at
beyhude boşuna
biçare zavallı
biçim şekil
bilakis tersine
bilgin alim
bilgisiz cahil
bilhassa özellikle
bilim ilim
bilgisiz cahil
bilinç şuur
bina yapı
birden ani
birdenbire aniden
birey fert
biricik tek
bitki nebat
boylam meridyen
bozkır step
bucak nahiye
buğu buhar
buhran bunalım
buyruk emir
büro ofis
cahil bilgisiz
caka gösteriş
camekan vitrin
canlı diri
cazibe çekim
cehalet bilgisizlik
celse oturum
cenk savaş
cenup güney
cerahat irin
cerrah operatör
cesur yürekli
cet ata
cevap yanıt
ceviz koz
cılız sıska
ciddi ağırbaşlı
cihaz aygıt
cihet yön
cilt ten
cimri pinti
cimri hasis
cin tür
civar yöre
cömert eli açık
cümle tümce
cılız sıska
ciddi ağırbaşlı
cihaz aygıt
cihet yön
cilt ten
cimri pinti
cimri hasis
cins tür
civar yöre
cömert eli açık
cümle tümce
çabuk acele
çağ devir
çağdaş modern
çağrı davet
çamur balçık
çare deva
çehre yüz
çeşit tür
çeviri tercüme
çığlık feryat
çılgın deli
çizelge cetvel
çoğunluk ekseriyet
çok fazla
dahil
daimi sürekli
darbe vuruş
dargın küs
darılmak küsmek
davet çağrı
defa kez
değer kıymet
değerli kıymetli
değnek sopa
deli çılgın
delil kanıt
deneme tecrübe
denetim kontrol
deney tecrübe
deprem zerzele
dergi mecmua
derhal hemen
deri ten
derslik sınıf
devamlı sürekli
devinim hareket
devir çağ
devir tur
devre dönem
dışalım ithalat
dışsatım ihracat
diğer başka
dil lisan
dilek istek
diri canlı
dize mısra
dizi sıra
doğa tabiat
doğal tabii
doğu şark
doktor hekim
donuk mat
doruk zirve
dost arkadaş
dönemeç viraj
döşek yatak
duru berrak
durum vaziyet
duygu his
düş rüya
düşünce fikir
düzen seviye
düzmece sahte
düzyazı nesir
ebat boyut
ebedi sonsuz
ebeveyn anne-baba
eda naz
edat ilgeç
edebiyat yazın
efe zeybek
egoist bencil
ehemmiyet önem
ek ilave
eklem mafsal
ekonomi iktisat
elbise giysi
emir buyruk
emniyet güvenlik
ender nadir
endişe kaygı
endüstri sanayi
enkaz yıkıntı
enlem paralel
entari giysi
enteresan ilginç
erek amaç
esas temel
eser yapıt
esir tutsak
etki tesir
etraf çevre
faaliyet etkinlik
faiz nema
fakat ama
fakir yoksul
faktör unsur
fare sıçan
fark ayrım
fasıla ara
fayda yarar
fazla çok
felç nüzul
fena kötü
fer ışık
fert birey
feza uzay
fiil eylem
fikir düşünce
file
füze roket
garip acayip
garp batı
gaye amaç
gayret çaba
gebe hamile
gelecek istikbal
gelenek anane
gene yine
genel umumi
geri art
gezmek dolaşmak
gıda besin
giysi elbise
giz sır
gizli saklı
gökyüzü sema
görev vazife
gövde beden
gözlem rasat
güç kuvvet
güçlü kuvvetli
güldürü komedi
gülünç komik
güney cenup
güven itimat
güz sonbahar
hadise olay
hal durum
halbuki oysa
ham olmamış
hane ev
hareket devinim
hariç dış
harp savaş
hasım düşman
hasis cimri
hasret özlem
hassas duygulu
hatıra anı
hayal düş
hayat yaşam
haysiyet onur
hediye armağan
hekim doktor
hela tuvalet
hemen derhal
hısım akraba
hiddet öfke
hikaye öykü
hisse pay
hudut sınır
hususi özel
hür özgür
ılıca kaplıca
ırak uzak
ırgat rençber
ırk soy
ıra karakter
ırmak nehir
icat buluş
dahil
içten samimi
idadi lise
idare yönetim
ihracat dışsatım
ihtiyar yaşlı
ihtiyaç gereksinim
ikaz uyarı
iktisat ekonomi
ilan duyuru
ilave ek
ilgeç edat
ilgi alaka
ilginç enteresan
ilim bilim
ilişki münasebet
imar bayındır
imkan olanak
imtihan sınav
isim ad
iskemle sandalye
ithalat dışalım
itibar saygınlık
itimat güven
itina özen
izah açıklama
jeoloji yer bilimi
jön genç
kabiliyet yetenek
kabus karabasan
kafa baş
kafi yeter
kafiye uyak
kalite nitelik
kalp yürek
kamu halk
kanıt delil
kapital sermaye
kanun yasa
kara siyah
karşın rağmen
karşıt zıt
kas adale
katı sert
kati kesin
kayıp yitik
keder acı
kelime -sözcük

kenar kıyı
kent şehir
kere defa
kesin kati
kılavuz rehber
kırmızı al
kıyı sahil
kir pislik
kirli pis
kişi şahıs
kocaman iri
kolay basit
komedi güldürü
komik gülünç
kontrol denetim
konuk misafir
konut ev
koşul şart
kural kaide
kuruluş müessese
kurum kuruluş
kuşku şüphe
kutsal mukaddes
kuvvet güç
kuzey şimal
küme grup
küs dargın
laf söz
lafazan geveze
lahza an
lal dilsiz
lama deve
lider önder
lisan dil
lüzumlu gerekli
lüzumsuz gereksiz
mabet tapınak
macera serüven
mafsal eklem
mağlup yenik
mahalli yerel
mahcup utangaç
mahluk yaratık
mahpushane cezaevi
mahsul ürün
mana anlam
mani engel
manzara görünüm
matbaa basımevi
matem yas
mebus milletvekili
mecbur zorunlu
mecmua dergi
medeni uygar
medeniyet uygarlık
mektep okul
mektup name
melodi ezgi
menfaat çıkar
menfi olumsuz
menkul taşınır
meridyen boylam
merkep eşek
mesafe ara
mesela örneğin
mesele sorun
mesken konuk
meslek
mesul sorumlu
mesut mutlu
meşhur ünlü
meşrubat içecek
merasim tören
mevcut var
meydan alan
millet ulus
milletvekili mebus
milli ulusal
misafir konuk
misal örnek
misli katı
muallim öğretmen
muavin yardımcı
muharebe savaş
muhtelif çeşitli
muştu müjde
mübarek kutsal
müessese kuruluş
mühim önemli
mükafat ödül
müsabaka yarışma
müsait uygun
müspet olumlu
müstahsil üretici
müstakil bağımsız
müşteri alıcı
nadir ender
nakil atama
nakit para
nakliyeci taşımacı
namzet aday
nasihat öğüt
nebat bitki
neden sebep
nefes soluk
nehir ırmak
nem rutubet
nesil kuşak
nesir düzyazı
neşe sevinç
netice sonuç
nispet oran
nitelik kalite
noksan eksik
numune örnek
nutuk söylev
okul mektep
olanak imkan
olası mümkün
olay vaka
olumlu müspet
olumsuz menfi
onarım tamir
onay tasdik
onur şeref
oran nispet
otlak mera
oy rey
ozan şair
öbek grup
öbür diğer
ödenti aidat
ödlek korkak
ödül mükafat
ödün taviz
öfke hiddet
öge unsur
öğrenci talebe
öğrenim tahsil
öğüt nasihat
ömür hayat
önce evvel
önder lider
önemli mühim
öneri teklif
önlem tedbir
örgüt teşkilat
örneğin mesele
örnek misal
öteki diğeri
ötürü dolayı
öykü hikaye
özel hususi
özen itina
özgün orijinal
özgür hür
özlem hasret
pabuç ayakkabı
pasif edilgen
pinti cimri
pis kirli
politika siyaset
problem sorun
rağmen karşın
rastlantı tesadüf
rey oy
rutubet nem
rüya düş
rüzgar yel
sade yalın
sağlık sıhhat
saha alan
sahil kıyı
saldırı hücum
samimi içten
sanayi endüstri
sandalye iskemle
savaş harp
saz çalgı
sebep neden
sene yıl
sermaye kapital
serüven macera
sevinç mutluluk
sıçan fare
sıhhat sağlık
sınav imtihan
sınıf derslik
sır giz
sima yüz
siyah kara
siyaset politika
son nihayet
sonbahar güz
sonuç netice
sorumluluk mesuliyet
sorun mesele
soylu asil
sömestir yarıyıl
söylev nutuk
sözcük kelime
sözlük lügat
sulh barış
suni yapay
surat yüz
sürat hız
sürekli devamlı
şafak tan
şahıs kişi
şahit tanık
şair ozan
şaka latife
şans talih
şark doğu
şart koşul
şayet eğer
şef lider
şehir kent
şekil biçim
şen neşeli
şeref onur
şöhret ün
şuur bilinç
şüphe kuşku
tabiat doğa
tabii doğal
tabip hekim
talebe öğrenci
talih şans
tamir onarım
tane adet
tanık şahit
tanım tarif
tapınak mabet
taraf yan
tarım ziraat
tarif tanım
tartışma münakaşa
tasdik onay
tebrik kutlama
tecrübe deney
tedbir önlem
teklif öneri
tekrar yine
temel esas
tercüme çeviri
tertip düzen
tesadüf rastlantı
tesir etki
toplum cemiyet
tören -merasim

tren şimendifer
tuhaf garip
tutsak esir
tuvalet hela
tüm bütün
tümör ur
tümce cümle
uçak tayyare
uçurum yar
ufak küçük
uğraş
ulu yüce
ulus millet
umumi genel
umut ümit
unsur öğe
us akıl
usta ehil
uyarı ikaz
uygar medeni
uyum ahenk
uzak ırak
uzay feza
ülke diyar
ülkü ideal
üleş pay
ümit umut
ünlü meşhur
ürem faiz
ürün mahsul
üye aza
vaka olay
vakit zaman
varlıklı zengin
varsıl zengin
vasıta araç
vatan yurt
vazife görev
vaziyet durum
vesika belge
veteriner baytar
vilayet il
viraj dönemeç
vücut gövde
yalın sade
yan taraf
yanıt cevap
yapay suni
yapıt eser
yar uçurum
yaratık mahluk
yardımcı muavin
yargıç hakim
yarıyıl sömestri
yas matem
yasa kanun
yaş ıslak
yaşam hayat
yaşlı ihtiyar
yazı ova
yazım imla
yekün toplam
yel rüzgar
yemek
yerel mahalli
yetenek kabiliyet
yıl sene
yine tekrar
yitik kayıp
yoksul fakir
yöntem metot
yurt vatan
yüce ulu
yürek kalp
yüz surat
yüzyıl asır
zabit subay
zaman vakit
zarar ziyan
zehir agu
zengin varlıklı
zeybek efe
zırnık metelik
zıt karşıt
ziraat tarım
ziyan zarar
zor güç
zorunlu mecburi