Bu grupta giderler, çeşitlerini belirleyen doğal adlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

-İlk madde ve malzeme giderleri

-İşci ücret ve giderleri
-Memur ücret ve giderleri
-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
-Çeşitli giderler
-Vergi, resim ve harçlar
-Amortismanlar ve tükenme payları
-Finansman giderleri

İlk Madde ve Malzeme Giderler


Mal ve hizmetlerin üretilmesini, işletme faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla tüketilen her türlü direkt ilk malzeme, endirek malzeme ve üretimle ilgili yaptırılan işleri kapsar. Örneğin mobilya üretiminde kullanılan kereste ilk madde malzeme; cila, boya,
çivi, tutkal gibi malzemeler endirekt malzeme niteliğindedir.

İşçi Ücretleri ve Giderleri


İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla İş Kanunu'na söre çalıştırılan işçiler için tahakkuk ettirilen, (esas isçilik, fazla mesai, ikramiyeler, yıllık izin ücretleri, sosyal sigorta işveren primi, gece primi, tatil ücretleri, her
türlü sosyal yardımlar vs. gibi) her türlü tutarları kapsar.

Memur Ücret ve Giderleri


İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan maaşlı tüm personel için tahakkuk ettirilen her türlü tutarları kapsar.


Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler


İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ( elektrik, su. gaz ile diğer fayda ve hizmetler ) için yapılan giderleri kapsar.

Çeşitli Giderler

Yukarıda belirlenen giderler dışında, işletme faaliyetlerini sürdürmek için yapılması gerekli giderleri kapsar. Yolluk giderleri, reklam giderleri, noter, dava, icra giderleri, mesleki örgütlere ödenen aidat giderler, ve diğer giderler bu grupta yer alır.

Vergi Resim ve Harçlar

Mevzuat ( yürürlükteki yasalar, yönetmelikler vs. ) gereğince tahakkuk ettirilen gider niteliğindeki vergi, resim ve harçları kapsar.


Amortisman ve Tükenme Payları


Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için ayrılan amortisman gideri ile tükenme paylarını kapsar.


Finansman Giderleri


İşletmenin yabancı kaynak kullanımı nedeniyle ortaya çıkan faiz, komisyon vb. banka giderlerini kapsar.