1-Araştırma mühendisliği:Yeni bir bilginin,içinde bulunduğumuz çağın en değerli hazinelerinden biri olduğunu sanırız kimse inkar edemez. Çünkü bir problemin çözümü veya yeni bir bilginin keşfi ;bilime yeni ufuklar ,mühendisliğe ise yeni malzemeler demektir. Bu nedenle dünyanın en büyük firmaları gelirlerinin büyük bir kısmını araştırmalara ayırmaktan kaçınmazlar. Çoğu durumda ,araştırma mühendisleri ,bir problemi çözmek üzere bilim adamlarıyla birlikte bir takım halinde çalışırlar. Takımda bir işbölümü vardır kimi mühendislerin tecrübelerinden faydalanılırken ,kimi mühendislerin (veya bilim adamlarının) bilgisinden faydalanılır. Bu nedenle araştırma mühendisi olmak isteyen bir kişinin öncelikle takım çalışmasına uygun, başkalarıyla iletişimi iyi ve gerek aslarına gerek üslerine kendisini ifade edebilen bir kişi olması gerekir. Araştırma ,daha önce yapılamayan veya çözülemeyen konular üzerinde yapılan bir çalışma olduğu için öncelikle derin bir bilgi birikimi gerektirir. Aşırı merak ve hayalgücü araştırma mühendisliği için çok önemlidir. Sabır ve kendine güven başarısızlıkları ve yılgınlıkları engeller. Yine araştırma mühendisi olmak isteyen bir kişi için objektiflik ,açıkfikirlilik ve önyargılardan uzak oluş en önemli özelliklerdendir.


2-Geliştirme mühendisliği:Geliştirme mühendisliği araştırma ve tasarım arasında bir konuma sahiptir. Hammadesi araştırma mühendislerinin veya bilim adamlarının başarılarına bağlıdır. Görevi yeni bir bilginin yeni bir alete,yönteme veya ürüne uygulanmasını sağlamaktır. Sonuçları çoğunlukla daha ekonomik üretim şekilleri üzerinde odaklanır. Geliştirme mühendisleri mucit ruhlu yani yaratıcı kişilerdir. Deney konusunda tecrübeli olmaları ve iyi gözlem yapabilmeleri ,bununlada kalmayıp bu gözlemlerden birtakım sonuçlar çıkarabilmeleri sahip olmaları gereken diğer özelliklerdendir. Araştırma mühendisleri gibi takım çalışması yaparlar. Tüm mühendisliklerde kişinin kendisini ifade edebilmesi önemlidir ancak geliştirme mühendisliğinde bu önem bir kat daha artar. Düşüncelerini karşıya aktarabilmesi yani geliştirdiği ürünü veya yöntemi tanıtabilmesi karşısındakini ikna edebilmesi açısından çok önemlidir. Zira bir yöntem veya ürün bazen yüzbinlerce dolarlık bir yatırım gerektirmektedir ve sermaye sahipleri birtakım riskleri almadan ürün veya yöntem konusunda yeterince bilgilendirilmelidirler.


3-Tasarım mühendisliği:Tasarım mühendisi,geliştirme mühendisinden aldığı sonuçlarla birlikte,ekonomi faktörünü öncelikle göz önünde bulundurarak, yeni ürünler ve makinalar tasarlar. Bu tasarılar sırasında pek çok dış etkeni göz önünde bulundurmak zorundadır (fiziksel,kimyasal,termal...). Yine bir tasarım mühendisinin çok iyi malzeme bilgisine sahip olması gerekir. Uygun malzemeyi seçebilmesi istenilen özelliklerin sağlanması bakımından çok önemlidir. Tasarım mühendislerinin öncelikle yaratıcı olması gerekir çünkü işi isminden de anlaşılacağı gibi "yeni"yi tasarlamaktır. Mekenizmaları ve sistemleri kafasında canlandırabilmeli ve bunları kağıda aktarabilmelidir. Hayali üzerinde çalışabileceği tek yer kağıt olduğu için kağıt üzerinde düşünebilme yeteneğine de sahip olmalıdır. Son yıllarda bilgisayar teknolojisinde tasarım mühendisliği açısından önemli gelişmeler olmuştur. Bu nedenle tasarım mühendislerinin bilgisayar konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmaları önem kazanmıştır.Tasarım mühendisinin alternatif yöntemler arasından doğru seçimi yapabilmesi gerekir. Grup halinde çalışmayı gerektiren durumlarda diğerleriyle işbirliği içinde olması ve "kendi fikrinin doğru olacağı" gibi bir tutum içinde olmaması yine önemli olan diğer bir unsurdur.


4-Konstrüktörlük (konstrüksiyon mühendisliği): Araştırma,geliştirme ve tasarım mühendisleri ideal şartlar üzerinde çalışırlar. Konstrüktör ise gerçeklerle başbaşadır. Konstrüksiyon mühendisi üretimin olduğu bölgeden sorumlu olan kişidir. Istenilen kalite ve sonucun elde edilmesini sağlar. Üretimi yapılacak malzemenin montajından sorumludur. Üretimin aksamadan devam etmesi için personeli organize eder. Bu nedenle insanları yönetebilmesi yani "yöneticilik vasfının" olması önemlidir. Bir konstrüktör elindekilerle yetinmesini bilmelidir. Cesur karalar verebilmeli gerekirse risk almalıdır. Her an her yere gidecek gibi hazır bulunmalı ve her türlü koşulda çalışabilmelidir. Teknik altyapısının yetersiz oluşu bir konstrüktörün karşılaşacağı en büyük zorlukların nedenidir fakat bir konstrüktörün başırısını tayin eden en büyük etken çalışanlarla olan iletişimidir


5-Üretim (imalat) mühendisliği:Üretim mühendisinin görev alanı öncelikle üretimi tamamlanan makinalar veya parçalar üzerindedir. Bunun yanında çalışma alanı konstrüktörle benzerlik gösterir. Üretim yöntemini belirler. Denetleme ve test yöntemleri için kolaylıklar geliştirir. Üretim sırasında karşılaşılan sorunların ve hataların giderimesini sağlar. Tasarım mühendisleriyle ilk aşamadan itibaren, gerektiği takdirde ürünün yeniden tasarlanması için, iletişim halindedir. Çalışanların ve bir makinanın neler yapabileceğini kestirebilmesi bir üretim mühendisi için çok önemlidir çünkü üretim mühendisi limitte çalışan veya limite itilen sistem veya makinalarla ilgilenir. Planlı bir kişi için güzel bir meslektir. Telaşlı kişilere ise bu meslekte yer yoktur. Bir fikri başkasına satma yeteneği yine önemli özelliklerdendir çünkü geliştirme mühendisliğinde olduğu gibi üretim mühendisinin önereceği çözümler yüzbinlerce dolar gerektirebilir.


6-Endüstri Mühendisliği: Endüstri mühendisi üretimde insan ve ekonomi faktörünü göz önünde bulundurarak verimmliliği arttırmaya hedefler. Endüstri mühendisliğini çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alacağız.

7-İşletme Mühendisliği:İşletme mühendisi üretimin gerçekleştirildiği alanda istenilen verimi elde etmek için, makinaların kontrolünden, işleyişinden ve üretim departmanlarından sorumludur(taşıma, depolama,güç üretimi...).Bu sorumluluk makinelerin seçiminden kurulumuna kadar genit alanı kapsar. Ayrıca bakım malzemelerinden de yine işletme mühendisleri sorumludur. Bir danışman olarak görev aldıkları takdirde "Plan Mühendisi" olarakta adlandırılabilirler. Bu durumda daha ekonomik üretimin önündeki engelleri kaldırmak ve bakım programlarıyla ilgilenmek başlıca görevleridir. Bir işletme mühendisinin planlı olması ve metodik düşünce yapısına sahip olması önemlidir. Analiz yapabilme yeteneğine sahip olması ve teknik durumları ekonomi diline çevirebilmesi gerekir. Sürekli fabrikanın bütün bölümleri ile iletişim halinde olması gerektiği için takım çalışmasına uygun olması ama kendi sorumluluklarını unutmaması bir diğer önemli konudur.

8-Bakım Mühendisliği:Üretime başlandıktan sonra en önemli konu makinaların bakımıdır. Temelde amaç bir makinadan en uzun vadede en yüksek verimi elde edebilmektir. Bakım mühendisliği makinalarla uğraşmaktan zevk alanlar için uygun bir meslektir. Teorik bilgnin pratiğe dökülebilmesi önemlidir. Yine diğer mühendislik dallarında olduğu gibi insanlarla iletişiminin iyi olması gerekir.

Burada bahsettiğimiz bazı mühendislik dallarının başka mühendislikler tarafındanda paylaşılması çok doğaldır çünkü bu ayrımlar tamamen ihtiyaçtan doğmuştur ve benzer ihtiyaçların diğer mühendislikler tarafından da hissedilmesi gayet olağandır. Sınıflandırmamızda unutulmaması gereken en önemli nokta makina mühendisliğini temel alarak yola çıkmamızdır. Alt dalı olarak saydığımız mühendisliklerin bir kısmı zaten özelletmiş ve başlıbaşına bir mühendislik dalı halini almıştır