İslam dini tum insanların yaşama hakkının korunmasını emretmiş, insan öldürmeyi en büyük suçlardan biri saymıştır. Bu durum Kur'an'da şöyle ifade edilmiştir:"Kim bir mümini bile bile öldürürse, onun cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona öfkelenmiş, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. "(Nisa suresi, 93. ayet.) Bir başka ayette; "...Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir kimseyi öldürürse, bütün insanları Öldürmüş gibidir. Kim de bir kimsenin hayatını kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibidir. "(Mâide suresi, 32. ayet.) buyrularak insanın yaşama hakkına verilen önem belirtilmiştir.


İslamiyette kendi canına kıymanın veya başkasının hayatına kastetmenin günahı son derece büyüktür. Ne yazık ki günümüzde savaşlar, cinayetler, kazalar, doğal afetler, terör ve ölümcül hastalıklar insanın yaşama hakkını tehlikeye sokmaktadır. Sağlık hakkı temel hakların en önemlilerindendir. Sağlık; kişinin beden, ruh ve sosyal yönden iyilik içerisinde olma hâlidir. Her insanın, sağlık hakkından eşit olarak yararlanması gerekir. Beden ve ruh sağlığını yitirenler, diğer haklarını ve özgürlüklerini de tam kullanamaz. Bu yüzden devlet, vatandaşlarının sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için her türlü önlemi almalıdır.


Dinimiz sağlığın korunmasına büyük önem vermiştir. Peygamberimiz; "İki nimet vardır ki, insanlardan çoğu, bunları güzel kullanmakta aklanmıştır: Sıhhat ve boş vakit:'(Buhari, RikâkJ.) buyurarak insanların sağlık konusunda ihmalkâr davrandıklarına işaret etmiştir. Kur'an'da geçen; "...Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın.. "(Bakara suresi, 195. ayet.) ayeti,tüm hususlarda ve sağlıkkonusunda, bile bile kendimizi tehlikeye atmamızı yasaklar. İslam dinine göre canımızı ve sağlığımızı korumak Allah'ın bir emridir.


Sağlığa zararlı olan her şey haramdır. Bu açıdan beden, ruh ve akıl sağlığına zarar verdiği için alkol, sigara, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklar haram kılınmıştır. Bu konuyla ilgili olarak Allah şöyle buyurmuştur:"Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikilitaşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz."(Mâide suresi, 90. ayet.) Bizler de yaşama ve sağlık hakkımızın farkında olmalı, dinimizin bir gereği olarak hem kendi yaşamımızı ve sağlığımızı hem de başkalarının yaşam ve sağlık hakkını korumaya özen göstermeliyiz.