Hristiyanlıktaki tanrı inancı Yahudilikteki tanrı inancından biraz farklılık arz etmektedir. Hristiyanlar, Yahudilerin benimsediği ve inandığı tanrının yanında Hz. İsa'nın ve Kutsal Ruh'un da tanrı olduğuna inanmaktadırlar. Bu inanışa teslis (üçleme) denilmektedir. Teslis, tek tanrıcılık açısından sakınca içermektedir. Bundan dolayı Hristiyanlar, üç unsurun, tek tanrının üç ayrı tezahürü olduğunu söylemişlerdir. Hristiyanlıktaki ahiret anlayışı, Isa Mesih önderliğinde kurulacak Tanrı Krallığı inancına dayanmaktadır. Bu dünya tanrısal krallığın tarlasıdır. Ne ekilirse ahirette o biçilecektir. İnsanları ahirette, Hz. Isa yargılayacaktır. İyileri yanında alıkoyacak, kötüleri ise cehenneme gönderecektir. Luka İncili'nde amellerin karşılığının mezarda görüleceği iyi kişi ise mezarda rahat edeceği, kötü kişi ise kabirde azap çekeceği haber verilmektedir.


Hristiyanlar, Yahudi peygamberlerini kabul ederler. Hz. İsa'yı ise peygamberden ziyade, Tanrı'nın oğlu hatta tanrı olarak kabul ederler. Hristiyanlar, Eski Ahit'i ve Yeni Ahit 1 kutsal kitap olarak kabul ederler. Bu ikisinin bir arada yazılı olduğu kitaba
Kitab-ı Mukaddes denir. Eski Ahit, Yahudilerin kutsal kitabıdır. Yeni Ahit ise, dört İncil, Resullerin İşleri, havarilere ait 21 mektup ve Vahiy bölümü olmak üzere 27 kitaptan oluşmaktadır. İncil, Hz. İsa'ya gönderilen kutsal kitaptır. İncil, Hz. Isa hayatta iken yazıya geçirilmemiş, ona inananlar tarafından sonradan yazılmıştır. Bu yüzden değişik inciller ortaya çıkmıştır. Yapılan toplantılar sonucunda bunlardan dördü kutsal kitap olarak kabul edilmiştir.