Yahudiliğe göre Tanrı birdir. Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat'ta, "Dinle Ey İsrail, Allah'ımız Rab, bir olan Rab'dir!' (Tensiye, 6/4.) denilmektedir. Yahudiler, Tanrı'yı her şeyi yaratan, hükmeden, sonsuz güç sahibi, eşi, ortağı ve benzeri bulunmayan, resim ve heykeli yapılamayan olarak tanımlarlar. Ayrıca, ibadet sadece Tanrı'ya yapılmalıdır. Tanrı'nın adı ağızlara gereksiz olarak alınmamalıdır.


Bununla beraber ona yorulmak, dinlenmek gibi birtakım insani nitelikler atfederler. Tanrı'nın en sevgili milleti Yahudi milleti olduğu için Tanrı, onların millî tanrı sidir. Tanrı'nın Elohim ve Yehova olma üzere iki ismi vardır. Elohim; onun ceza veren gazap yönünü, Yehova ise; mükâfat veren rahmet yönünü temsil eder. Yahudiler,Tanrı'nın bu isimlerini telaffuz etmekten çekindikleri için Ha-Şem ve Adonay diye seslenirler. Ahiret inancı Yahudiliğin inanç esasları arasındadır. Yahudi din bilginleri, ahiretin varlığına inanmayı bir iman esası olarak kabul etmiştir. Ahirette cennet ve cehennem vardır. İyiler cennette sonsuz nimetlerini tadacaklar, kötüler ise cehennemde
acı ve ıstırap çekeceklerdir.


Peygamber inancı Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve İslam'ın inanç esaslarında mevcuttur. Yahudilerin peygamber inancı, kendi kutsal kitaplarında adları geçen peygamberlerle sınırlıdır. Bu yüzden onlar, Hz. İsa'nın ve Hz.Muhammed'in peygamberliğini kabul etmezler. Yahudi inancına göre Hz.Musa, gelmiş geçmiş peygamberlerin en üstünüdür. Allah, Hz. Musa'nın dininden başka bir din göndermemiştir.


Yahudilikte, kutsal kitaplar yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır. Yazılı kutsal kitaplar Ahd-i Atik (Eski Ahit) olarak bilinen Tanah'tır. Ta nah; Tora (Tevrat), Neviim (Peygamberler) ve Ketuvim (Kitaplar) gibi bölümlerden oluşmaktadır. Bunlardan Tora'nın Hz. Musa'ya gönderildiğine inanılmaktadır. Tevrat, Ibranice bir kelime olup kanun ve öğreti anlamlarına gelmektedir. Allah tarafından Hazreti Musa'ya indirilen kutsal kitabın da adı olmuştur. Tevrat'ın bir diğer adı da "Ahd-i Atik" (Eski Antlaşma) dir. Sözlü kutsal kitaplar, yazılı kutsal kitapların tefsirleridir. Bunlar da Mişna ve Talmud'dan oluşmaktadır.