Gelişmiş bir hayat tarzına ulaşamamış olan. geçimlerini avcılık, balıkçılık ve tarımla sağlayan ilkel kabilelerin inanç dünyalarını oluşturan dinlere geleneksel dinler adı verilmektedir. Bu dinlerin belirli bir kurucusu, inanç sistemi ve kutsal kitabı yoktur. Kabilelere ait olan bu dinlere "ilkel kabile dinleri" de denir. Gana'daki Ga dini. Güney Pasifik Adalarındaki Maori dini ve Sudan'daki Dinka dini geleneksel dinlerden bazılarıdır. Bunlar kabileye ait dinler olduğu için yayılma özellikleri yoktur.


Geleneksel dinlerde, kabilenin bütün üyeleri kabile dinine bağlı olmak zorundadır. Başka bir dine girmek kesinlikle yasaktır. Geleneksel dinler, kabilelerin yaşam tarzıyla yakından ilişkilidir. Avcılık, balıkçılık ve ziraatla geçinen ilkel kabile dinlerinde, ata ruhlarına saygı, tabiat olaylarını denetim altına almak için dans, ayin, büyücülük gibi özellikler çokça görülmektedir, ilkel dinler, ait oldukları kabilenin adıyla anılırlar. Bu dinlerde genel olarak ruhun ölümsüzlüğüne inanılmaktadır. Ancak, ilahî dinlerdeki ahiret inancı gibi bir inanış söz konusu değildir.

Geleneksel Dinler Nelerdir?


İlkel kabile dinlerinde inanç sistemleri ile ilgili çeşitli kavramlar vardır. Bu kavramlar, her kabilede değişik kelimelerle ifade edilse de taşıdığı anlam itibariyle aynıdır.

Mana: Toplum tarafından önemli kabul edilen bitki, hayvan gibi varlıklarda ve kabile reisi, sihirbaz gibi kişilerde bulunduğuna inanılan doğaüstü bir güçtür.Mana'ya sahip olduğuna inanılan canlı ve cansız varlıklara fetiş denir.


Yüce Tanrı: Geleneksel dinlerde yüce tanrı inancı bulunmaktadır. Tanrı göğün en yüksek katlarındadır. Tüm doğa olaylarını yönettiği gibi varlıkları yaratan ve dünyaya hükmedendir. Büyük felaketlerde Yüce Tanrı'ya sığınma şarttır.

Tabu: Doğaüstü kabul edilen ve dokunulmazlığı bulunan kutsal yerler, nesneler, kabile reisleri, sihirbaz hekimler, bebekler, ölüler ve bazı bitkilerdir. Tabu kabul edilen bu varlıklara yaklaşabilmek ve iletişim kurmak için mutlaka ayin yapılmalıdır.

Totem: İlkel kabilelerde totem, kabile halkının kendilerine akraba saydıkları ve kabilenin büyük atası olarak kabul edilen hayvan, bitki ve cansız varlıklara verilen addır.

Şaman: Ruhlarla bağlantı kuran, dini ayin ve törenleri yöneten din adamlarıdır. Şaman ruhlara hâkimdir.

Geleneksel Dinler Nelerdir? 1


Büyü: Bir işte başarıya ulaşmak için doğaüstü güçlerin yardımını sağlamak düşüncesiyle büyücüler tarafından yapılan işlemdir.


Efsane: İlkel kabile insanlarının, tanrıları, evrenin yaratılışını, evrendeki olayların oluşumunu, dünyanın ve insanın geleceğini, dinî ayin ve törenleri konu edinen hikâyelere verilen isimdir.


Ayin: ilkel kabilelerin, bir düzen içerisinde ve belirli kurallara göre yaptıkları dinî törenlerdir, ilkel kabilelerde tapınma, büyü, totem ve bolluk ayinleri gibi geleneksel törenler yapılır.


Bugün dünyanın çeşitli bölgelerinde 92 milyon civarında geleneksel din mensubu bulunmaktadır. Yoğun olarak Güney Amerika, Afrika, Avustralya, Hint Adaları ve Yeni Zelanda'da geleneksel dinlere inananlar yaşamaktadır.