Past Tense Düzensiz Fiiller Konu Anlatımı


Düzensiz fiillerin özelliği şudur : Bu gruba giren fiillerin geçmiş zaman halleri fiile bir ek ilavesi ile yapılmaz, bunların geçmiş zaman kipinde kullanılmak üzere ayrı şekilleri vardır. örneğin düzensiz bir fiil olan " too see " "görmek " fiilini öğrenirken bunun geçmiş zaman halinin " saw " olduğunu da bilmeliyiz.Düzensiz fiillerin bir kısmının geçmiş zaman halleri aşağıdaki gibidir :


FİİLLER
GEÇMİŞ ZAMAN HALİ
TÜRKÇESİ
To begin
began
Başlamak
To bring
brought
Getirmek
To build buılt
İnşa etmek
To buy
bought
Satın almak
To come
came
Gelmek
To cut
cut
Kesmek
To do
did
Yapmak
To draw
drew
Çizmek
To drınk
drank
İçmek
To drive
drove
Kullanmak
To eat
ate
Yemek
To get up
Got up
Kalkmak
To give
gave
Vermek
To go
went
Gitmek
To have ( has )
had
Sahip olmak
To know
Knew
Bilmek
To make
Made
Yapmak
To pay
Paid
Ödemek
To see
Saw
Görmek
To run
Ran
koşmak

ÖRNEKLER

The teacher tought us English
The students came late
She bought a packet of salt
We bought a new car last mounth
Tom got up late this morning
I saw your sister two days ago
She gave me a book
Th girl told us a story
The dog slept under the bed
The lesson began at nıne o'clock
We drew a map on the blackboard
Öğretmen bize İngilizce öğretti
Öğrenciler geç geldiler
O bir paket tuz getirdi
Biz geçen ay yeni bir otomobil aldık
Tom bu sabah geç kalktı
Senin kız kardeşini iki gün önce gördüm
O bana bir kitap verdi
Kız bir hikaye anlattı
Köpek yatağın altında uyudu
Ders saat dokuzda başladı
Tahtaya bir harita çizdik

Geçmiş zaman halindeki cümlelerin soru ve olumsuz yapılmasında "da"yardımcı fiillerinden yararlanılır.

Ancak cümle geçmiş zaman halinde olduğu için "do" fiilinin geçmiş hali olan "did"kullanılır,"did"kullanılmak suretiyle cümle soru ve olumsuz hale getirilirken cümledeki geçmiş zaman halinde bulunan fiil kök haline döner. Örneğin; went sözcüğü "go"şekline ,played sözcüğü "play"şeklini alır.

ÖRNEKLER:

I asked ---> sordum
I didn't ask ---> sormadım
I saw ---> gördüm
I didn't see ---> görmedim
You talked---> konuştun
You didn't talk ---> konuşmadın
He bought ---> getirdi
He didn't bought ---> getirmedi

1) I saw some passengers on the bus (+) I didn't see any passengers on the bus.(-)
Otobüste birkaç yolcu gördüm. Otobüste hiç yolcu görmedim.
.
2) Your doughter went to the cinema (+) Your doughter didn't go to the cinema (-)
Kızınız sinemaya gitti. Kızınız sinemaya gitmedi.

Geçmiş zaman halindeki bir cümleyi soru şekline sokmak için cümlenin başına "did"getirilir.Fiil de kök haline getirilir.

ÖRNEKLER:

I went ---> gittim
Did I go---> gittim mi?
You talked---> konuştun
Did you talk---> konuştun mu?
She slept ---> uyudu
Did she sleep---> uyudu mu?

ÖRNEKLER:

Your father used a gun .---> Baban bir silah kullandı.

Baban bir silah kullandı mı ?---> Did your father use a gun ?

The soldiers worked in the factory.---> Askerler fabrikada çalıştılardı.

Did the soldiers work in the factory ? --->Askerler fabrikada çalıştılar mı ?

The rich man bought an aeroplane . --->Zengin adam bir uçak satın aldı.

Did the rich man buy an aeroplane ?---> Zengin adam bir uçak satın aldı mı?