Mübaşirin Görevleri

1-Duruşma esnasında sırası gelen tarafları ve tanıkları çağırmak, duruşma salonuna almak ve duracakları yeri göstermek, tarafların verdiği belgeyi hâkime vermek, duruşmanın disiplinini sağlamak üzere hâkim tarafından verilen emirleri yerine getirmek


2-Duruşmada söz söyleyecek kişinin sözünü ayakta söylemesi ve ka rar sırasında salonda bulunan herkesi ayağa kalkması için uyarmak


3-Taraflara ertelenen duruşma tarihini bildirir kâğıt yazıp vermek


4-Mahkeme başkanı veya hâkimin tensibiyle yazı işleri müdürünün denetiminde kalem işlerinde çalışmak


5-Mahkemece yazılan yazıları zimmet defterine kaydedip ilgili yere teslim etmek


6-Mahkemeye ait posta ve tebligat evrakını listesi ile posta işletmesine teslim etmek


7-Duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak ve duruşmanın gizli yapıldığını bildirir levhayı salon dışına asmak


8-Kılık Kıyafet Yönetmeliği uyarınca resmi üniforma giymek


9- Kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevler