Hakim el-Nişaburi Kimdir?


Hakim al-Nişaburi (Arapça: أبو عبد الل الله محمد بن عبد الله ال حَكِم النيشابوري; Abu Abd-Allah Muhammad ibn Abd-Allah al-Hakim al-Nishaburi) (? - 403 Hicri ) Sunni bir bilgin ve ayrıca o yaşında geleneksel dinine bağlı, daha çok "İmam Muhaddit" veya "Horasan'lı Muhaddit" olarak bilinirdi, bazıları da Ibn Al-Baiyi derlerdi.

Yazdığı eserler;

 • Al-Abwâb
 • Al-Amâlî
 • Amâlî al-`Ashiyyât
 • Fadâ'il al-Shâfi`î
 • Fawâ'id al-Nusakh
 • Fawâ'id al-Khurâsâniyyîn
 • Al-Iklîl fî Dalâ'il al-Nubuwwa
 • Al-`Ilal ("Hadis hataları")
 • Mâ Tafarrada bi Ikhrâjihi Kullu Wâhidin min al-Imâmayn
 • Al-Madkhal ilâ `Ilm al-Sahîh
 • Ma`rifat Anwâ` `Ulûm al-Hadîth
 • Al-Mustadrak `alâ al-Sahîhayn
 • Muzakkâ al-Akhbâr ("Doğrulanmış yorumlar")
 • Al-Sahîhân ("İki Sahih Hadisler kitabı")
 • Al-Talkhîs ("Özet")
 • Tarâjim al-Musnad `alâ Shart al-Sahîhayn


Al-Mustadrak alaa al-Sahihain veya Mustadrak al-Hakim (Arapça: المستدرك على الصحيحين; Al-Mustadrak 'ala al-Sahîhayn) beş cilt olan bu Hadis kitabını Hicri 393 yılında 72 yaşında iken yazmıştır.


 • Tarâjim al-Shuyûkh ("Şeyhlerin yaşam öyküleri") (Arapça: شيخ‎, shaykh; çoğul. شيوخ‎ shuyūkh)
 • Târîkh `Ulamâ' Ahl Naysabûr ("Nişabur alimler tarihi")