Ebu Cafer Taberi Kimdir?Taberi veya tam adıyla Ebu Cafer Muhammed ibn Cerir et-Taberi (Arapça: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري; Abū Ǧaʿfar Muḥammad Ibn Ǧarīr Ibn Yazīd aṭ-Ṭabarī) tahminen 839 yılında Taberistan (bugünkü Mazenderan bölgesi) (Farsça: تاریخ تبرستان)'nın Amol şehrinde doğmuş, 8. ve 9. yüzyıllarda yetişmiş, fıkıh, hadis, tarih, dil, tefsir ve kırâat ilimlerinde çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş islami Tarihçi'dir.


İmam Ebu Cafer Taberi'nin yazdığı eserlerin birçoğu kaybolmuş ve zamanımıza kadar ulaşamamıştır. Fakat bize kadar ulaşan eserlerinin bile bir ömre sığdırılması zordur. Taberi'nin eserlerinden bazıları şunlardır:

 • Tarih er Rusul veʾl Muluk veʾl Hulafa: Bu tarihsel kayıtlar eseri, İslam erken tarihi ve Emeviler ile Abbasiler hanedanlığı üzerine bugüne kadar önemli bir kaynak oluşturur.
 • Cemi'ul Beyan an Tevil el Kurʾan: Kısa adıyla Tefsir el Ṭaberi, 883 yılında tamamladığı bu eseri Taberi Tefsiri olarak da bilinir. Taberi, çok meşhur bir tarihçi olması kadar, "Rivâyet tefsirlerinin anası" olarak kabul edilen bu tefsiri ile de şöhret olmuştur. 1903 yılında ilk defa Kahire'de 30 cilt kapsayan kitap olarak basılmıştır.
 • Gaririya

 • İhtilafuʾl Fukaha: Bu eseri İhtilâfu Ulemâi'l-Emsar f Ahkâmi Şerâii'l-İslâm adıyla 1933'de yayımlanmıştır.
 • Usuluʾl Fıkıh
 • Letâifu'l Kavl fi Ahkami Şerai'l İslam: Usûl-i fıkha dair yazdığı bir eserdir.
 • Kitabu'l Kıraat ve Tenzilu'l Kur'an
 • Kitabu Şerhi's Sünne: Mezhebî ve itikâdî konuları ihtiva eden eser Mısır ve Bombay (1321)'da basılmıştır,
 • Kitabu Adabi Menasiki'l Hacc
 • Kitabu'l Muciz fi'l Usul
 • Kitabu'l Garib ve't Tenzil ve'l Aded
 • Kitabu Adabi'l Kudât


5 - Ebu Cafer Taberi Kimdir?
Bağdatta Halife Cami