İnciller ve Kuran'da peygamber efendimizin nübüvvetiyle ilgili pek çok müjde ayetleri vardır. Bunlardan bir kaçını alıyoruz.

Fetret döneminde akıllarıyla Allah'ı (c.c.) arayıp bulabilenler kemale erip yükselmiş, bulamayanlar ise herhangi bir sorumluluk altında kalmamışlardır.

Cenab-ı Hakkın varlığını akıl ve ilim dışı saymak ne büyük gaflettir.

Hz. isa (a.s.v) kendisine verilen incil'in çeşitli yerlerinde:

-Ben Baba'ya yalvaracağım ve O size başka bir Paraklit'i, hakikat ruhunu verecektir, ta ki daima sizinle beraber olsun.

Fakat benim ismimle Baba'nın göndereceği Paraklit, Ruhulkudüs, o size her şeyi öğretecek ve size söylediğim her şeyi hatırınıza getirecektir.


(Burada Ruhulkudüs ile Cebrail (a.s) kastedilmiştir ama Onun peygamberler dışında insanlarla konuşması, onlara bir şeyler öğretmesi mümkün değildir. Bu nedenle bu kelime sonradan incil'e ilave edilmiştir.)

Baba'da size göndereceğim Paraklit, Baba'dan çıkan hakikat ruhu geldiği zaman benim içinde şahadet edecektir.
Benim gitmem sizin için daha hayırlıdır. Çünkü gitmezsem Paraklit gelmez. Fakat gidersem Onu size gönderirim.

Ve O geldiği zaman günah için, kurtuluş ve hüküm için dünyayı cevap veremez duruma getirecektir.

O hakikat ruhu gelince size her hakikate yol gösterecek, zira kendiliğinden söylemeyecektir; fakat her ne işitirse söyleyecek ve gelecek şeyleri sizlere bildirecektir. Ona gelen Rahmandandır.

O Beni şereflendirip kutlu kılacaktır. Çünkü getirdiklerimden alacak ve size bildirecektir….


Yuhanna incilindeki bu metinlerde adı geçen Paraklit incilin Arâmîce aslında Muhamada yani Muhammed'dir (a.s.v).

Allah (c.c.) yüz yirmi dört bin peygamberden yüz otuz beşini resul yapmış yani kitap vermiştir. Bu kitapların kimisinde o kitap sahibi peygamberden sonra gelecek peygamberi müjdeleyen kısımlarda bulunur, gelecek peygamberin sıfatları bildirilirdi.

Tevrat ve incillerde bulunan bazı pasajlar Ahir zaman peygamberi olan peygamberimiz Hz. Muhammed'in (a.s.v) geleceğini ve sıfatlarını bildirmiştir.

isa'dan sonra 415 yılında toplanan iznik konsilinde yüze yakın incil yok sayılıp iptal edilmiştir.

Bunların arasında bulunan Barnabas incili Hz Muhammed'in (a.s.v) geleceğini açıkça bildiriyordu.

Bu gün Barnabas incilinin orjinal tek nüshası Avusturya'da bir müzede bulunmaktadır.

Hz. Muhammed'in (a.s.v) isim ve sıfatları Tevrat ve incil'de yazılıydı. Ehl-i kitap olan Hıristiyan ve Yahudi bilginleri bu hususta tam bilgiye sahip bulunmaktaydılar.

Bu gerçek Kuran-ı Kerim'de:

3 - Peygamber Efendimizin Geleceği Konusunda Kuran ve İncillerden Müjdeler


"-O kimseler ki Resule, Ümmi Peygambere tabi olurlar. O peygamber hakkındaki bilgileri, yanlarındaki Tevrat'ta ve incil'de yazılı bulurlar.

O, onlara iyiliği emir, kötülükten de men eder. Onlara temiz olanları helâl, pis olanları haram kılar. Ve onların ağır yüklerini ve üzerlerindeki bağları kaldırır.

Artık o kimseler ki Ona iman ederler. Ona saygı gösterir, yar-dımda bulunurlar. Onunla indirilmiş Nur'a tabi oluverirler. işte kurtuluşa erenler onlardır."
(A'raf 157


4 - Peygamber Efendimizin Geleceği Konusunda Kuran ve İncillerden Müjdeler

-Kendilerine kitap verdiklerimiz Onu oğullarını bildikleri gibi bilirler. Onlardan bir grup hiç şüphe yok ki bilir oldukları halde hakkı gizlerler." (Bakara 146)

5 - Peygamber Efendimizin Geleceği Konusunda Kuran ve İncillerden Müjdeler

"Hatırla o zamanı ki Allah peygamberlerine:

-Size kitap ve hikmet verdim. Sonra yanınızdakini tasdik edici bir Resul gelecektir. Ona kesin olarak iman ve her halde yardım edeceksiniz diye ahit ve misak aldıktan sonra onlara:

-ikrâr ettiniz ve bunun üzerine olan sözümü kabul eylediniz mi? Diye sordu.

Onlarda:

-Ya Rabbi! ikrar ve kabul ettik dediler.

Bunun üzerine yüce Allah:

-Öyle ise şahit olunuz. Bende şahitlerdenim."
(Al-i imran 81)


Devamı var.