Peygamber Efendimizin Soyu ve Yakınları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Peygamber Efendimizin Soyu ve Yakınları

 1. Peygamber efendimiz Kureyş kabilesindendir. Kureyş kabilesi ise aynı soydan gelmekteydi. Fertleri uzaktan, yakından birbirleriyle akrabaydı. Bu nedenle birbirlerine; amcamın oğlu, kardeşimin oğlu ya da amcamın kızı, kardeşimin kızı diye hitap etmekteydiler.


  İslam tarihindeki olayları tam manasıyla anlayabilmek, doğru irdeleyebilmek için peygamber efendimizle kavmi arasındaki akrabalık ilişkilerini de yakından bilmek gerekir.

  Fakat daha önce belirttiğimiz gibi peygamber efendimizin soyu Kureyş kavmi ile iç içedir. Bu bile başlı başına çok geniş ve derin bir konudur. Biz burada sadece peygamber efendimizin soyu ile İslam tarihinde adı geçen kişilerden bahsedeceğiz.

  = = =

  Peygamber efendimiz soyu konusunda dedesi Abdülmuttalibten sonra yirminci atasına kadar zikredilmesine izin vermiştir. Buna göre O:

  Muhammed (a.s.v) b. Abdullah b. Abdülmuttalib (Şeybe) b. Haşim (Amr) b. Abd-i Menaf (Mugire) b. Kusayy (Zeyd) b. Kilab b. Mürre b. Kâb b. Lüey b. Galip b. Fihr b. Malik b. Nadr b. Kinâne b. Hüzeyme b. Müdrike (Amir) b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Maad b. Adnandır.

  Peygamberimizin soyu Adnandan kırk ata sonra İsmail b. İbrahime (a.s.) gelip dayanır.

  Peygamberimizin ataları konusunda daha geniş bilgi isteyen okuyucularımız ikinci cildimize (Cahliye Dönemi) müracaat edebilirler.

  = = =

  Peygamberimizin babası Haşim oğullarından Hz. Abdullah b. Abdülmuttalibtir.

  Peygamberimizin annesi Zühre oğullarından Hz. Amine bint-i Vehbtir. Bu nedenle Zühre oğulları peygamberimizin dayısı durumundadır.

  Ashab-ı Kiramdan Hz. Sad b Ebi Vakkas Zühre oğullarındandı. Peygamber efendimiz kendisine dayım diyerek iltifat buyururdu.

  = = =

  Peygamberimizin anneannesi Abdüddar oğullarından Berre bint-i Abdüluzzadır.

  Peygamberimizin babaannesi Mahzum oğullarından Fatıma bint-i Amrdır.

  Peygamberimizin anne yönünden dedesi Vehb b. Abd-i Menaf b. Zühredir.

  Peygamberimizin baba yönünden dedesi Abdülmuttalib b. Haşimdir.

  Görüldüğü gibi peygamberimiz soyca baba tarafından Haşim oğullarına, anne tarafından Zühre oğullarına, anneanne tarafından Abdüddar oğullarına, babaanne yönünden ise Mahzum oğullarına gelip dayanmaktadır.

  = = =

  Peygamberimizin dedesi Abdülmutalibin annesi Selma bint-i Amr hatun Medinede oturan Neccar oğullarındandı. Bu nedenle Neccar oğulları peygamberimize dayı düşmekteydiler.

  Peygamberimizin dedesinin dedesi Abd. Menaf b. Kusayyın annesi Cürhümîlerden (Huzaâlardan) Hubba Hatun idi.

  Bu nedenle Cürhümilerde (Huzaâlarda) peygamberimize dayı düşmekte idiler. Huzaâlar ile Haşim oğulları her zaman birbirlerine yakın durmuşlar ve yardımcı olmuşlardır.

  = = =

  Sakiflerden Benî Sad b Bekir kabilesi peygamberimize süt anneliği ve kardeşliği yönünden yakındılar.

  Arap gelenek ve göreneklerine göre süt anneliği ve kardeşliği gerçek anne ve kardeşlerden farksızdır. Bu nedenle bu bağ son derece güçlüdür ve ömür boyu sürmüştür.

  = = =

  Peygamberimizin büyük, büyük dedesi Kusayy b. Kilabın annesi Fatıma bint-i Sad, kocasının ölümünden sonra Kudaâlardan Rebia b Haram ile evlenmiş olduğundan peygamberimizle Kudaâlar arasında akrabalık bağı kurulmuştur.

  = = =

  Peygamberimizin zevceleri:

  1-Ümmül müminin Hz. Hatice bint-i Hüveylid (r.anha)

  2- Ümmül müminin Hz. Sevde bint-i Zema (r.anha)

  3- Ümmül müminin Hz. Aişe bint-i Ebu Bekir (a.anha)

  4- Ümmül müminin Hz. Meymune (r.anha)

  5- Ümmül müminin Hz. Ümmü Habibe (r.anha)

  6- Ümmül müminin Hz. Ümmü Seleme (r.anha)

  7- Ümmül müminin Hz. Zeynep bint-i Cahş (r.anha)

  8- Ümmül müminin Hz. Zeynep bint-i Huzeyme (r.anha)

  9- Ümmül müminin Hz. Safiye (r:anha)

  10- Ümmül müminin Hz. Hafsa bint-i Ömer (r.anha)

  11- Ümmül müminin Cüveyriye bint- Haris (r.anha)

  12- Ümmül müminin Hz. Mariye (r.anha


  Ümmül müminin Hz. Hatice bint-i Hüveylid (r.anha) ile Ümmül müminin Hz. Zeynep bint-i Huzeyme (r.anha) peygamberimizin sağlığında vefat etmişlerdir.

  Peygamber efendimizin vefatından sonra Ümmülmüminin olan hanımları içinde ilk vefat eden Zeynep bint-i Cahş (r.anha) en son vefat eden ise Hz. Ümmü Selemedir (r.anha)

  Peygamberimiz yukarıda belirtilenler dışında Esma bint-i Numanel Kindî ile hicretin dokuzuncu yılında evlenmiş ise de bu kadın, onu çekemeyen bazı kadınların oyununa gelmiş, peygamberimizin onaylamadığı bazı davranışlarda bulunmuş, peygamberimizde onu gerdeğe girmeden babasının evine göndermiştir.

  Peygamberimiz Reyhane isminde bir hanımla nikâhlanmış ise de kadının vücudunda hastalık belirtisi bazı alacalar bulunduğundan gerdeğe girmemiştir.

  = = =

  Peygamberimizin erkek evlatları:

  1-Hz. Kasım.

  2-Hz. Abdullah

  3-Hz. Tayip

  4- Hz. Tahir

  5-Hz. İbrahim


  = = =

  Peygamberimizin kız evlatları:

  1-Hz. Zeynep (r.anha)

  , 2-Hz. Rukayye (r.anha)

  3-Hz. Ümmü Külsüm (r.anha)

  4-Hz. Fatımatüzzehra (r.anha)


  Hz. İbrahim dışındaki evlatlarının annesi Hz. Hatice bint-i Hüveylidtir. Hz. İbrahimin annesi Hz. Mariyedir.

  Bazı kaynaklarda Hz. Tayip ve Hz. Tahirin aynı çocuk olduğu şeklinde bir rivayet vardır. Bu rivayet doğru ise peygamberimizin dört kız, dört erkek evladı olmuş olur.

  Peygamberimizin erkek evlatlarının hepside küçük yaşlarda vefat etmişlerdir.

  Hz. Fatıma dışındaki bütün evlatları peygamberimizin sağlığında vefat etmişlerdir.

  Bu durumda peygamberimiz bazı kaynaklara göre sekiz, bazı kaynaklara göre de yedi defa evlat acısını tatmış, iki hanımını da kendi elleriyle defnetmiştir.


  = = =

  Peygamberimizin damatları:

  1-EbulAs (r.a) (Hz. Zeynebin kocasıdır.)

  2-Hz. Osman b. Affan (r.a) (Hz. Rukayye ile Hz. Ümmü Külsümün kocasıdır.

  3-Hz. Ali b. Ebu Talip (k.v) (Hz. Fatımatüzzehranın kocasıdır.


  = = =

  Peygamberimizin erkek torunları:

  1-Abdullah b. Osman (Annesi Hz. Rukayyedir)

  2-Hasan b. Ali (r.a) (Annesi Hz. Fatımatüzzehradır.)

  3-Hüseyin b. Ali (r.a) (Annesi Hz. Fatımatüzehradır.


  Peygamberimizin kız torunları:

  1-Hz.Zeyneb bint-i Ali (Annesi Hz. Fatımatüzzehradır.

  2-Hz.Ümmü Külsüm Bint-i Ali (Annesi Hz. Fatımatüzzehradır.)


  Peygamber efendimizin ilk sütannesi amcası Abdüluzzanın (Ebu Lehebin) cariyesi Süveybe Hatundur.

  = = =

  Peygamberimizin süt kardeşleri

  Süveybe hatun oğlu Mesruk ile birlikte peygamber efendimizi, Hz. Hamza b. Abdülmuttalibi (r.a) ve Ebu Seleme b. Abdülesedi (r.a) de emzirmiştir.

  Peygamberimizin ikinci süt annesi Benî Sad b Bekir kabilesinden Ebu Zueyb Abdullah b. Harisin hanımı Halime Hatundur.

  Buna göre peygamberimizin sütkardeşleri:

  Mesruk (Süveybe hatun emzirdi)

  Hz. Hamza b. Abdülmuttalib (r.a) (Süveybe hatun emzirdi)

  Ebu Seleme b. Abdülesed (r.a) (Süveybe hatun emzirdi)

  Abdullah b. Abdullah (Halime hatun emzirdi)

  Şeyma bint-i Abdullah (Halime hatun emzirdi)

  Üneyse bint-i Abdullahtır. (Halime hatun emzirdi)


  Arap kültüründe sütkardeşliği çok önemlidir. Süt kardeşlerin birbirleriyle evlenmeleri haramdır. Süt kardeşlerin öz kardeşlerden herhangi bir farkı yoktur.

  = = =

  Peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen Berekedir.

  Peygamberimizin gerçek annesi yerine koyup sevip, saydığı ve diğerlerinden ayrı tutup değer verdiği dört kadın vardır.

  Bunlar:

  1-Halime hatun (peygamberimizin sütannesi)

  2-Fatıma bint-i Esed (r.anha) (Ebu Talibin hanımı. Peygamberimizi bakıp, büyüten kadın.)

  3-Ümmü Eymen Bereke (r.anha) (Peygamberimizin dadısı)

  4-Süveybe hatun (Doğduğunda peygamberimizi emziren kadın)


  Peygamberimiz sağlıklarında bu dört kadını sık, sık ziyaret eder, sevgi ve saygı gösterir, ikramlarda bulunurdu.

  = = =

  Peygamberimizin amcaları (yaş sırasına göre):

  1-Haris..Annesi Semra Bint-i Cündübtür

  2-Zübeyr..Annesi Fatıma Bint-i Amr

  3-Ebu Talib (Abd-i Menaf)Annesi Fatıma bint-i Amr

  4-Ebu Leheb (Abdüluzza). Annesi Lübna Bint-i Hacer

  5-Kusem.. Annesi Fatıma Bint-i Amr

  6-Dırar Annesi Nüteyle Bint-i Cenab

  7-Mukavvim(Abdülkâbe).Annesi Hale Bint-i Vüheyb

  8-Hacl (Kaydak)..Annesi Hale Bint-i Vüheyb

  9-Abbas..Annesi Nüteyle Bint-i Cenab

  10-Hamza..Annesi Hale Bint-i Vüheybdir.

  Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib en büyük oğlu Harise nispetle Ebül Haris künyesiyle künyelenmiştir. Beş numarada belirtilen Kusem küçük yaşta vefat etmiştir.

  = = =

  Peygamberimizin halaları olan Abdülmuttalibin kızları ve bu kızların anneleri şunlardır.

  1-Safiyye..Annesi Hâle Bint-i Vüheyb

  2-Ümmü Hakîm Beyza.. Annesi Fatıma bint-i Amr

  3-Âtike.. Annesi Fatıma bint-i Amr

  4-Ümeyme… Annesi Fatıma bint-i Amr .

  5-Ervâ Annesi Fatıma bint-i Amr

  6-Berre. Annesi Fatıma bint-i Amr


  = = =

  Peygamberimizin amcaoğulları:

  1-Talib b. EbuTalib

  2-Âkil b. Ebu talib

  3-Cafer b. Ebu Talib (r.a)

  4-Ali b. Ebu Talib (k.v)

  5-Utbe b. Abdüluzza (Ebu Leheb)

  6-Uteybe b. Abdüluzza (Ebu Leheb)

  7-Abdullah b. Abbas (r.a)

  8-Fadl b. Abbas (r.a)

  9-Kusem b.Abbas (r.a)


  = = =

  Peygamberimizin amcakızları:

  1-Ümmü Hani Fahite bint-i Ebu Talib (r.anha)

  2-Fatıma bint-i Hamza b. Abdülmuttalib (r.anha)


  = = =

  Peygamberimizin halaoğulları:

  1-Zübeyr b. Avvam ( Annesi Hz. Safiye bint-i Abdülmuttalip)
  Zübeyr b. Avvam aynı zamanda Ümmülmüminin Hz. Hatice Bint-i Huveylidin kardeşi Avvamın oğludur. Bu nedenle Hz. Hatice Zübeyr b. Avvamın halasıdır. Zübeyr b. Avvamın hanımı Esma Bint-i Ebu Bekir Ümmül-müminin Hz. Aişe Bint-i Ebubekirin ablasıdır. Hz. Aişe Abdullah B. Zübeyrin teyzesi olur.

  2-Tuleyp b. Ümeyr (Annesi Hz. Erva Bint-i Abdülmuttalip)

  = = =

  Peygamberimizim halakızları:

  1-Ümmülmüminin Hz. Zeynep bint-i Cahş

  = = =

  Peygamberimizin üveyoğulları:

  1-Hind b.Ebi Hâle (r.a) (Annesi Hz. Hatice)

  2-Hâle b. Ebi Hâle (r.a) (Annesi Hz Hatice)

  3-Seleme b.Abdülesed (r.a) Annesi Ümmü Seleme


  = = =

  Peygamberimizin üvey kızları:

  1-Hind bint-i Âtik (Annesi Hz. Hatice)

  = = =

  Peygamberimizin azatlıları:

  1-Zeyd b. Harise

  2-Ebi Kebşe

  3-Enese


  Güncelleme : 2012-05-14
 2. 2013-02-22 #2
  bana çok yardımcı oldu

  Okunma: 2800 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -