Name:	Turk-Toraks-Dernegi.jpg 
Views:	1229 
Size:	5,6 KB (Kilobyte) 
ID:	29169


Türk Toraks Derneği
, merkezi Ankara'da bulunan bir Sivil Toplum Kuruluşu'dur. Türk Toraks Derneği 1992 göğüs hastalıkları uzmanı doktorların öncülüğünde Ankara'da kuruldu. Derneğin halen 3000'e yakın kayıtlı üyesi bulunmaktadır.


Amacı
Türk Toraks Derneği; Göğüs Hastalıkları uzmanlarının, kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir.

Derneğin amacı; eğitim, araştırma, hasta bakım standartları ve ulusal politikalar oluşturarak solunum hastalıklarında en etkin korumayı ve tedaviyi sağlamak ve ulusal akciğer sağlığını geliştirmektir. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır.

Şubeleri


 • Akdeniz
 • Ankara
 • Batı Anadolu
 • Batı Karadeniz
 • Çukurova
 • Doğu Anadolu
 • Doğu Karadeniz
 • Güneydoğu Anadolu
 • İç Anadolu
 • İstanbul
 • İzmir
 • Kuzeydoğu Anadolu
 • Marmara
 • Orta Anadolu
 • Orta Karadeniz


Derneğin Çalışma Konu ve Biçimleri

Eğitim: 1) Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu amaçla aktiviteler düzenlemek ve yeterlilik kurulu oluşturmak

2) Solunum hastalıklarının tüm alanlarında en yüksek mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek ve sürdürmek

3) Solunum hastalıklarının tüm alanlarında mezuniyet öncesi eğitimin, uzmanlık eğitiminin ve mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ile sürekli mesleki gelişimin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini teşvik etmek ve desteklemek

4) Akciğer sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bilimsel bilgileri toplamak, yorumlamak ve yaymak. Bu amaçla düzenli bilimsel toplantılar (kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel vb) ve hakemli bilimsel yayınlar (dergi, kitap, vb) yapmak

5) Solunum hastalıklarının nedenleri, tanı, tedavi ve önlenimi konusunda sağlık çalışanlarının, yöneticilerin, kamuoyunun ve hastaların eğitimi ve bilinçlendirilmeleri konusunda her türlü çabayı göstermek, yayınlar yapmak

6) Solunum hastalıkları alanında diğer kuruluşlara bilgi ve uzmanlık desteği sağlamak

7) Solunum hastalıkları alanında insan gücü planlaması ve politikaları oluşturmak


Araştırma: 1) Solunum hastalıklarının koruma, tanı ve tedavisi alanında yüksek kalitede klinik, epidemiyolojik ve diğer bilimsel çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek ve desteklemek

2) Akciğer sağlığı ve hastalıkları ile ilgili temel ulusal verileri sağlamak ve üretilen çalışmaların sonuçlarını yayınlamak

3) Solunum hastalıkları alanındaki araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak, diğer kuruluşları teşvik etmek, onlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmaları koordine etmek ve yönetmek

4) Üyeleri arasında bilimsel bilgi alışverişini ve üretimini sağlamak amacıyla çalışma grupları, komiteler ve görev grupları oluşturmak

5) Solunum hastalıkları alanında çalışan araştırmacılara destek, ödül ve burs sağlamak

Hasta Bakımı: 1) Solunum sistemi hastalıklarının tüm alanlarında en yüksek düzeyde klinik bakım (tanı, tedavi ve koruma) hizmetlerinin sağlanmasını teşvik etmek, desteklemek ve bu amaçla araştırma ve çalışmalar yapmak ve standartlar oluşturmak

2) Akciğer hastalıklarının en uygun tanı, tedavisi ve önlenimi için rehberler oluşturmak ve yaymak, bu rehberlerin uygulanımı için gerekli etkinliklerde bulunmak

3) Solunum hastalıkları alanında her düzeyde verilen sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği maliyeti ve sağlık politikaları konusunda araştırma, izlem ve değerlendirmeler yapmak, öneriler geliştirmek

4) Hasta bakım hizmetlerinde etik standartların uygulanmasını teşvik etmek ve geliştirmek


Halk Sağlığı: 1) Akciğer sağlığını korumak ve geliştirmek, akciğer hastalıklarının toplumsal yükünü azaltmak amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak, ulusal politikalar oluşturmak

2) Akciğer sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla hükümet, hükümet dışı kuruluşlar, sağlık çalışanları ve kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunmak

3) Akciğer hastalıkları ve korunma konusunda kamuoyu ve hastaları bilgilendirerek ulusal akciğer sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlamak,

4) Akciğer hastalıklarını önlemeye ve hasta bakımını iyileştirmeye yönelik tüm etkinliklere katılmak, benzer hedeflere sahip ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği yapmak

5) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için kurullar oluşturmak, ülkenin değişik kentlerinde şubeler açmak

6) Üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde (geziler düzenlemek, sandıklar ve kamplar kurmak, kooperatif veya diğer kuruluşlarla üyeleri için sözleşmeler yapmak, lokal açmak vb.) bulunmak

7) Konu ve amaçlarına ulaşabilmek için gayrimenkul almak, gereğinde satmak, devir ve hibe etmek, sağlık kuruluşları açmak, işletme, şirket ve vakıflar kurmak

Misyon, Vizyon ve İlkeler

MİSYON: Akciğer sağlığı alanında; Eğitim, araştırma, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetini geliştirmek; Üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek; Bir meslek örgütü olarak alanımızla ilgili sağlık politikalarını toplum yararına etkilemektir.

VİZYON: Akciğer sağlığı alanında; Önlenebilir tüm hastalıkların en aza indirildiği; Hekimlerin ideal çalışma koşulları içinde her yönden kendini geliştirebildiği; Hastaların en üst düzeyde kaliteli hizmet alabildiği; Hekim, hasta ve toplumun karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış içinde olabildiği; Tüm standartların çağdaş düzeye ulaştığı bir TÜRKİYE

İLKELERİ: İnsana, hasta haklarına, emeğe ve çevreye saygı; Katılımcılık, dayanışma, saydamlık, hesap verebilirlik; Bilimsel ve kanıta dayalı tıp; Etik kurallara uyum