Orhan Şaik Gökyay Hayatı ve Eserleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Orhan Şaik Gökyay Hayatı ve Eserleri

 1. 16 Temmuz 1902'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. 1994'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Ortaöğrenimini Aydın ve Kastamonu'da tamamladı. 1922'de Ankara Muallim Mektebi'ni bitirdi. Bir süre ilkokul öğretmenliği yapti. Ardından 1927'de Kastamonu Lisesi'nden, 1930'da İstanbul Yüksek Öğretme Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden diploma aldı. Çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1939'da Ankara Musiki Muallim Mektebi'ne müdür olarak atandı. 1947-1951 arasında Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik, 1951-1954 arasında İngiltere'de öğrenci müfettişliği ve kültür ateşeliği yaptı. 1960-1962'de Londra Üniversitesi'nde Türk dili okutmanı olarak çalıştı. 1969'da İstanbul Eğitim Enstitüsü'ndeki edebiyat öğretmenliği görevinden emekliye ayrıldı. 1984'ten sonra Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinde divan edebiyatı dersleri verdi. Aruzla yazdığı ilk şiirleri Kastamonu'da yayınlanan "Açıksöz" dergisi ile Balıkesir'de kendisinin yayınladığı "Çağlayan" dergisinde çıktı. Ardından hece veznine döndü. Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı. 1940'lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi. Eski metinleri inceledi, eklediği notlarla birlikte sadeleştirilmiş basımlarını hazırladı. Kendi şiirlerini kitap olarak yayınlamadı.


  Yalnızca 5 şiirini İngilizce çevirileriyle birlikte Birkaç Şiir-Poems kitabında topladı.

  ESERLERİ
  ŞİİR:
  Birkaç Şiir-Poems (1976)

  SADELEŞTİRME-DÜZENLEME:
  Dede Korkut (1938)
  Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları (1939)
  Dedem Korkudun Kitabı (1973)
  Katip Çelebi Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri (1957)
  Katip Çelebi'den Seçmeler (1938)
  Kabusnâme (1944, Mercimek Ahmed'in Keykâvus'undan çeviri)
  Eşkâl-i Zaman (1969, Ahmet Rasim'den)
  Ferah-Cerbe Fetihnâmesi (1975, Zekeriyazâde'den)
  Mevâ-idü'n Nefâis fi Kavaidi'l Mecâlis (Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde
  Ziyafet Sofraları) (2 cilt, 1978, Gelibolulu Mustafa Âli'den)
  Hâlâtü'l Kahire mine'l Adâti'-z Zâhire (1984)

  ELEŞTİRİ:
  Destursuz Bağa Girenler (1982)

  Gökyay Hakkında Dediklerimiz…

  İstanbul Darülfünunu'ndan bir Şaik geçti

  İstanbul Darülfünunundan bir hoca yetişti ki ne hoca. Yetiştirdiği binler şimdi ülkenin dört bir yanında vatansever, Türkçesever, yurtsever gençler yetiştiriyorlar. Ülke, onun "bu vatan kimin" sorusuna verdiği cevabı özümseyenler sayesinde ayakta hâlâ dimdik duruyor.

  Türkiye Cumhuriyeti
  İstanbul Darülfünunu
  Edebiyat Fakültesi Me'zuniyet Diploması

  İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Edebiyat zümresinde tahsilini bitiren İnebolu‘da doğmuş Mehmet Cevdet ef. oğlu Hüseyin Vehbi Şaik ef. teşkil edilen mümeyyizler hey'eti huzurunda nizamnameye göre devama mecbur bulunduğu Edebiyat zümresinin Türk Edebiyatı Tarihi, Arap Edebiyatı Tarihi, Türk Lisaniyatı Metin Şerhi derslerinden imtihan edilerek 1929-30 ders senesinde me'zuniyet diplomasını almaya hak kazanmış olmağla kendisine bu diploma verilmiştir.

  15 Teşrini evvel 1930
  Diploma numarası: 118

  Hoca hakkı

  Orhan Şaik Gökyay, doktorasını tamamlayan öğrencisine yıl sonunda takılmak

  ister. "Sen bizim evimize her gün erkenden geldin, sana ders verdim. Allah ne

  verdi ise yedik içtik ve geç vakitte gittin. Benim ücretim ne olacak, ne

  vereceksin?" Çocuk şaşırır, kekeler: "Hocam ücreti ne ise veririm." Bunun

  üzerine Gökyay Hoca talebesine güleryüzle hitap eder:

  "Sen benim hakkımı ancak ileride sana gelen talebeleri geri çevirmeyerek,

  yetiştirdiğin an ödeyebilirsin. Benim sana yaptığımı sen de onlara yapacaksın,

  unutma bunu sakın!"

  Kaynak: Yeni Mesaj Gazetesi

  ORHAN ŞAİK GÖKYAY'IN SAVUNMASI
  Ben; vatanın dört bir bucağında, on yedi yıldır alnının akıyla Türk Milletinin

  hizmetinde şerefli bir öğretmen olarak çalışan ben; on yedi yıldır ne kendi

  şerefine, ne vatanın ve milletin şerefine kendi aczi dâhilinde leke sürdürmeyen

  ben; şerefi, haysîyeti, adı aylardır darağacında sallandırılan ben; yâni bugün

  artık her iki mânâda adı çıkmış ve çıkarılmış olan Orhan Şâik Gökyay karşınızda,

  yeryüzünde işlenebilecek olan suçların en zelîli, en iğrenci, en ********i ile

  vasıflandırılmış olarak, vatan hâini ithâmı altında bulunuyorum. Bir madalya

  takar gibi, bir sadaka verir gibi vicdanımız ürpermeden bana yakıştırılan bu kirli

  ve çirkin emâneti daha lâyıkına verilmek üzere verenlere iâde ediyorum.

  Karşınıza, makalelerin, resmî tebliğlerin, nutukların geceleri içinden; her biri bir

  türlü saldıran kalemlerin teşhirleri arasından; kısacası hür vatandaşlar

  diyârından geldim. Fakat bir köle gibi geldim.

  Ne elimde kendimi müdâfaa edecek bir kalem, ne dilimde fânî kulaklara

  ulaştırılması mümkin bir söz kudreti vardır. Yalnız sırtımda, efkâr-ı umûmiyeyi

  dile getirmeye yeltenen bâzı gazete kağıtlarından bir mahkûm gömleği.. Hem

  bu benim sırtımdaki, belki de ne kumaş olduğu milletçe malûm olan ve millete

  îlân edilen bir gazetenin kağıdındandır ve belki de müseccel vatan hâinlerinin

  çuvaldızıyla dikilmiş âdînin bayağısı bir gömlektir.


  Hür vatandaşlar diyârından bu adâlet sığınağına varabilmek için uzun, ızdıraplı,

  karanlık yollar yürüdüm. Bu zehri içmiş olan bir insanın kendini müdâfaada

  kullanacağı dil tatlı olamazsa mâzurdur. O insan, Türk Milletine, yalnız

  tâbiiyetiyle, yalnız şahsî menfaatleriyle, yalnız sandalyesiyle bağlı değil;

  kanıyla, târihiyle, mensûbiyetinden kendine düşen şeref payıyla, duygusuyla,

  taşımaya ve kendini bildi bileli edinmeye, içine sindirmeye çalıştığı yalnız Türk

  olana has gurur ve karakteriyle ondandır, o millettendir; o büyük ummandan

  bir katredir. Onun için bu yersiz ve çürük ithamlar, benim adımın üzerinde o

  engin denizdeki çer çöp gibidir. Çünkü darağacına da çeksen sancak yine sancaktır.

  Hürriyetim alınmış, şerefim ve vicdânım bende kalmıştır.

  Bu bir müdâfaa değil, elinden en kıymetli varlığı alınmak istenen bir insanın

  çırpınmasıdır. Bu, her Türkün alnında taşıdığı şeref çelenginin kurtarılması için,

  bütün feryat takâtini ortaya koyan bir insanın meçhûlden istimdâdıdır. Bu, o

  çelenkten mahrum edilmiş bir Türkün, alnından koparılan çelengin açtığı

  yaraları, şimdi artık kendisince çok daha şerefli bir çelenk olan yaraları,

  göstermek için, aylardır hasretini çektiği bu güne, o yaraların küşât resmi olan

  bu güne sizi dâvettir.


  Beni ve benim hâlimden benden fazla acı duyan sevdiklerimi bu gayyaya atan

  kazanın mahiyetini anlatmağa, rabbânî kudreti tefsir ve izaha, ve takdiri, hiç

  olmazsa yarı yoldan, geri çevirmeye çalışacağım. Haksızlığa uğradığına inanan,

  suçsuzluğunu ilk gününden bu güne kadar bilen, açıkçası bir kasta kurban

  gittiğine -imandan ötesi varsa- işte o şekilde kani bulunan bir kimse

  haysiyetiyle ve onun korkusuzluğu ile konuşmak istiyorum. Bu müdâfaanın -

  varsa- celâdeti bundandır. Bir mahkemenin burcuna sığınıp, ben de bir defa,

  üzerimden pervasız akıp giden düşnamlara, tahkirlere, resmî ve hususî

  tezlillere, ithamlara karşı hür vatandaşların diyârına seslenmek istiyorum.

  Ondan öte târih varsın beğendiği dille konuşsun.

  Onun, bizi, mütearifeleri isbât zorunda bırakan, dünyaca revaçta bir ilim

  olduğunu bildiğim halde, siyasetin her türlüsüne karşı nefretim bu gün eskisine

  göre daha artmış ve cehâletim bir mürekkep gibi daha da koyulaşmıştır. Onun

  için, iddiânâmenin medih ve istihsanında bulunduğumu kekelediği ırkçılık ve

  Turancılığın müdâfaasını yapacak değilim. Zîrâ benim suçum bu değildir. Ben,

  dilimin döndüğü ve aczimin elverdiği kadar, hür vatandaşlar diyârı olarak tavsif

  edilen, eşit adaletin yürüdüğü, müstakil Türkiye Cumhuriyetinde, on sekiz yıllık

  bir mektep arkadaşını iki gece misafir etmenin basit bir muaşeret icabı

  olduğunu ve bunun bir suç olamayacağını, dünyanın hiç bir yerinde, târihin hiç

  bir devrinde suç sayılmadığını müdâfaa ve isbâta çalışacağım.


  Gerçi târih, böyle bir hareketin müdâfaasına lüzum hasıl olduğuna hayret

  edecektir. Fakat ne yapalım, yirmi yıla sığdırdığımız yirmi asırlık inkilâplardan

  dolayı hayrette kalan târih varsın biraz da buna şaşsın.


  Dünyanın döndüğünü isbât için bile, insanlığın asırlar harcadığını ve asırlarca

  canlar harcadığını düşündüğüm zaman, benim şahsıma taallûk eden bu küçük

  hakikatin üzerine adalet güneşinin doğması için beklemek mecburiyetinde

  olduğum zamanı uzun görmüyorum. Fakat târihin misallerine rağmen, insan

  nedense bu güneşin doğuşunu; kendisi ve onu sevenlerle birlikte, gönülleri en

  candan, en lekesiz bir sadakat ve sevgi ile dopdolu, gözleri bu ufka dikilmiş

  onlarla birlikte seyretmek ümidiyle titreyecek kadar hodbin olmaktan geri

  kalmıyor, bu zevki târihe bırakmak feragatine bir türlü yanaşmıyor. Bu gözler

  hâlâ bir yıldız masumluğu ve sabrı ile o ufukta asılıdır. İçimi bir cam kırığı gibi

  yırtıp gelen bir sesle, kendi kendime de olsa diyorum ki; hür vatandaşlar

  diyârında adalet güneşi hiç batmamalıydı. Çünkü onu bizim gözlerimizden

  saklayan şey, bir bakımdan, o kadar zayıf, o kadar basit, öyle hiçten ki...

  Ankara vâlîsine her nasılsa unutulup gönderilmeyen, fakat bundaki unutkanlık

  bana ait olmayan bir davetiye ve kendisinden bütün hayatımda üç mektup ya

  aldığım ya almadığım Necdet Sançarın iki üç satırlık bir tekerlemesi. Birincisi

  yüzünden vâlî üç yıl bana dargın durmuştur; ikincisinin bana daha nelere mâl

  olacağını kestirmek güçtür. Çünkü mevkufluya, ve savcı Kâzım Alöçün bize

  açıkça söylediğine göre hatta masumluya taallûk eden bu davanın,

  hürriyetinden mahrum her insana uzun görünen seyri, bende tahmine değil,

  intizara bile mecâl bırakmamıştır.

  İşte yüzüne, şairane akşamların hafif, tül bulutları bile yakışmayan adalet

  güneşinin üzerine bir mezardan daha dar olan bir hücrenin, bir zindanın zifîrî

  karanlıklarını yığan bu iki küçük kâğıt parçasıdır.


  Cumhurbaşkanının konsere geleceğini ve konservatuvara herhangi bir

  mümâyişten benim tek başıma mesul olduğumu söylemek için beni çağıran vâlî

  Nevzat Tandoğanın o zaman vatanperverliğin bana kalmadığını, isterse beni

  kazıklayacağını iddia etmesinden hiç bir mana çıkaramamıştım. Çünkü bence

  kazıklamak, ticaret argosunda bugün herkesin öğrendiği gibi ihtikâr ve

  vurgunculuk demekti. Halbuki vâlî ticaretle meşgul değildi. Fakat bunun, ondan

  beter bir hürriyet ihtikârı demek olduğunu işte anlamış bulunuyorum. Çünkü

  bunun bedelini on aydır hürriyetimle ödemeğe çalışıyorum ve bir türlü hesabımı

  kapatamıyorum.

  Necdet Sançarın, her neşeli insanda tabii görülen tekerlemesine gelince bunu

  biraz şaka ve mizah tarafı olan makul bir insanın anlaması için insanca olmayan

  tarafının galip bulunması icap eder. Bunu bir şifre sayan ve izaha kalkıştıkça

  kendisi hakkında reva gördüğü ve tekrarından edeplendiğim sıfat karşısında bir

  tesbih sayısınca beni estağfirullah demeğe mecbur kılan vâlînin bu ısrarı ya bir

  vehme dayanır, o zaman yakın târihimizin, istibdadın dillere destan olan

  vehimlerinin yüzünü kızartacak bir yeni örneğini vermiş oluruz. yahut, daha

  fenası bu bir kasıttır ki bundan duyulacak hicâbın rengini dünyanın bütün

  kırmızı boyaları ifade edemez. Emniyet umum müdürü Osman Sabri Adalın

  yanında vâlî, bu bir kaç satır tekerlemenin şifre olduğunu su göstermez bir

  hakikat olarak kabul ve örfî idare komutanlığının emriyle beni ihtilattan men

  edilmek kaydıyla tevkif ettiğini söyledi. Bana eziyet edeceğini ilâveyi de

  unutmadı. O zaman şikârını yakalamış olanların vahşi sevinciyle parlayan

  gözlerini gördüm. Ve orada, benim hafızamdan çoktan silinmiş bir davetiyenin

  hâlâ taze, hâlâ kurumamış siyah mürekkebini seyrettim. Ve diyorum ki: Bu bir

  kasıttır. Yoksa, İstanbuldaki örfî idare komutanlığı beni nereden tanısın? Hiç

  tanısaydı, bugün bile hâlâ davanın neticesi alınmadığına göre, daha o

  zamandan millî ve vatanî hıyanetleri sabit olan diye beni efkâr-ı umumiyeye

  arz ve ilan edebilir miydi?

  Beni on aydır hürriyetten mahrum yaşatan, bir ümidin kıyısından alıp bir yesin

  kayalarına çarpan işte bu vehimdir. Benim küçük hayatımın on yedi yılını

  dolduran, Giresunda bir nahiyeden başlayarak, Samsun, Balıkesir, Kastamonu,

  Malatya, Edirne, Ankara, Eskişehir, Bursa ve tekrar Ankarada yaptığım, bana

  vatan hizmetinden duyulan derin zevki veren, benim için hayatın tek mânâsı

  haline gelen çok sevdiğim mesleğimi, öğretmenliği elimden alan işte bu

  tekerlemedir.

  Şimdi artık ömrüm boyunca akıp gelen güzel hatıraların köprüsü yıkılmış olan

  Ankarada, başkentte, son beş yıllık vazifem sırasında, murakabelerin en

  yükseğine, hem de sık sık mazhar olarak elde ettiğim, daima artan bir gayretle

  ve sadakatle lâyık olmağa çalıştığım teveccüh ve itimadı, her faninin erişmekle

  hayatın nadir iftihar ve sevinçlerinden birini duyacağı teveccüh ve itimadı

  benden gasp eden işte bu bir kaç satır tekerlemedir.


  Bu tekerleme yüzündendir ki bir dişi kuşun tek başına beklediği Yuvası, ertesi

  gün onun başına yıkılıncaya kadar bir eşkiyâ ini gibi sarılmıştır.

  Hem de, beni bir ferahın cennetinden, bir zindanın gayyâsına indirirken

  kullanılan zincir, bir suikast isnadının zinciridir. Telâffuzu bunu yapanlara ne

  kadar tatlı gelirse gelsin, benim dilim de, gönlüm de, vatanın değil, evcek de

  kendi aile büyüğümüz saydığımız, öyle sevdiğimiz, öyle alıştığımız bir insana

  karşı, hakkımda reva görülen bu çirkin şüphenin -ister vehim, ister kasıt olsun-

  zehriyle ömrüm oldukça acılansa çok görülmez.

  Ve yine, bu kadar büyük, çirkin, âdi bir mâna verildiği halde, hazırlık tahkikatı

  esnasında ne bana, ne de bunu yazan Necdet Sançara bir kerecik bile

  sorulmayan, son tahkikat kararında sözü geçmeyen; duruşma sırasında yazılı

  delillerin arasında okunacak kadar da bir haysiyet izafe edilmeyen işte bu şifredir.

  Şüphe yalnız sandalyeye has bir kusur değildir, ben de şüpheleniyorum.

  Her ne kadar bunun bir şifre olmadığı anlaşılmışsa da, vâlînin, bana eziyet

  edeceği hakkındaki vaadi, emniyet umum müdür muavini Kâmuran -soyadı

  bence malûm değildir- tarafından yerine getirilmiştir.

  Haziranın en sıcak bir öğle sonunda, kendisi tarafından mutena hücre ve

  ziyaretçilerince tabutluk diye adlandırılan işkence odasında, bu, elektrik

  lambaları altında ışıl ışıl yanan odada, ayakta beş saat bir şehrâyîn seyrettim.

  Buradan bir adım ilerisi değil, fakat on dört asır gerisi görünüyordu: Arabistan

  çölünde efendileri tarafından kızgın güneş altında kayalara çakılmış çıplak

  köleler..

  Tabii yirminci asr-ı medeniyette ham bir tabiat unsuru olan güneş yerine, onun

  göz kamaştıran ve kör eden icatlarından biri, elektrik vardı. İşte, İstiklal

  mücadelesi kazanıldığı ilk yıldan başlayarak 11.Mayıs.1944 târihine kadar,

  mesleğin çeşitli kademelerinden, en geniş teftiş ve murakabeler görerek Devlet

  Konservatuvarı Müdürlüğüne, kayrılarak değil, lâyık olarak getirilmiş bir

  öğretmene reva görülen tahkir budur.

  Vazife hayatı, cumhuriyetle yaşıt ve vatan hizmetinde yorulmuş sayılan bir

  vatandaşın mükâfatı budur; bu elektrikler altında verilen siyasî terbiye

  metodunu, bütün kültürü kötü zabıta romanlarından ibaret olan bu adam, bu

  sözde Mülkiye mezunu, Siyasal Bilgiler Okulunda öğrenmiş olmasa gerek.

  Münevver vatandaşların Türk kanunlarına bu teshin vasıtalarıyla

  ısındırıldığından, anayasanın hâlâ yürürlükte bulunan 73üncü maddesinin bu

  ışıklar altında okutulduğundan, ve ömrünü vatan çocuklarını aydınlatmağa

  vakfetmiş bir öğretmenin bu yolda tenvir edildiğinden ben, nefsimde tecrübe

  ile yeni haberdar oldum. Bir hukukçu olması icap eden savcının bunu bileceği

  ve kitapta yerini bulacağı da pek tabiîdir. Çünkü kendisi de 29.Eylül.1944 Cuma

  günü yapılan alenî bir duruşmada bize her türlü zulmü caiz gören acayip bir

  mütâlaada bulundu. Fakat, hikmet-i vücudu Türk Irkından olanlar da dahil- her

  vatandaşın kanunca korunmuş olan hakkını belirtmekten ve ancak kanunu

  temsilden ibaret olan iddia makamı çürük hitabet temrinleri için icat edilmiş

  değildir.

  Benim maruz kaldığım muamelenin adı istibdat devrinde zulümdü, cumhuriyetin

  21inci yılında da zulümdür. Bunun adı anayasanın 73üncü maddesinde işkence,

  Türk ceza kanununun 243üncü maddesinde yine işkencedir. Yalnız bunun bana

  tatbikinde kanunda yeri olmayan tarafı, her hangi bir suçu söyletmek için değil

  de, sadece keyf için yapılmış olmasındadır. Anayasada 73üncü madde, sırada,

  88inci maddeden öncedir ve ona gelinceye kadar daha bir çok maddeleri

  okumuş olmak mantıkîdir.

  İşte bu söylediklerimle, efkâr-ı umumiye karşısında benim açtığım bu davaya

  da bu memlekette el koyacak elbette bir salâhiyetli adlî merci vardır. Yoksa,

  malımızı, canımızı, ırzımızı, namusumuzu emanet ettiğimiz Emniyet Umum

  Müdürlüğü ismi ile bu makamda muavinliği işgal eden bir adamın hareketleri

  arasındaki tezat ve tenakuzu bana hiç kimse izah edemez. Ve ben, mahalle

  çocukları oynasın diye çamurdan halk edilmedim. Ben bu vatanın toprağından

  yoğruldum. Şerefim ondandır ve yarın, içlerinde bana bu hareketi yapan

  Kâmuranın da bulunduğu vatandaşların şerefini, hudutlarda, ateş altında

  koruyacak olan kan, damarlarımda, nöbet yerinde bir asker gibi, akmağa hazır

  dolaşmaktadır.

  Savcı Kâzım Alöçün gerek son tahkikat kararında, gerek esas hakkındaki

  mütalaâsında, pek lüzum olmamakla beraber, kendime karşı vazifemi yapmış

  olmak için, ileri sürülen bir kaç acayip noktaya da ilişeceğim. Lüzum yoktur,

  çünkü duruşma zabıtları ve yazılı deliller dava dosyasında mevcuttur. Yoksa

  Savcı Kâzım Alöçün geniş karihasından daha ne gibi suç delilleri ortaya

  koyabileceğini kestirmek güçtür. Ve adliye târihimizde bu tarz delillerin

  zannımca ihtira beratı kendisinde olmak gerektir.


  Ben fazla münakaşa etmeden bunları tekrarlamakla yetineceğim.

  İşte son tahkikat kararında suç bulmuş insanların mağrur edasına göre: 1902

  senesinde İneboluda doğan bu adam... demek ki ben, haberim olmadan

  mükerrer bir suç işlemişim. 1902 yılında doğduğum yetmiyormuş gibi bir de

  üstelik İneboluda doğmuşum.

  Esas hakkındaki mütâlaasında da: ... Esasen Nihâl Atsızın eski bir arkadaşı

  bulunduğu, birlikte Malatya ve Edirnede öğretmenlik yaptıklarını itiraf eden

  maznun diyor.

  Kendisine duruşma esnasında itiraf ettiğim, nedense burada yer verilmemiş bir

  kaç suçumu daha söyleyim; ben, Atsızla, Yüksek Muallim Mektebinden beri

  arkadaşım: Leylî olduğumuz için aynı koğuşta yattık, aynı masada yemek

  yedik, ikimiz de Edebiyat şubesinde olduğumuz için aynı sınıfta, aynı dersleri

  aynı hocalardan okuduk ve sonra da ailece gider gelir, birbirimizde misafir kalır
  olduk.

  Son tahkikat kararında, benim mektuplarımdan birindeki; en yakın hadiseler

  Türke Türkten gayrısının dost olmadığını gösteriyor cümlesini en yakın

  hadiseler Türkiyede Türkten gayrısının dost olmadığını gösteriyor şeklinde

  tashih etmek suretiyle okuduğunu anlar ve yazdığını bilir geçinen, kendine

  güvenilir bunca yıllık bir edebiyat öğretmeninin hatasını herkesin içinde yüzüne

  vurmuştur. Her ne kadar hâlâ kendi cümlemin bu düzeltilmiş bozuk şeklinden bir

  mâna çıkaramadıysam da, asıl, halli ondan daha müşkül bir ukde olarak bunun

  sebebini kavrayamadığım için, esas hakkındaki mütâlaada benim

  mektuplarımdan alınmış ibarelere, aslında olmadığı halde serpiştirilmiş olan

  istifham işaretlerinden kafamı kurtaramıyorum.

  Adı şaire çıkmış olan bir edebiyat öğretmeninin mektuplarını düzelten savcının,

  kendi mesleğindeki vukufundan nasıl şüphe edilir, bunların elbette hukukî bir

  tarafı olduğunu bilmemesine nasıl ihtimal verilir. Haddini bilmeğe çalışan bir

  kimse haysiyetiyle bana bu bapta aczimi itiraftan başka yapacak bir şey kalmıyor.

  Orhun mecmuasının imtiyazını almağa tavassut etmeyi bir suç sayınca, bu

  imtiyazı verip vermemek iktidar ve salahiyetini doğrudan haiz olan bakanlar

  kurulunun -ki içlerinde maarif vekilinden başkasını tanımam- bu kapanma

  kararını kaldırması hususunda savcının ne diyeceğini merak etmekle beraber

  onu biriyle bir kıyas ve içtihat muammasına düşürmek istemem.

  Yazıların kontrolörlüğü meselesi de duruşma sırasında yeter derecede

  açıklanmıştır. Duruşma zabıtlarıyla, 26.6.1943 târihli, dava dosyasında saklı

  mektubu bir defa daha; bilgisini tazelemek için okumasını tavsiye ederim.

  Duruşma sırasında acayip ifadelerle Atsızın müdâfaasını yaptığım iddiasına

  gelince: Ben Türkçeyi ancak bir türlü konuşabiliyorum, o da doğru

  konuşmaktır. Belki acayip görünen de budur. Çünkü, benim için, bir iddianın ne

  kadar yerinde olduğunu duruşma zabıtlarından araştırmak imkânı mahkemenin

  kararı dolayısıyla mevcut olmamakla beraber, bu ifadeler zapta benim

  ağzımdan çıktığı gibi geçtiği için de bir acayiplik varit değildir. Müdâfaa babında

  ise Atsızın bana ihtiyacı yoktur. Yalnız ben şuna işaret edeyim ki, ister Atsız

  gibi aksay-ı şarkta oturur müfrit bir milliyetçi, isterse Pertev Boratav gibi

  aksay-ı şimalde hayal kuran bir beynelmilelci ve insaniyetçi olsun, insanın

  manevi servetini teşkil eden hatıraları tâ mektep sıralarından beri samimiyet

  yolunda haşirneşir olmuş arkadaşlarımı satmak ve inandığı ahlâk prensiplerini,

  vicdanını, ne tarafından bakılsa bir tahta parçasından ibaret olan bir dünya

  sandalyesiyle değişmek gibi ilk bakışta kârlı görünür bir ticaret zihniyeti bende

  yoktur.

  Cemal Oğuzu evime davet edip etmediğim duruşma sırasında ne bana, ne de

  Atsıza sorulmadığı ve benim böyle bir daveti yapmayacağım 23 Nisan 1944

  târihli, dava dosyasında mevcut mektuptan ve ilk tahkikat ifademde sarahatle

  beyan edilmiş olmasından ve bunun yazıya geçmesinden savcının malûmu

  olduğu halde onu burada, bunun bir suç olmaması bir tarafa, öne sürmesi de

  bana hem acayip hem garip geliyor.

  Sabahaddin Alinin vekâlet emrine alındığının doğru olmadığını söylemek de

  neden suç olsun? Bir arkadaşa bu kadar basit ve herkesin bildiği vakıanın

  doğru değil de yalan olarak bildirilmesi icap ettiğini ve bundaki hikmeti

  kavrayamadım. Bunun bir gün, bir iddia makamından, bir esas mütalâa olarak

  ileri sürüleceğine ben değil, Eflatun olsa ihtimal veremezdi.

  Davanın tahrik mi, hem tahrik hem de bir nevi emir mi olduğu meselesini

  üstelemiyorum. Sabahaddin Ali hakkında üst makama niçin bir rapor

  vermediğim sualini anlayamadım. Nasıl bir rapor olacaktı bu?

  Kâzım Alöç beni birine benzetti sanırım. Ben o değilim, benim adım Orhan Şaik

  Gökyaydır. Benim, vazifemi ve mevkiimi hususî fikir ve maksatlarıma alet

  ettiğimi veya edeceğimi zannedenler mi olmuştur? Hiç olmazsa son beş yıllık

  konservatuvar müdürlüğüm sırasında eriştiğim ve kıymetini herkesin

  ölçemeyeceği takdirler yerine, bana vazifemde nefret veya muhabbetlerimin,

  yahut da menfaatlerimin rehberlik ettiği rivayeti mi çıktı? Anlayamadım.

  Her ikisi de yakın arkadaşım olan Atsızla Sabahaddin Aliyi barıştırmamakla

  işlediğim suça da hayretle yeni vâkıf oldum. Aynı iddianamede, değerli

  maznunlardan Hasan Ferit Canseverin barıştırması, benim de barıştırmamaklığım

  suç gösteriliyor. Demek barıştırmak suç, barıştırmamak, o da suç. Benim bu iki

  kutup arasında şaşkın pusulaya döndüğümü bir tarafa bırakarak kısaca işaret

  edeyim ki Ulus başyazarının ısrarla istediğini, emrine gazetenin avukatını tahsis

  ettiğini ve maarif vekilinin de dava açmasını söylediğini kendisinden işittiğim

  Sabahaddin Aliyi o günlerde Atsızla barıştırabilmekliğim için benim bunlardan

  çok daha üstün bir nüfuz ve salahiyetim ve kudretim olması gerekti. Bunlar da

  bende yoktu.

  Nihali misafir etmekle, neden siyasî bir hata işlediğimi, on aydır bu yüzden

  hürriyetimden edilmiş olmakla beraber hâlâ anlamış değilim. Bununla beraber,

  Tanrı korusun yarın, Nihâlle taban tabana aykırı fikirler taşıyan ve benim aynı

  şekilde, tıpkı Atsız gibi on sekiz yıllık mektep arkadaşım olan Pertev Boratavı

  annesi, kendisi, eşi ve oğlu ile birlikte, hem de bundan iki sene kadar önce,

  yani yakın bir zamanda bir buçuk ay evimde misafir ettiğim için bana ayrı bir

  hesap açılmasından, haklı olarak korkuyorum.

  Ben bir Türkçe öğretmeni sıfatıyla, savcının suç saydığı bir arkadaşlığı,

  ilkokuldan yeni gelmiş öğrencilerin körpe dimağlarına nakşetmeğe, ortaokulların

  birinci sınıfındaki masumların kalplerine silinmez bir yazı ile yazmağa memur

  bulunuyorum.

  Ortaokul Okuma kitabının [Okuma kitabı, sınıf I., Türkiye Cumhuriyeti, Kültür

  Bakanlığı, Devlet Basımevi, Istanbul 1938] 67inci sahifesinde Kefil adlı parça

  okunsun. Orada, kızkardeşiyle nişanlısının düğünlerini yapıp dönmek üzere üç

  gün izin isteyen bir idam mahkûmuna kefil olan bir arkadaşın hikâyesi

  anlatılmaktadır. Karşısında zalim bir hükümdarın balmumu gibi eridiği ve onu da

  bu iki arkadaşın üçüncüsü olmayı kendilerinden dileyecek kadar hislendirmiş

  olan bir ölüme kadar varan yüksek arkadaşlık sadakatini telkin, bizim

  vazifelerimiz arasında iken bunun bir suç sayılmasını, hem de mahiyeti

  anlaşıldıktan sonra bir suç sayılmasını tevil veya tahkim edecek kelime benim

  lûgatimde yoktur, Türk lûgatinde bulunacağını da sanmıyorum. Yoksa, okuma

  kitabındaki bu parça, İngilizcede olduğu gibi Liverpul yazılıp Mançester

  okunsun diye oraya konmuş değildir.

  Bir de Atsız hakkında vur! emri mi çıkmıştı, kellesini getirene mükâfat mı vâd

  edilmişti. Ben de, Atsız da bundan on ay önce şimdiki sizler gibi hür insanlardık,

  hür vatandaşlardık, hür Türklerdik. Bir davanın, bir haksız ithamın müdâfaası

  için bile olsa, bu kadar basit bir muaşeret kaidesini, bir misafirliği, on sekiz yıllık

  bir mektep arkadaşını, bir aile dostunu iki gece misafir ettiğimi söyleyip

  durmak, bunu onun başına kakar gibi tekrarlamak bana ağır geliyor, ayıp

  geliyor, utanılacak, yüz kızartacak bir leke geliyor.

  Ölümün evimize kanat gerdiği günlerde, hastayı Azrailin elinden kurtarmak için

  kendi evini bir kale yapıp bizimle beraber bu ölüm meleği ile döğüşen; eşimi,

  annesi, ölümcül halde hasta babası ile birlikte aylarca misafir eden bir

  arkadaşa, mahkeme huzurunda hesap vermek için de olsa, bu şimdi artık zehir

  olup evcek hepimizin boğazına dizilen lokmaları bir bir saymak bana nankörlük

  geliyor, bunları bana ne diye hatırlatıyorsunuz? Beni buna mecbur bırakan

  savcının kalbi, bu neviden insanî hisler kervanının uğrağı değilse, kabahat

  bende değildir. Ve peşin hükümlerin yuva kurduğu başlar, benim duyduğumu

  duyamaz ve düşündüğümü düşünemezse mazurdurlar.

  Savcı Kâzım Alöçün suç saydığı mektuplara gelince: Bunlar orasından

  burasından kırpılarak, yalan yanlış birbirine eklenerek, başı sonu kesilerek bir

  suç unsuru haline getirilmeye çalışılmıştır. Ve bu yüzden mânidar olmuşlardır.

  Aslında bu mektuplar mânidar değil, sadece, her okur yazar insanın herhangi

  bir yazısında tabiî görüleceği üzere mânalıdır, yani mânasız değildir. Bunlar,

  dikkatle değil de, bir selâm sabah mektubu olarak şöylece okunduğu zaman

  bile, görülür ki Atsızın Orhun Mecmuasında başvekile neşrettiği açık mektuplar

  üzerine yazılmıştır. Bu açık mektupların mevzuu ve hedefi memlekette tehlikeli

  bir şekil alan komünistlik cereyanı üzerine dikkati çekmektir. Benim manidar?

  mektuplarım da bunun üzerine yazılmıştır, onu alıkoyucu, itidale çağırıcı

  mektuplardır. Nitekim bu açık mektuplar üzerine yazdıklarımla ondan önce

  yazılmış ve yine dava dosyasında mevcut mektuplarım karşılaştırıldığı zaman

  sonuncuların rastgele iki arkadaş arasında yazılan selâmlı, sabahlı, keyifli

  mektuplar olduğu görülür. Ve berikilerin de, vatan ve millet mefhumunu,

  müstakil Türk vatanının dışında mânalandırmak isteyen bir cereyanın yer yer

  kendisini göstermesi üzerine her hangi bir Türkün, müstakil bir vatanı, bir

  bayrağı, bir milleti olan her Türkün duyacağı bir his ve endişe ile yazılmış

  dertleşme mektuplarından başka şeyler olmadığına hükmedilir. Fakat bir mektup

  da bir insan gibi bir bütündür. Onun teşrihini anlamak için ayağını çıkarıp kol

  yerine takmak icap etmediği gibi bir mektup hakkında hüküm vermek için de

  ondan, sureta mânidar görünen satırlar almak yetmez. Bu yolda sözü uzatmak

  yerine, bu mektupların mâna ve mahiyeti hakkında, hattâ lise talebelerinden

  seçilecek bir ehl-i vukuf heyetinin vereceği hükme razı olduğumu beyan ederim.

  Ne Irkçılık-Turancılık propagandası, ne de bunun tarafımdan medh ü istihsanı

  gibi bir iddianın yersizliğini göstermek için savcı Kâzım Alöçün, nedense

  başvurmağa, amme şâhidi olarak ikâmeye lüzum görmediği bu kadar ayrı

  vilâyetlerde benden ders almış olan ve sayıları binleri aşan bu kadar çok

  talebemden ve tanımak şerefiyle bahtiyâr olduğum yüzlerce öğretmen

  arkadaşlarımdan istediklerine, hakkımda iddiasını isbât edecek sualleri sormağa

  davet ediyorum. Yoksa diyeceğim ki savcı Kâzım Alöç bende suç bulmuş değil,

  Türk ceza kanunundan benim falıma bakmış ve açtığı sayfada 142nci maddeye

  rastlamıştır. Fakat Türk ceza kanunu, vatandaşların hürriyetini ellerinden almak

  için başvurulur bir fal kitabı değildir.

  İşte hür vatandaşlar diyârında yakalanıp şerefi, canlı canlı, bir post gibi

  yüzülmek istenen meraklı avın hikâyesi, gerçek ve târihî hikâyesi bundan
  ibarettir.

  Söyleyeceklerim de bu kadardır.

  13 Şubat 1945 Salı. Saat 10.30 Orhan Şâik Gökyay

  Güncelleme : 2007-05-24
 2. 2007-05-16 #2
  1511 - Orhan Şaik Gökyay Hayatı ve Eserleri

  Bu Vatan Kimin?

  Bu vatan toprağın kara bağrında
  Sıradağlar gibi duranlarındır,
  Bir tarih boyunca onun uğrunda
  Kendini tarihe verenlerindir.

  Tutuşup kül olan ocaklarından,
  Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
  Hudutta gaza bayraklarından
  Alnına ışıklar vuranlarındır.

  Ardına bakmadan yollara düşen,
  Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,
  Huduttan hududa yol bulup koşan,
  Cepheden cepheyi soranlarındır.

  İleri atılıp sellercesine
  Göğsünden vurulup tam ercesine,
  Bir gül bahçesine girercesine
  Şu kara toprağa girenlerindir.

  Tarihin dilinden düşmez bu destan,
  Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
  Her taşı yakut olan bu vatan
  Can verme sırrına erenlerindir.

  Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,
  Bu sevgi bir kuru ifade değil,
  Sencileyin hasmı rüyada değil,
  Topun namlusundan görenlerindir.

  Orhan Şaik Gökyay, İkinciteşrin (Kasım) 1938


  Adres
  Çoktandır kendimden haber alamadım.
  Gecenin bir vakti zincirden boşandım,
  Uyarla uyanık bir mektup döşendim
  Eleğimsağma renkli, karalı aklı;
  Baş yanı hal hatır, sonu firatlı…
  Umduğum yerlere baktım, bulamadım.
  Neyleyim, nideyim, hiç bilemedim,
  Mektup öyle kalakaldı elimde
  Adresim kayıp.…

  Gülen resimdeki üzgün bakışta mı?
  Gözden ılgıt ılgıt inen yaşta mı?
  Yazda mı, güzde mi yada kışta mı?
  Yazısı silinmiş bir devrik taşta mı?
  Altüs ettim hep, dört bir yanı altüst
  Gören yok! Bilen yok! Duyan yok!
  Yok işte yok!

  Besbelli dünyadan
  Adres bırakmadan gitmiş olmalıyım…

  Orhan Şaik Gökyay

  Arkamdan Ağlayanlara

  Kiminin gözyaşı zehirdir acı
  Kiminin çehresi sarı gül gibi
  Dünyada, sevgilim, var mı bir acı
  Böyle ayrılığa tahammül gibi.

  Kiminin yüzünde gölgeler var ki
  Akşamın gurubu doğmuş yüzüne
  Bunlar hep aziz hatıralar ki
  Şimdi bir efsane, hepsi efsane.

  Sizden ayrılırken ağlayamadım
  Gözlerim kurudu bir pınar gibi
  Nasıl oldu, ben de anlayamadım
  Bu ayrılıkta bir düğüm var gibi.

  Susun, göz yaşınız boşa akmasın,
  Benim de gözümde hasret eridi.
  Sevdiğim varsa hiç o takmasın,
  O beyaz alnına matem şeridi.

  Kendime yalnız ben kendim ağlayım
  Acırım arkamdan ağlayanlara
  Matem diye şerit bağlayanlara.
  Yalnız unutulmayayım,
  Ah unutulmayayım.

  Orhan Şaik Gökyay

  Gurbet Acısı
  Bu o acılardan ki
  Tadını tadan bilir
  İçimde bir acı var
  Doğunca sorsam aya;
  Gözümün ağlamaya
  Ne çok ihtiyacı var…

  Bu öyle bir sızı ki
  Vatandan bıkılmadan,
  Gurbete çıkılmadan
  Anlaşılmaz, bilinmez…

  O gurbetin kızı ki:
  Saçlarını ay örer;
  Ona ait sevgiler
  Kavuşmadan silinmez…

  Kavuşunca o kıza
  Duyduğum ayrılığı,
  Ne hıyanet, ne ölüm,
  Ne saçı büklüm büklüm
  Bir bakışın ışığı

  Yakamaz, duyuramaz.
  Ne kadar anlatsam az
  Gurbet denen acıyı
  O gönüller anlar ki

  Gurbeti vatan bilir;
  Bu onulmaz sancıyı
  Gurbette tek başına
  Kalarak kana kana
  Candan ağlayan bilir…

  Orhan Şaik Gökyay

  İzmir'in işgali
  Bir kara duman çöker
  İzmir üstüne;
  Bir gâvur duman…
  Kor gibi parlar bu karanlıkta
  Rıhtımda dökülen er Türk'ün kanı;
  Bir kıvılcım gibi tutuşur bu kandan
  Yurdun her yanı.
  Bir "kara savaş" başlar ortada,
  Düşman kahpece, Türkler yiğitçe.

  Orhan Şaik Gökyay

  Bana bir seslenen var
  Adını bilmediğim, hiç işitmediğim,
  Bir yerlerden bana bir seslenen var…
  Senin bilnediğin, benim gitmediğim
  Bir yerlerden bana bir seslenen var…

  Dallarını eğip de tutamadığım,
  Hoş yemişlerinden tadamadığım,
  Gölgesi altında yatamadığım
  Ağaçlar içinden bana bir seslenen var…

  Bazı yakınlardan, bazı ıraklardan,
  Kimi meyvelerden, Kimi yapraklardan,
  Yoldan gelmişlerden, yola çıkacaklardan,
  Yolun kendisinden bana bir seslenen var…

  Bir kervana köle deseler satsalar,
  Geçen bulutlara su olsam katsalar,
  Beni benden alıp bırakıp gitseler,
  Gidilmez yerlerden bana bir seslenen var…

  İlklimler dışından, iklimler içinden,
  Varmışla yokmuştan ve Çin'den Maçin'den,
  Gelecek günlerin çoktan geçmişinden,
  İşte bir yerlerden bana bir seslenen var…

  Orhan Şaik Gökyay

  Sakarya
  Sakarya boynunu gezdim düşümde,
  Kenarı gölgeli, suyu coşkundu;
  Yeşil sularında bir kız medfundu,
  Onu böyle gördüm, her görüşümde.

  Gürleyen muzaffer edası vardı
  Şehit topraklardan geçtiği yerde;
  Dağları dolaşan sadası vardı
  Şafaklar sökerken mor vadilerde…

  Kayalar düşerdi büyük yarlardan,
  Seher vakti sular tekbir alırdı;
  Ardından gözlerim dolar kalırdı
  Atını sürünce her bir kahraman.

  Nehirler ayrılır, dağlar yol verir,
  Kıvılcımlar çıkar nallar altından;
  Maşrıktan mağrıba okunan destan
  Bu büyük ilhamın eseridir.

  Uzun saçlarını çözüp bırakmış,
  Kınalar yakmış da şehit kanından;
  Gazi kafileler geçmiş yanından
  Bu kan hangi kızıl yaradan akmış?

  Ne zaman rüyada görsem bunları
  Aktığı ummandan büyük görünür;
  Yüzüme sanki bir yele sürünür
  Andıkça bu yerde döğüşenleri.

  Görünür rüyada, suda,çemende;
  Bir kızdır vatanın hayali bende,
  Sakarya'yı onun saçı sanırdım,
  Yoluna nice can veren tanırım.

  Orhan Şaik Gökyay

  BEYAN-I AŞK
  Âşıkım, başımda savrulup esen
  Cünûn ikliminin bir hevâsıdır
  Kalbimden yarattım sevdalımı ben
  O, aşk cennetinin ilk Havvâ'sıdır.

  Önünde nebiler günahkâr olur
  Bedbahtlar aşkıyla bahtiyar olur
  Ayak bastığı yer çemenzâr olur
  Bu, ona hilkatin iltimasıdır.

  İns ü cin tapmada cemaline hep
  Bir şair taparsa ne olur acep
  Bendeki bu garip hallere sebep
  Elinin elimle bir temasıdır.

  Bir seher vaktiydi daldım hayale
  Rast geldim hüzn ile giden leyâle
  En sonra bildim ki beni bu hale
  Düşüren o şûhun tek iymâsıdır

  Konmadı zülfüne gönül bilerek
  Hayrandır; uçmayı unutsa gerek
  Düşmedim bu hale ben şimdiye dek
  Bu, başımın ilk ve son hummâsıdır.

  Şaik dehr içinde çok âlem gördü.
  Sevdiğinden az-çok bir sitem gördü
  Derse ki; hep hicran, hep elem gördü
  Divane gönlünün iftirasıdır.

  Orhan Şaik Gökyay

  SİTEM
  Ay geçti, yıl döndü unuttu beni
  Üstüne adını yazdığım ağaç
  Açtın dertlerini kanattın beni
  Atında türküler düzdüğüm ağaç
  Sendeki yemişler böyle değildi.

  Dört yana haber saldığım kuşlar
  Yarı yolda unuttular haberi
  Kırık kanatlarla döndüler geri
  Artlarından bakıp kaldığım kuşlar
  Benim bildiğim kuşlar böyle değildi.

  Dilimce öterdi kuşlar dallarda
  Lügatta geçmezdi senin sözlerin
  Su gibi akardı adın dillerde
  Dediğini anlardım bütün gözlerin
  Gözlerde bakışlar böyle değildi.

  Soran olmaz bizi yardan ağyardan
  Ne çare namımız çoktan yitmiştir
  Yol üstü çeşmeler bakar kenardan
  Bizi bilen sular akıp gitmiştir.
  Mermerde nakışlar böyle değildi.

  Meyveden kırılan dallar nasılsa
  Arzular içimde öyle kurudu
  Bir dalda bin türlü meyve verirdi
  Takvimde bahardı ne gün bakılsa
  Ne deyim bu işler böyle değildi

  Orhan Şaik Gökyay

  YAS
  Dökün yaprağınızı dallarım dökün,
  Akın yaslı yaslı sularım akın.
  Bükün boynunuzu bayraklar bükün,
  Bir alınmaz kalem vardı yıkıldı...

  Durmadan çalkanan bir kızıl deniz
  Bir damla yaş gibi duruyor sessiz,
  Vatan ufkundaki en güzel çeyiz,
  En şanslı süs baktım yarı çekildi.

  Kara haber; tipi eser, savrulur,
  Bir yanardağ gibi içim kavrulur,
  Vatanın kaderi bende yuğrulur,
  Yas olup, yaş olup gözden döküldü.

  Gökyay'ım derdiyle adını anar,
  Bir kararsız kuştur dalına konar
  Neresinde bilmez bir yara kanar,
  Saran gitti boyuncuğu büküldü.

  Orhan Şaik Gökyay


  Güncelleme : 2007-05-17
 3. 2007-05-18 #3
  Gurbet

  Beni koyup giden cefacı dilber!
  Koyduğun yerlerde duramıyorum;
  Beni de alsaydın nolur beraber?
  Derdimi kimseye veremiyorum...

  Çıksam şu dağların yücelerine,
  Eş olsam gurbetin gecelerine,
  İmrenir dururum nicelerine,
  Bir ben mi murada eremiyorum.

  Akşam olur, , kuşlar konar dallara,
  Susamış yıldızlar iner göllere,
  Güzeller dizilir ince yollara,
  İçlerinde seni göremiyorum.

  Bir akar su görsem melil olurum,
  Ben bu dertten hasta olmam ölürüm.
  Seni kaybettiğim yerde bulurum,
  Durduğun ellere varamıyorum.

  Bu gül yaprağımı dudak değil mi?
  Ne diye kıvrılmış, yazık değil mi?
  Sana giden yollar uzak değil mi?
  Korkumdan bir türlü soramıyorum...

  Bağrımda koç gibi dağlar yatışır,
  Görünmez dallarda kuşlar ötüşür,
  Bir yerim var benim, yanar tutuşur,
  Bir yerim kanıyor saramıyorum...

  Orhan Şaik Gökyay 4. 2013-03-30 #4
  Bu şiir bizim Türkçe kitabının 86. sayfasında var 2013 (doku yayınlarında)

  Okunma: 15517 - Yorum: 3 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -