İmam-ı Gazali Hicri 450 (Miladi 1058) yılında Tus şehrinde doğmuştur. İlk öğrenimini Tus şehrinde Ahmed b. Muhammed er-Razikâni'den, daha sonra Cürcan şehrine giderek Ebû Nasr el-İsmaili'den eğitim görmüş daha sonra 28 yaşına kadar Nişabur Nizamiye Medresesi'nde ilim öğrenimi görmüş, Hocası İmam-i Harameyn Abdülmelik el-Cüveyni 1028-1085 yılında ölünce Nişabur'dan Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk veziri Nizamül Mülk'ün yanına gider. Nizamül Mülk el-Gazali'yi 1091 yılında Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nin Baş Müderrisliği'ne getirir.


Bu arada Nizamül Mülk 1092 yılında Horasan'da öldürülür. 1095 yılının Kasım ayında el-Gazali Nizamiye Medresesi'ni bırakır ve buradan 1096 yılında hac ibadeti için, önce Şam, Kudüs sonra Medine ve Mekke'yi ziyaret etmiştir. 1105 yılında tekrar Tus şehrine geri döner. Nizamül Mülk'ün oğlu Fahrül Mülk'ün ricası üzerine, 1106 yılında Nişabur Nizamiye Medresesinde eğitim verir daha sonra 1111 yılında doğum yeri olan Tus şehrine geri döner.

İsim:  imam-gazali-kimdir.gif
Görüntüleme: 14736
Büyüklük:  16,9 KB (Kilobyte)

Tam adı
Ebu Hamid Muḥammed ibn Muḥammed el Gazali
Doğumu 1058 dolaylarında (450 H.T.)

Tus, Büyük Selçuklu Devleti
Ölümü 19 Aralık 1111 (505 H.T.)

(53 yaşında)
Tus, Büyük Selçuklu Devleti
Çağı Orta Çağ (İslam'ın Altın Çağı)
Bölgesi İslam felsefesi
Okulu Tasavvuf, Eş'ariyye
İlgi alanları Akide, Kelâm, Psikoloji, Mantık, Şeriat, Fıkıh, Kozmoloji


Gazali, 1111 (Hicri 505) yılının Cemaziyelevvel ayının 14. Pazartesi günü vefat etmiştir...

Öz geçmişini içeren temel kaynak eserler
Abdülğâfir el-Farisî (ö. 529/1135) - Gazalî'nin bir öğrencisi el-Siyâk li Tarihi Nîsâbur'unun el-Muntahab mine's-Siyâk li Tarihi Nîsâbur başlıklı kısa yazısında,
Ebu'l-Muzaffer Muhammed bin Ahmed el-Ebiverdî'nin (ö. 507/1113) Gazalî hakkındaki övgü şiirinde,
Ebu Bekir bin el-Arabî (ö.543/1143) - Gazalî'nin diğer öğrencisi el-Avâsım mine'l-Kavâsım adlı kitabında,
İbn Asâkir (ö. 581/1176) - Tebyinü Kâzibi'l-Müfterî ve Tarihu Dimeşk adlı kitaplarında,
İbnü'l-Cevzî (ö. 597/1201) el-Muntazam fi't-Tarih adlı kitabında,
Yâkut el-Hamevî (ö. 626/1228) Mu'cemü'l-Büldân adlı kitabında,
Ibn al-ʾAthīr (ö. 636/1239) al-Kāmil fī al-tārīkh Cilt 10. sayfa 173.
Sıbt ibnü'l-Cevzî (ö. 654/1257) Mir'âtü'z-Zaman adlı kitabında,
İbn Kesir (ö. 774/1373) el-Bidâye ve'n-Nihâye adlı kitabında,
gazali- İhyaü ulumi'd Din