NKÜ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE,
Meslek Yüksekokulumuz ………………………..Programı…….sınıfında …………….………...numara ile öğrenim görmekteyim.

……………….tarihinde ………..sınavı yapılan aşağıdaki çizelgede isimleri belirtilen ders/derslere..………………………………nedeniyle girememiş bulunmaktayım. Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17.maddesi uyarınca mazeret sınavına katılmak istiyorum. Mazeretime ilişkin belge/belgeler ilişikte sunulmuştur.


Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Adı-Soyadı: ... ... ... ... ... ... ... .. ...

İmza:……………………………
A D R E S :

--------------------------------
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
--------------------------------------
EK: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. (... ... ... ... Sayfa-Adet)

DERS KOD Dersin Adı KREDİ TEORİSİ UYG. TOP.

Ev Tel.

GSM: