akif,372 ;kişinin veritabanindaki ilk satırı dokebiliyorum. Diğer satırları döküp toplamını nasıl verebilirim?

veritabani resmi
target=_blank> target=_blank>


-----------------
girisyapildi.asp
<%U_kadi=request.form("U_kadi" ) %>
<%U_kadi=request.form("U_kadi")%>
Merhaba ; <%=request.cookies("kuki")%>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<%if kuki="" then%>
<%kuki=request.cookies("kuki")%>
<%end if%>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href=logout.asp> Ç&yacute;k&yacute;&thorn; Yap </a>
<br><br>

<%Set oku = server. CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "SELECT * from ogr,devam where U_kadi='"& request.cookies("kuki") &"'"
oku.Open SQL,bag,1,3%>

<font face="Georgia" color="Navy">
<table border="0" align="CENTER">
<tr><td align="center"><b>Numara</b><td align="center"><b>TC NO</b><td align="center"><b>Adi</b><td align="center"><b>Soyadi</b><td align="center"><b>Sinifi</b>

<tr><td align="center"><%=oku("numara")%>
<td align="center"><%=oku("tc_no")%>
<td align="center"><%=oku("adi")%>
<td align="center"><%=oku("soyadi")%>
<td align="center"><%=oku("sinifi")%>
<tr><td colspan="5" align="center">
<%if oku("resim")=True then %>
<img src=imag\<%=oku("o_id")%>.jpg width=150>
<%elseif oku("resim")=False then %>
<img src=imag\fotoyok.jpg width=150>
<%end if%>
<br>
<%ogrenci=oku("o_id")%>
</table>
<table border="0" align="CENTER">
<tr><td align="center"><b>o_id</b><td align="center"><b>Tarih</b><td align="center"><b>Dönem</b><td align="center"><b>Devamsizlik</b>
<% do While NOT oku.EOF%>
<tr><td align="center"><%=oku("o_id")%>
<td align="center"><%=oku("tarih")%>
<td align="center"><%=oku("donem")%>
<td align="center"><%=oku("devamsizlik")%>
<%If ogrenci <> oku("o_id" ) Then
devamsizlik=0
devamsizlik=cint(devamsizlik)+cint(devamsizlik)
else
exit do%>
<%End If %>
<%
oku.MoveNext
Loop
%>
</table>
<br><br>
Toplam :&nbsp;&nbsp;&nbsp;<%=devamsizlik%> gün
</font>