Türkiye'de Nüfus Artışı
Nüfus artış hızımızda en düşük değer binde 10,5 ile 1940-1945 yılları arasında olmuştur. Bunun başlıca sebebi II. Dünya Savaşı'na bağlı olarak 2 milyona yakın erkek nüfusun askere alınmasıdır.
Nüfus artış hızımızda en yüksek değer binde 28,5 ile 1955-1960 yılları arasında olmuştur. Bunun başlıca nedenleri ise savaşlı yılların bitmesi, beslenme ve sağlık şartlarının iyileşmesi, sanayileşmeye bağlı olarak yaşam standardının yükselmesidir.
Nüfus artış hızımız zaman zaman dalgalanma gösterse de nüfusumuz sürekli olarak artmaktadır.
1985 sayım yılından sonraki dönemlerde nüfus artış hızımız düzenli olarak düşmüştür. Bu durum üzerinde;
* sanayileşme ile birlikte kadınların çalışma hayatına girmesi,
* aile planlaması uygulamalarının başarılı olması,
* ve eğitim seviyesinin yükselmesi etkilidir.
Türkiye'de doğum oranları azalırken ölüm oranları da azalmakta, yani insan ömrü uzamaktadır.
Doğum oranı batı bölgelerimizde az iken doğu bölgelerimizde fazladır.
Hızlı Nüfus Artışının Olumsuz Etkileri
* Tüketim artar. İhracat azalır veya ithalat artar.
* Demografik ( 0-14 yaş grubunun temel ihtiyaçları için yapılan yatırım- konut, hastane, okul gibi) yatırımlar artar.
* Tasarruflar azalır.
* Kalkınma hızı yavaşlar.
* Kişi başına düşen milli gelir azalır.
* Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.
* İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar.
* Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.
* Çevre sorunları artar.
Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Etkileri
* Mal ve hizmetlere talep artar.
* Piyasa genişler,yeni yatırım sahaları açılır.
* Üretim ve vergi gelirleri artar
* Ülke savunmasına katkısı olur.
* İşçi ücretleri düşer. Dolayısıyla üretim maliyeti azalır.
Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Olumlu Etkileri
* Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselir.
* Yaşam standartları yükselir.
* Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesi artar.
* Kişi başına düşen milli gelir artar. Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Olumsuz Etkileri
* Cinsiyet dengesizliği ortaya çıkar.
* Nüfus miktarı zamanla azalır.
* Uzun vadede nüfus dinamizmini kaybeder.
* Yaşlı nüfus artarken, çalışma çağındaki nüfus ve genç nüfus azalır. bu durum işgücü yetersizliğine neden olur.
* Emekli nüfus miktarı artar.


ALINTIDIR.