İnsanın yaşam alanının içinde bulunduğu ortama doğal çevre adı verilir.

Doğal çevreyi oluşturan dört doğal ortam vardır.

Bunlar; özellikleri birbirinden farklı olan hava küre ( atmosfer ) , taş küre ( litosfer ) , su küre ( hidrosfer ) ve bunların ortak alanında yaşayan canlılar küresi (biyosfer)'dir.

Atmosfer , yeryüzünü çepeçevre kuşatan gaz kütlesidir.
Atmosfer canlıları koruyan , doğal bir kankandır.Geceleri uzayın soğuğunu , gündüzleri güneşin yakıcı sıcagını önleyerek , Dünyada sıcaklığın dengeli dağılımına yardımcı olur.Hava olaylarının oluşmasını sağlayan ortamdır.

litosfer , Dünyanın katı kabuğudur. Taş ve topraktan oluşur. üzeri ova,plato,vadi,dağ vb.. gibi çeşitli yeryüzü şekilleriyle biçimlenmiştir.Bitki,hayvan ve insanlar için değişik yaşam alanlarının oluşturdugu ortamdır.

Hidrosfer, su canlılar için vazgeçilmez bir gereksinimdir.Yeraltı suları , akarsular , göller ,atmosfer içerisindeki su buharı , denizler ve okyanuslar su küre içeridinde yer almaktadır.

Biyosfer, doğal ortama bağlı olarak varlığını sürdüren canlıların küresidir.Dünyadaki tüm canlılar atmosferdeki gazlardan ,hidrosferdeki sulardan ve litosferdeki besin kaynaklarından faydlanarak yaşamını sürdürür.Doğal ortamı oluşturan unsurlar işleyiş bakımından süreklilik ,diğer unsurlarlada karşılıklı etkileşim içerisindedir .