İletişim, yaşamımızdaki en önemli olgulardan biridir. İnsanoğlu, diğer canlı türlerinden ayrı olarak aralarında kurdukları iletişimi geliştirmek ve kuvvetlendirmek şansına sahiptir. İnsanlar arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasının yolu, iletilen mesajların doğru olarak algılanmasından geçmektedir.


İletişimde öncelikler

- İnsanlarla iletişim için, insan önce kendisi iyi tanımalıdır.
- İletişim toplumsal bir hadisedir.
- Tek yönlü iletişim mümkün değildir.
- İletişimin ilkeleri ve incelikleri vardır.
- İletişim en az iki kişiyi gerektirir.
- İletişim süreci her zaman iki yönlüdür.
İletişimin ilkeleri

Saygı:


Sağlıklı iletişim süreci, sözgelimi iki insanın da birbirlerini kabul edilebilir görmesi ile başlamaktadır. Saygı, bireyin bütünlüğüne değer vermektir. Kişiyi şartsız, olduğu gibi kabul etmek ve öyle değerlendirmek gerekir. İnsanların sosyo-ekonomik durumları ve kişisel nitelikleri ne olursa olsun ön yargılı davranmamak gerekir.

Hükmetme ve yargıları benimsetmeye çalışmak, saygı ilkeleri ile bağdaşmaz. Saygı kavramında insanın özüne ve özel yaşamına değer vermek esastır.

İletişim anında karşımızdakini anladığımızı ve dinlediğimizi göstermek, onlara inanıp güvendiğimizi hissettirip teşvik etmek, küçük görmeyen yaklaşmak, anlamak ve anlaşılmak için çaba göstermek saygının belirtileridir.

İçtenlik:

İnsanların düşüncelerini olduğu gibi ifade edebilmesi, net ve farklı yüzler takınmamaları, oldukları gibi görünmeleri, dışa açık olmaları gerekmektedir.

İçtenlik, dürüstlük iki kavram olarak birbirini tamamlamaktadır. Zor durumda iki kişiye rahatlıkla duyguları ifade edebilme, duygularda samimi olma söz konusudur. Net ve açık davranmak önemlidir. Gizemli olmamak anlaşılır olmak bu anlamdaki iletişimin esasıdır.

Somutluk:

İnsanlar arası etkileşimde; sorunu anlamak, açıkça dile getirmek, açık uçlu ve basit sorular sorabilmek, karşımızdakinin kendi sorununu ve sorunlarını çizmesine destek olmak somutluk demektir. Güçlü ve sağlıklı bir iletişim süreci için bu olmazsa olmaz gerekliliktir.

Empati:


Bir insanın kendisini, karşısındakinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına empati /duygudaşlık denilmektedir.

Beden dili / Jest ve mimikler


İyi bir iletişim beden dilini, beden dilini etkin dinlemeyi bir arada gerçekleştirmektir.
Sözsüz iletişim de en az sözlü iletişim kadar önemlidir. Jest, mimikler, bedenimizle verilen tüm sinyaller mesajdır. Sözcükleri seçerek çok iyi şeyler söyleyebiliriz, ses tonumuz ve bedenimizin hareketleri buna eşlik etmiyorsa, mesaj söylediğimiz doğrultuda değil, bedenimizle verilen doğrultuda algılanır.

Sözsüz iletişim, iletişim kurallarının % 80'inden fazlasını oluşturmaktadır. Bu nedenle sözsüz iletişim önemlidir. Genellikle ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz dikkate alınır. Göz göze iletişim de bir o kadar önemlidir. Pek çok mesaj bu şekilde verilebilir.

Empati üç temel öğeden oluşur

1-) Empati kurmak istediğimiz kişinin rolüne girmeliyiz; onun dünyasını ve bakış açısını görüp, onun yerine geçerek olaylara onun gözlüklerinin gerisinden bakmalıyız. O kişinin rolünde kısa süre kalmalı, sonra bu rolden çıkarak kendi rolümüze geçebilmeliyiz.

2-) Karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru anlamamız gereklidir. Kişinin ne düşündüğünü, nasıl düşündüğünü ve ne hissettiğini ve nasıl hissettiğini anlamamız gerekir.


3-) Etkin dinleme: Etkin dinleme ile konunun içeriğine odaklaşma, sonuçlar çıkarma ve geri bildirim gerçekleştirilmiş olur. Etkin dinleme; iletilen mesajın doğru algılanıp algılanmadığı konusunda ipuçları verir.

Etkin dinleme iletişimi kolaylaştırıp sürdürülmesini sağlar. Etkin dinleme yerine günlük hayatımızda görünüşte dinleme, seçerek dinleme, saplanmış dinleme, savunucu dinleme şema odaklı dinleme ve tuzak kurucu dinlemede bulunuyoruz. Bu tür dinlemeler iletişimi çoğunlukla olumsuz etkilemektedir.