İman Nedir? İman, lügatte, bir şey'e tereddütsüz inanmak ve kesin olarak, içten ve yürekten bağlanmak demektir
Dinî mânâsı ise, Allah'ın varlığına, birliğine, tereddütsüz inanmak ve Hz Muhammed'in (asm) peygamber olduğunu ve bize bildirdiği şeylerin hepsinin hak ve doğru bulunduğunu, hiçbir şübhe duymadan kabûl ve tasdik etmektirİman Kaç Kısma Ayrılır? İman iki kısma ayrılır:
1 İcmalî îman,
2 Tafsilî îman


İcmalî İman Ne Demektir? Peygamberimizin Allah'tan alıp haber verdiği şeylerin hepsine birden, topluca inanmak demektir
Bir kimse, mânâsını bilerek ve kabûl ederek:
"Lâ ilâhe illâllah Muhammedün rasûlüllah" dese icmalî olarak îman etmiş olur
Bu cümleye Kelime-i Tevhid denir Mânâsı şudur:
Lâ ilâhe illâllah: Allah'dan başka hiçbir ilâh ve hakikî ma'bud yoktur Muhammedün rasûlüllah: Muhammed (asm), Allah'ın Rasûlü ve PeygamberidirTafsilî İman Neye Denir? Peygamberimizin Allah'tan haber verdiği şeylerin herbirini delilleriyle bilip inanmaktır Diğer bir ifadeyle, dinin zaruriyatını bütün tafsilât ve teferruâtıyla öğrenip tasdik etmek demektirÂmentü Nedir, Âmentü'de Yer Alan İman Esasları Nelerdir? Âmentü, her Müslümanın inanması, kabûl edip tasdik etmesi farz olan îman esaslarından ibarettir
Âmentü'de yer alan îman esasları 6'dır ve şunlardır:
1 Allah'a inanmak, 2 Meleklerine inanmak, 3 Kitablarına inanmak, 4 Peygamberlerine inanmak, 5 Âhiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmak, 6 Kadere, hayır ve şerrin Allah'dan olduğuna inanmak
Âmentü'nün ifadesi şöyledir:
"Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî vel-yevmil-âhiri ve bil-kaderi hayrihî ve şerrihî minallahi teâlâ vel-ba'sü ba'del-mevt hakkun eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh"
Mânâsı ise şöyledir:
Âmentü billâhi: Ben Allah'ın varlığına, (bir)liğine, eşi ve benzeri olmadığına, bütün yüceliklere sahip ve her türlü noksanlardan münezzeh olduğuna inandım
Ve melâiketihî: Allah'ın meleklerine de inandım
Ve kütübihî: Allah'ın Kitablarına da inandım
Ve rusülihî: Allah'ın Peygamberlerine de inandım
Ve'l-yevmil-âhiri: Âhiret gününe de inandım
Ve bi'l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallahi teâlâ: Kadere de, bize iyilik ve kötülük, hayır ve şer olarak görünen her şey'in Allah'ın ilmi, kanunu ve yaratmasıyla olduğuna da inandım
Ve'l-ba'sü ba'de'l-mevti: Öldükten sonra dirilmeye (ve dirileceğime) de bütün kalbimle inandım Hepsi hak ve gerçektir
Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühû: Ben şehâdet ederim ki, Allah'dan başka hiçbir ilâh ve hakikî ma'bud yoktur ve yine şehadet ederim ki, Hz Muhammed, Allah'ın kulu ve peygamberidir
Bu son cümleye Kelime-i Şehadet, yani, şehadet cümlesi denir