Âmentü, her Müslümanın inanması, kabûl edip tasdik etmesi farz olan îman esaslarından ibarettir

Âmentü'de yer alan îman esasları 6'dır ve şunlardır:
1 Allah'a inanmak,
2 Meleklerine inanmak,
3 Kitablarına inanmak,
4 Peygamberlerine inanmak,
5 Âhiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmak,
6 Kadere, hayır ve şerrin Allah'dan olduğuna inanmak
Âmentü'nün ifadesi şöyledir:
Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî vel-yevmil-âhiri ve bil-kaderi hayrihî ve şerrihî minallahi teâlâ vel-ba'sü ba'del-mevt hakkun eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh
Mânâsı ise şöyledir:
Âmentü billâhi: Ben Allah'ın varlığına, (bir)liğine, eşi ve benzeri olmadığına, bütün yüceliklere sahip ve her türlü noksanlardan münezzeh olduğuna inandım
Ve melâiketihî: Allah'ın meleklerine de inandım
Ve kütübihî: Allah'ın Kitablarına da inandım
Ve rusülihî: Allah'ın Peygamberlerine de inandım
Ve'l-yevmil-âhiri: Âhiret gününe de inandım
Ve bi'l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallahi teâlâ: Kadere de, bize iyilik ve kötülük, hayır ve şer olarak görünen her şey'in Allah'ın ilmi, kanunu ve yaratmasıyla olduğuna da inandım
Ve'l-ba'sü ba'de'l-mevti: Öldükten sonra dirilmeye (ve dirileceğime) de bütün kalbimle inandım Hepsi hak ve gerçektir
Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû: Ben şehâdet ederim ki, Allah'dan başka hiçbir ilâh ve hakikî ma'bud yoktur ve yine şehadet ederim ki,
Hz Muhammed, Allah'ın kulu ve peygamberidir
Bu son cümleye Kelime-i Şehadet, yani, şehadet cümlesi denir

Mehmet Dikmen