MEDYEN'E GİDİŞİ ve ORADA KALMASI

Hz Musa, kendisini yetiştiren Firavun ve kavmini terk ettikten sonra, başka bir yere, Medyen'e doğru yönelmişti (Medyen, Mısır'ın doğusunda, Sina çölünün ardında yer alan bir bölgedir Günümüzde coğrafi konum olarak Ürdün'ün güney ucuna karşılık gelmektedir)
Medyen suyunda hayvanlarını sulayamayan iki kadın gördü Kadınlar çobanlardan çekiniyorlardı, bu nedenle onların yanına gidip sahip oldukları sürüyü sulayamıyorlardı Fakat, Hz Musa'nın ayetlerde anlatıldığı gibi, son derece güvenilir ve nezih bir görüntüsü vardı Bu nedenle kadınlar onunla konuşmaktan çekinmediler Kadınlar Hz Musa'ya hayvanlarını sulamaya kendilerinin gitmek zorunda olduğunu çünkü babalarının yaşlı bir kişi olduğunu, ancak çobanlar olduğu için sürülerini sulayamayacaklarını anlattılar Bunun üzerine Hz Musa kadınlara yardım edip onların hayvanlarını suladı:

Medyen suyuna vardığı zaman, su almakta olan bir insan topluluğu buldu Onların gerisinde de (hayvanları su başına ***ürmekten çekinen) iki kadın buldu Dedi ki: "Bu durumunuz ne?" "Çobanlar sürülerini sulamadıkça, biz sürülerimizi sulayamayız; babamız, yaşı ilerlemiş bir ihtiyardır" dediler Hemencecik onların sürülerini suladı (Kasas Suresi, 23-24)

Burada Hz Musa'nın nezaketli, ince düşünceli ve yardımsever karakterinin bir örneğini görüyoruz Dikkat edilirse bu olayda Hz Musa, hiç tanımadığı iki yabancı kişiye giderek onlarla diyalog kurmuş, onlara yardımcı olmuş ve saygılarını kazanmıştır Öte yanda ayette "çobanlar" olarak tanımlanan kişilerin ise Hz Musa'nın tam aksi yönde bir tavır sergiledikleri anlaşılmaktadır Kadınlar, Hz Musa ile diyalog kurabilmelerine rağmen, bu kişilerin yanına bile yaklaşmamışlardır Söz konusu kişiler; dış görünüm itibarıyla güven vermeyen kimseler olabilir (En doğrusunu Allah bilir)

Demek ki bir Müslümana yakışan tavır, ayette "çobanlar" olarak tarif edilen bu kişilere benzer tavırlardan ******le kaçınmak, öte yandan Hz Musa'yı örnek alarak alabildiğince nezaketli, ince düşünceli, halden anlayan, nezih, bakanın hemen güveneceği bir görüntü, üslup ve tavır geliştirmektir
Bu arada Hz Musa'nın, Allah'a tamamen teslim olmuş bir ruh hali içinde olduğuna da dikkat etmek gerekir Hz Musa doğup büyüdüğü ülke olan Mısır'ı tümüyle terk etmiş durumdaydı Şimdi ise nasıl bir hayatı olacağı henüz belli değildi Bundan sonra hayatının eskisi gibi olmayacağı kesindi Ama Allah'ın kaderinde nasıl bir hayat hazırladığını henüz o da bilmiyordu Rabbimize şöyle dua etti:

sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki: "Rabbim, doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım" (Kasas Suresi, 24)
İnsanın duasındaki samimiyet, Allah'ın herşeye kadir olduğunu, hayır ve şerrin ancak O'dan geldiğini ve O'ndan başka hiçbir dost ve velisi olmadığını kavraması ve hissetmesiyle alakalıdır İşte Hz Musa'nın üstteki ayette belirtilen duası, bu sırrı tamamen anlamış ve tam olarak Allah'a teslim olarak yapılmış bir duadır Allah onun bu samimi duasına icabet etmiş ve Hz Musa'ya rahmetini açmıştır

Hz Musa'nın yeni tanıştığı iki kadına karşı gösterdiği nezaket, onun için yeni bir hayata vesile olmuştur Hz Musa dinlenirken daha önce yardım ettiği kadınlardan biri gelerek yaptığı yardım karşılığında mükafatlandırmak için babasının onu davet ettiğini söylemiştir:
Çok geçmeden, o iki (kadın)dan biri, (utana utana) yürüyerek ona geldi "Babam, bizim için sürüleri sulamana karşılık sana mükafat vermek üzere seni davet etmektedir" dedi Bunun üzerine ona gelip de olup bitenleri anlatınca o: "Korkma" dedi "Zalimler topluluğundan kurtulmuş oldun" (Kasas Suresi, 25)
Hz Musa Rabbimize, O'ndan gelecek olan her hayra muhtaç olduğunu belirterek dua etmişti Ve Allah Hz Musa'nın duasına icabet ederek, öldürülme korkusunun ardından kendini güvende hissedeceği ve ona yardımcı olacak birilerini gösterdi Hz Musa'nın güçlü ve insanlara güven veren bir hal ve tavrı vardı Zaten kadınlar da çobanlardan çekinmelerine rağmen Hz Musa'dan çekinmemişler, ona güvenmişler ve onunla konuşmuşlardı Hatta kadınlardan biri Hz Musa'nın güçlü ve güvenilir olmasından söz ederek onun ücretle tutulması için babasına istekte bulunmuştu:
O (kadın)lardan biri dedi ki: "Ey babacığım, onu ücretli olarak tut; çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı gerçekten o kuvvetli, güvenilir (biri)dir" (Kasas Suresi, 26)
Kadın bu ifadesiyle, Hz Musa'yı güvenilir bir insan olarak gördüğünü babasına da açıkça ifade etmişti Bunun üzerine yaşlı adam Hz Musa'nın emin bir insan olduğuna kanaat getirerek, onu kızı ile evlendirme kararı aldı Hz Musa'nın güvenilir görüntüsü, bu karara vesile oldu ve yaşlı adam ona şöyle bir teklifte bulundu:
(Babaları) Dedi ki: "Doğrusu ben, sekiz yıl bana hizmet etmene karşılık olmak üzere, şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum; şayet on (yıl)a tamamlayacak olursan, artık o da senden Ben sana zorluk çıkarmak istemem; beni de inşaAllah salih olanlardan bulacaksın"
(Musa) Dedi ki: "Bu, benimle senin aranda olan (bir antlaşma)dır Bu durumda iki süreden hangisini yerine getirirsem, artık bana karşı bir haksızlık söz konusu olamaz Allah, söylediklerimize vekildir" (Kasas Suresi, 27-28)
Hz Musa Kuran'dan salih bir Müslüman olduğunu anladığımız yaşlı adamın teklifini kabul etti Ve yaşamının bundan sonraki bölümünü Medyen'de geçirmeye başladı Allah onu ilk başta öldürülme tehlikesindeyken Nil'in sularıyla taşımış, orada boğulma tehlikesindeyken Firavun'un sarayına ***ürmüştü Mısır'da tekrar öldürülme tehlikesindeyken yine kurtarmış, Medyen'de güvenliğe çıkarmıştı
Kim bir iyilikle gelirse, artık kendisine daha hayırlısı vardır ve onlar o günün korkusuna karşı güvenlik içindedirler (Neml Suresi, 89)


harun yahya