Elim elim Elim elim ibrişim Elden çıktı bir kuşum Kuş uçtu dala kondu Dal bana yemiş verdi Yemişi çobana verdim Çoban bana kuzu verdi Kuzuyu kasaba verdim Kasap bana para verdi ParayI bakkala verdim Bakkal bana şeker verdi Şekeri de ağzIm yedi Masal masal martladı Kel dereden atladı Be kel senin başında Kazlar mı otladı