Hacda Okunan Dualar Sesli, Hacda Okunması Gereken Dualar, Hacda Hangi Dualar Okunur

Hacda Okunan Dualar
Hacda Okunması Gereken Dualar
Hacda Hangi Dualar Okunur


İHRAM DUALARI

Allah'ım! Bunu kabul edilen bir hac kıl. Onu, riyakarlık ve şöhret için yapılmış bir hac kılma." (Buhari: 1517)

MEKKE'YE GİRERKEN VE HAREM-İ ŞERİF'TE OKUNACAK DUALAR

Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Lebbeyke La şerike leke lebbeyk innelhamde ven'ni'mete leke ve'l-mulk la şerike leke."

"Ey Allah'ım! Senin emrine (itaate) hazırım. Sen'in emrine uydum. Sen'in hiçbir ortağın yoktur. Sen'in emrine uydum. Şüphesiz ki (gerçek) hamd, nimet ve mülk Sen'indir. Sen'in hiçbir ortağın yoktur." diye duada bulunmak." (Buhari, 1549; Müslim 1148; Ahmed b. Hanbel, 2/3, 28, 34)

Harem-i Şerif'e Girerken Okunacak Dua:

"Allah'ın adıyla. Şeytan'dan, yüzü kerim olan, sultanı kadim olan Allah'a sığınırım.
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in aline salat olsun. Allah'ım! Günahlarımı bağışla ve bana rahmetinin kapılarını aç." (Ebu Davud: 466)

KABE'Yİ GÖRÜNCE OKUNACAK DUA

"Allah'ım! Es-selam olan Sensin. Sendendir selam. Ey Rabbimiz, bizi Es-selam ile dirilt." (Bu duanın tamamı İmam Şafii'nin Müsned'inden 1/338 Said İbnü'l Müseyyeb'den rivayet edilmiştir.)

HACER-İ ESVED'İ İSTİLAMDA DUA

"Allahuekber. İlah ancak Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur. O tektir, O'nun ortağı yoktur. Va'dini yerine getirdi ve kulunu doğruladı. Askerlerini üstün kıldı. Tüm orduları yendi." (Abdurrezzak, el-Musannef, 8894; İbn Teymiyye, Şerhu'l-Umde; 2/428; Ebu Davud, el-Mesai'l; 103)

MİZAB'DA DUA

"Allah'ım! Sen'in gölgenden başka bir gölgenin olmadığı gün, beni gölgende barındır. Allah'ım! Beni Rasulün'ün elindeki kadehten içen ve bir daha ebedi olarak susamayanlardan eyle; Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım."

KABE'Yİ TAVAF EDERKEN

"Rabbimiz! Bize dünyada hasene (iman ve Salih amel) ver. Ahirette de bize hasene ver ve bizi cehennem azabından koru." (Bakara Suresi, 201)

KABE'NİN RUKÛNLARI ARASINDA

"Bismillahi vallahu ekber."

"Allah'ım! Sana iman kitabını tasdik, ahdine vefa ve Nebi Muhammed (s.a.v.)'in sünnetine uymakla... (Beyt'inin tavafına başlıyorum.)" (İbn Hacer, et-Telhis el-Habir; 2/247 Said İbnü'l-Müseyyeb'den; İbn Kudame el-Muğni; 5/215)

SA'Y DUALARI

Nafi; Abdullah bin Ömer'den Safa Tepesi'ne çıktığında şu duayı okuduğunu rivayet etmektedir:

"Allah'tan başka ilah yoktur. İlah ancak O'dur ve O'nun ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'nadır ve O her şeye gücü yetici olandır. La ilahe illallah, dini yalnız O'nun için halis kılarak, O'na kulluk ediciyiz. Kafirler hoşlanmasa da. Allah'ım! Beni dininle, sana itaatim ve Rasulü'ne olan itaatimle koru. Allah'ım! Beni haramlardan uzak kıl. Allah'ım! Beni, sen sevenlerden, meleklerini, nebilerini, rasullerini ve Salih kullarını sevenlerden kıl. Allah'ım! Meleklerini, nebilerini, rasullerini ve Salih kullarını bana sevdir. Allah'ım! İşleyeceğim hayır amelleri bana kolaylaştır, beni hem dünya hem de ahirette bağışla. Beni Allah'tan korkanların önde gelenlerinden eyle ve beni Naim cennetlerine yerleştirdiklerinden kıl. Din günü günahlarımı bağışla. Allah'ım! Sen hak olan sözle söyledin. ("Bana dua ediniz, duanızı kabul edeyim" dedin.) Allah'ım! Nasıl ki beni İslam'ın hidayetine erdirdiysen, onu benden alma, İslam üzere, benim ruhumu alıncaya kadar beni ondan ayırma. Allah'ım Beni cehennem azabına sunma ve beni kötü fitnelerin gelip çatacağı güne kadar da geciktirme." (Malik, Muvatta, Hc: 1/372, 373; el-Beyhaki, es-Sünen, el-Kubra: 5/94;İbn Kudame, el-Muğni: 5/235)