Kanun koymak, değiştirmek.

Bakanlar kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermek.

Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.

Bakanlar Kurulunu denetlemek.

Ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.

Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasına karar vermek.

Para basılmasına karar vermek.

Savaş ilanına karar vermek.

Genel ve özel af ilanına karar vermek.

Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına karar vermek.

Dip Notlar:

TBMM bir yasama yılında en fazla 3 ay tatil yapar.

TBMM, Ekim ayının ilk günü Cumhurbaşkanın açılış konuşmasıyla çalışmalarına başlar.

TBMM bütçe komisyonu 40 kişiden oluşur. 25 iktidar, 15 muhalefet üyelerinden oluşur.

Unutulmamalıdır ki Cumhurbaşkanın tek veto edemediği kanun bütçe kanunudur.

Milletlerarası anlaşmalar. KANUN niteliğindedir itiraz edilemez.

Toplantı yeter sayısı demek; üye tamsayısının en az 1/3'ü demek yani 184 milletvekili.

Karar yeter sayısı ise; toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının 1/4'nün bir fazlasından az olamaz.

Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir.

TBMM tarafından kabul edilen kanunları Cumhurbaşkanı 15 gün içersinde yayımlar. Cumhurbaşkanı, yayımlanması

uygun bulmadığı kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderir.