Huzaakabilesinden beni müstalık oymağının reisi Harisin bin Ebi Arapkabilesini bir araya toplayarak Medine'ye yürümeyehazırlanıyordu.Peygamber efendimiz bunu haber alınca haberindoğruluk derecesini öğrenmek için Bureyde bin Huseybel Elemiyiberi Müstalık'a gönderdi. Hz.Bureyde Müstalıkoğullarınınyurduna giderek onlarda biriymiş gibi davranmaya başladı veMedine'ye saldıracaklarını öğrendi,daha sonra Hz.Büreydedurumu Peygamber efendimiz (s.a.v)'a bildirdi.


İSLAMORDUSUNUN HAREKETİ:

Şabanayının 2.Pazartesi günü Efendimizle 700 kişi ile hareketetti.İslam ordusu Müreysi suyu başına doğru ilerlerken düşmancasuslarından biri ele geçirildi ve yapılan davet üzerineMüslüman olmayınca katledildi.Bunu duyan MüstalıkoğullarınaMüslüman olun diye teklifte bulundular fakat kabuletmediler.Dolayısıyla karşılıklı olarak çarpışmayıbaşlatmış oldular.Peygamberimizde birden ordusuna hücum emriverdi.Hücumda beni Müstalıklar'da 12 kişi öldü.Diğerleriesir alındı.Ganimet mallarda usulüne göre takdim edildi.Esirlerise mücahitler arasında bölüştürdü.


MÜNAFIKLARINTERTİBİ:

Müreysizaferinden sonra efendimiz mücahidlerle burada birkaç gün kalmayıuygun buldu.Beklerken Hazrec Kabilesinden Beni Amr Müttefiki olanSinan bin Veber ile Hz. Ömer'in Beni Gıfar'dan ücretle tuttuğuseyisi Cancah arasında kuyu başında kavga çıktı. Feryadlarduyan Ensarla Muhacırlar derhal toplandılar.Kılıçlarınısıyırdılar.Az kalsın büyük bir fitne kopacaktı.Ama muhacırlaensarın bazı ileri gelenleri oraya girip yatıştırıcıkonuşmalar yaptı.Bunun üzerine Sinan,Cancah üzerindeki hak vedavasından vazgeçti.Bu esnada münafıkların reisi Abdullah binUbey'in ortaya atıldığı görüldü,zira bu hadise ele geçmezbir fırsattı ve Ensar'ı kızdıracak laflar söylüyordu. Bununüzerine başmünafık hemen değişerek şaka yaptığını önesürdü. Hz. Zeyd bu durumu efendimize anlattı. Efendimiz Abdullahbin Ubey'in yanına çağırdı bu konu hakkında konuştu,bunları kabul etmedi.Efendimiz de dedikodu olmasın diyemücahidlerle geri döndü.Diğer Medine eşrafının korkacağımdüşündüğünden onu öldürmedi.


İFKHADİSESİ:

Münafıklargüruhu her fırsatta Efendimizi ve ashabını rahatsızediyordu.İfk hadisesi Resulallah herhangi bir sefere çıkacaklarızaman ezvac-ı tahiret arasında kura çekere kime çıkarsa onugötürdü.Kura bu sefer Hz.Aişe Validemize çıkmıştı.Tesettür ayeti inzal buyurulduktan sonra idi. Efendimiz(s.a.v) dönerken birkonak yerinde durmuş gecenin bir bölümünü orada geçirdi.Sonragöç edilmesini emretti.Hareket emri verildiğinde Hz.Aişevalidemiz ihtiyacını gidermeye gitmiş fakat geri döndüğündegerdanlığının kopmuş olduğunu farkedip gerdanlığı aramayagitmiş. Yolda ona hizmet edenler hevdecini yüklemiş ve hareketetmişler. Onlar HZ. Aişe validemizi hevdecin üzerindesanıyorlarmış. Deveyi sürüp gitmişler. Hz.Aişe gerdanlığıbulup geldiğinde onların çoktan gitmiş olduğunu görmüştü.Osırada gözlerini uyku bürümüş ve uyumuş. Safvan'da oradauyuyan bir insan karartısı görünce başucuna dikilmiş ve hementanımış.Daha sonra Safvan devesini indirip Hz.Aişe validemizbinsin diye devenin ön ayağına basıp bin demiş.Bunun üzerineHz.Aişe'de deveye binmiş.Sabaha kadar askerin o kaşındayetişememiş.


BAŞ MÜNAFIĞINDURUM DEĞERLENDİRMESİ

Hz.Aişevalidemizle Safva'ya gelirken Abdullah bin Ubey'le karşılaşmışve Abdullah bin Ubey bu kimdir diye sorunca Safvanda Hz.Aişe'dirdemiştir.Kavmi arasında itibar sarsılan Abdullah bin Ubey buhadiseyi diline dolamak istemiş ve ne Hz.Aişe o adamdan dolayıkurtulur, ne de o adam Aişeden dolayı kurtulur diye laflar etmişti.Hz.Aişe söylenenlerden uzun sürehabersizdi.Abdullah binUbey'in başlattığı iftiradan Hz.Aişe'nin haberi yoktu çünküHz.Aişe Medine'ye geldikten sonra ağır bir hastalığa tutulmuşve iftiraları annesi ve babası duyduğu halde hiçbir şeysöylememişler ancak Hz. Resullahtan kendisine karşı tavrındaendişe duyuyor ve üzülüyormuş.Kimden öğrendi;
Medine'dekadınlar ihtiyaçlarını gidermek için Medine kırlarınaçıkardı.Bir gece Mıstah bin Üsasenin annesi ile giderkenMıstah'ın annesi takılarak yere düşünce oğluna beddua etti.Her takılışında da beddua ederdi. Hz.Aişe'nin niye bedduaediyorsun diye sorması üzerine ben ona senin aleyhindesöylediklerinden dolayı beddua ediyorum deyip olayı anlatmış.

PEYGAMBERİMİZİN(s.a.v)HİTABESİ:

Aslındapeygamber efendimiz Hz.Aişe'nin böyle bir olaydan uzak olduğunuçok iyi biliyordu.Ancak böyle bir lafın halk arasında dolanmasıkendisini çok üzmüştü. Mescidde irad ettiği hutbede de bunuaçıkca belli etmiş ve ben ikisi hakkında hayırdan başka bir şeybilmiyorum demişti.

PEYGAMBERİMİZİNHZ:AİŞE İLE KONUŞMASI:

Olaydanbir ay geçmişti ona bu hususta vahiy inmemişti. Daha sonraPeygamberimiz Hz Ebubekir'in evine vardı. Hz.Aişe'ye hakkındasöylenenlerin doğruluğunu sorunca Hz.Aişe Cenabı Hakka hamdettikten sonra ancak Allah'tan yardım istenir demişti.

Vahiygelişi

Efendimizdaha yerinden kalkmamıştı ki o anda vahiy geldi ve bunun üzerineefendimiz "Müjde ey Aişe yüce Allah seni tebrie etti."İftiradan uzak kıldı.İftiracıların cezaya çarptırılması;
Vahiygeldikten sonra efendimiz halka hutbe etti. İftiracacılara hadvurulmasını emretti.Bunun üzerine iftiracılara 80 kırbaçvuruldu

HENDEKSAVAŞI(Hicretin5. senesi 29 Şevval miladi 24 ocak 627)

Peygamberefendimiz Beni Nadini Medine'den sürmüştü.Onlarda Kuzeyegidecek mühim yerlere yerleşmişlerdi. Medine'de kovulmanınacısını İslamiyet hakkında tahriklerde bulunarak dindirmeyeçalışıyorlardı.Hendek savaşıda bu kışkırtmalar sonucugerçekleşmiştir. Kureyş müşrikleri de Uhud savaşında galipçıkmalarına rağmen İslami gelişmeyi durduramadıklarınınfarkında idi.Medine'deki İslam Devletinin nüfusu kırmayıistiyorlardı.Bu yüzdende Medine üzerine yürüyüp Peygamberimizbayraktarlığını yaptığı İslam hareketini yerinde boğmayıamaçlıyorlardı.

HendekKazımı
Hendekkazı içine efendimizin emri üzerine hemen başladı.Hendek kazımıtamamen araziyle kaplı kısımlarda yapılıyordu.BütünMüslümanlar şevk ve gayretle hendek kazıyordu.Hendek kazmayı daSelman_ıFahrisi önermişti.Zaten ve sahabiler tarafından uygungörülecek hendek kazımı başlamıştı.Müslümanlar hiçdinlenmeden çalışmaya devam ediyorlardı Peygamberimizde onlaradua ediyordu.

BENİKUREYZANIN ANTLAŞMA BOZMASI

ÖmerBeni Kureyza Yahudilerin antlaşma bozduğunu öğrenmiş ve bunupeygamberimize söylemişti.Efendimiz bu haberi alınca oldukçamüteessir oldu.Bunun üzerine efendimiz Zübey bin Avvam'ı durumutahkik için Beni Kureyza yahudilerin yurduna gönderdi. Zübeyir deonların harp talimleri ve manevra yaptıklarını gördü ve gelipsahabiyle yolladı.Haberin doğruluğunu bir kerede siz tahkik edindiye görev verdi.Onlarda giderek bunu bizzat kendileri gördüler.

HARBİNBAŞLAMASI

Düşmanhücuma geçti.Fakat hendek işlerine güçleştiriyordu.Bir türlühendekten geçemiyorlardı.Düşman ordusu hücumlardan bir neticeelde edemeyeceği Müslamanlar muhasara altına almaya kararverdiler.Düşman süvarileri hendeğin bahsedilen dar yerindenMüslümanların tarafına geçmeye muvaffak oldular ve kendi eliyledövüşmek için yer aradılar.En güçlüleri olan Amr kendisiyledövüşecek biri dileyince Hz.Ali dövüşmek istedi ancak PeygamberEfendimiz buna izin vermedi. Amr dileğini birkaç kez dahatekrarlayınca ve karşısına Hz.Ali'den başkası çıkmayıncaetrafa küfürler etmeye başladı. Bun unüzerine peygamber Efendimiz Hz.Ali'nin dövüşmesine izin verdi.Fakat Amr'ın Hz. Aliyle dövüşmek istemediğini söylemesi üzerine Hz.Ali'nin seni öldürmek istiyorum demesiyle olay biraz dahahiddetlendi ve bir vuruşta Hz.Ali'nin kalkanını parçaladı.Hz.Ali'de Amr'ın boyun köküne şiddetli bir kılıcı indirdive Amr'ın başı bir tarafa,vücudu bir tarafa düştü.
SONÇARPIŞMA ve ALLAH(c.c)'IN NUSRETİ

Müşrikordusu son defa var gücü ve bütün şiddetiyle hendeğin hertarafından hücum ettiler.Karşılıklı ok ve taş atışları iletaraflar birbirlerini yıldırmak ve püskürtmek istiyorlardı.O günçarpışma bütün şiddetiyle devam etti.Artık hava kararmıştaraflar karargahlarına çekilmişlerdi. Hz.Cebrail gelerekefendimize düşman ordusunun bir rüzgar ile perişan edileceğinimüjdeledi. Müjdeyi ala Resûl-û Ekrem iki diziyle çöktü veAllah'a şükür etti.

ZAFERMÜSLÜMANLARIN:

Bir aykadar süren çarpışma sona ermişti Küffar ordusu artıkdönüyordu. Müşrik ordusu ne kadar hüzünlü ise Müslümanordusu o kadar sevinçliydi.

BENİKUREYZA


Benikureyza yahudileri Peygamber Efendimizle düşmana karşı birlikolmak için antlaşma imzalamışlardı. Fakat bunu yapmadılar.Üstelik harp esnasında müşrikler iş birliğinegiriştiler.Peygamber efendimizin gönderdiği heyete hakarettebulundular.Aralarında akit olmadığını iddia ettiler.Hatta dahada ileri giderek Peygamber Efendimize küstahça laflar sarfettiler.Müslümanların üzerine yürüyerek aileleri kılıçtangeçirmeye kalkıştılar. Kureyzaoğulları Hendek savaşındayaptıkları ihanetten dolayı Efendimizin üzerlerineyürümelerinden korkuyorlardı.Nitekim öyle de oldu.Cebrail'ingetirdiği emir üzerine yola çıktı.Beni kureyza yahudileri iseEfendimizi iyi karşılayacakları yerde haklarında ileri gerikonuştular.bunun üzerine efendimiz mücahitlere ok atmalırınıemretti.Bu arada münafıklar Kureyzoğullarına teslimolmamalarını,onlara yardım edeceklerini söylüyor onlarcesaretlendiriyorlardı.Muhasara ve uzayınca ve münafıklardan dayardım göremeyince Kureyzoğulları Peygamber efendimizle konuşmasıiçin bir elçi gönderdiler.Fakat Efendimiz Nabbaş'ın yaptığıteklifleri kabul etmedi ve "Benim hükmüme kayıtsız,şartsız,itaatedip teslim olmalarını" söyledi.

KA`BBİN ESED'İN TEKLİFLERİ

Müşriklerinreislerinden biri olan Ka`b bin Esed müşriklere 3 tekliftebulundu.Biri Müslüman olup Efendimize iman etmek,ikincisi,kadın veçocuklarını öldürttükten sonra efendimizle savaşmak,üçüncüsüise Sebt(Cumartesi günü) onlarla savaşmaktı.Fakat müşriklerhepsine olumsuz cevap vermişlerdi. Yirmi beş gece sürenmuhasaradan sonra başka çare kalmadığını anlayarak teslimolmaya karar verdiler ve Peygamber Efendimizden bir hakemistediler.Hakemin Sad bin Muaz olmasını istemeleri üzerinekafalarının vurulması,malların Müslümanlar arasındatakdimi,çocuk ve kadınların esir alınmamasıydı.Bu hükmeuyuldu.

DİĞERMÜHİM OLAYLAR

1)MüzeynelilerinMüslüman olmaları
2)Selman-ıFahrisinin kölelikten kurtulması
3)Sadbin Muaz Hazretlerinin vefat etmesi
4)MüğireBin Şube Müslüman olması
5)Medine'dezelzele ve ay tutulması oldu.