Piramitlerin Yapılış Amacı Nedir?

ANTİK MISIR MİMARİSİ - 2

Dünyamızın astrolojik çağlan ile ilgili arka sayfadaki tab*loyla bu verileri karşılaştırdığımızda, Aslan Burcu'nun bizim devremizin başlangıcını ve aynı zamanda da yaşanılan son "Tufan"ı gösterdiği çok açık olarak ortaya çıkmaktadır.

Bir başka Arap Tarihçi İbn-i Abd-Hükm

Arap Tarihçisi İbn-i Abd-Hükm de Piramitler'in yapılış tarihi olarak "Tufan Öncesi"ni gösterir. Arap tarihçiye göre piramitlerin yapılış tarihi: "Tufan'dan 300 yıl öncesine dayan*maktadır." ibn-i Abd-Hükm piramitlerin yapılış nedenlerini ise özetle şöyle anlatır:

Mısır Kralı Surid İbn-i Salhuk rüyasında dünyanın ekseninden oynadığını, yıldızların o yana bu yana kaçıştığını ve insanların tüm bu olgulara eşlik eden korkunç sesin etkisiyle korku içinde olduklarını görür. Uyanınca bütün rahiplerini toplar. Onlara gör*düğü korkunç rüyayı anlatır. Rahipler astrolojik ve astronomik hesapları da inceleyerek yaklaşmakta olan Tufan'ı haber verirler ve krallığı yok edecek iklim değişikliklerini anlatırlar. Önlerin*de birkaç yıllık vakit vardır. Bu süre zarfında kral, danışmanları..
5 - Piramitlerin Yapılış Amacı
yardımıyla içlerinde kubbeler bulunan piramitler yaptırır. Pira*mitlere muskalar, esrarlı hazineler, paralar, kıymetli taşlardan yapılmış muhafaza kutuları, çeşitli aletler, çatlamayan tekneler ve bükülebilen ama kırılmayan cam eşya yerleştirilir. İbn-i Abd-Hükm'ün piramitlerin yapılış nedenleri ile ilgi*li bu aktardıkları birçok bakımdan önemli bilgiler içermekte*dir. Bunları maddeler halinde sıralayacak olursak şöyle özet*leyebiliriz:

1- Tufan'ın dünya eksenindeki kayma ile bağlantılı olması.

2- Bu yaklaşan büyük doğal afetin hem rüya kana*lıyla hem de rahiplerin astrolojik ve astronomik hesaplamalanyla önceden anlaşıhnası. Hatta zamanı*nın belirlenmiş olması.

3- Piramidin yapılış nedenlerinin başında Tu*fan'ın yaklaşmakla olması.


Görüldüğü gibi bu tarihi kayıtta da piramitlerin yapılış ta*rihi olarak Tufan öncesi gösterilmektedir Bu anlatılanlara baktığımızda piramitlerin yapılış nedeni olarak, Tufan'dan ko*runma amacı da güdüldüğü anlaşılmaktadır. Çünkü pekçok değerli eşya bu yapıların içlerine muhafaza edilmişti. Piramitlerin Tufan'dan korunmak için yapıldığı ile ilgili başka tarihi kayıtlar da vardır:

İbn-i Batuta

14. Yüzyıl'ın ünlü Arap alimi İbn-i Batuta: "Piramitlerin Tufan boyunca sanat ve bilimi ve diğer bilginleri korumak için inşa edildiğini" yazar. Aynı anlatıma yine 14. Yüzyıl'a ait Firazabadi Lügati'nda da rastlanır.

ünlü Tarihçi Heredot

Yunanlı Tarihçi Heredot da ilk üç piramidin ve Sfenks'in Tufan Oncesi'nde yapıldığını doğrulamaktadır. Mısırlı rahipler Heredot'a, bu piramitlerin Tufan'dan önce Mısır'ı yöneten firavun Surid döneminde, Hermes (Thot) rahiplerinin "Kutsal Sırlar"nı daha sonraki nesillere ulaştırmak amacıyla inşa ettikle*rini ve aradan 341 nesil geçtiğini söylemişlerdir.

Mısır Kıpti Tarihçisi Mesudi

Orta Çağ'da yaşamış Mısır Kıpti tarihçisi Mesudi de, Arap Tarihçisi İbn-i Abd-Hükm'ün aktardıklarını doğrularcasına Büyük Piramid'in Surid isimli bir kral tarafından yaptırıl*dığını aktarmıştır. Bu kayıtlara göre Surid, Tufan'dan 300 yıl önce yaşamıştır.

Nasıl olduğu bilinmeyen bir biçimde kral, Aslan Takım-yıldızı'yla ilgili bir felâket hakkında önceden uyarılır. Pirami*di yaptırma nedeni de buna dayanın Yaklaşan büyük felâket*ten eskinin anısını koruyabilecek bir anıt yapmak... İşte bu dü*şünceyle Büyük Piramidi inşa ettirir.

Piramidin dış cephesi, duvar ve tavanları astronomi, ma*tematik ve tıp alanında bilgilerle donatılır. Bu bilgilerin arasın*da gizemli varlıklarla ilgili bilgilerin de kaydedildiği ifade edilmektedir. Eskinin anısı ile ilgili tarihi bilgiler de, bu pira*midin gizli bölümlerine yerleştirilir. (Edgar Cayce'nin Atiantisle ilgili gelecekte bulunacağını iddia ettiği önemli bilgiler işte bun*lardır.) Ancak ne yazık ki. Piramidin dış cephesi ve duvarların*daki bu yazıtların büyük bir bölümü günümüze kadar geleme*miş ve gizli tarihe ilişkin bilgiler de şu ana kadar bulunama*mıştır.

Bu kayıtları doğrulayan başka tarihi belgeler de var*dır.

Örneğin Herodot kendi devrinde piramitlerin üzerinde bazı yazmalara rastladığını kaydetmiştir