Türk devletlerinin göçebe yaşam tarzına sahip olmasına rağmen hızlı bir şekilde teşkilatlanması nedeni ile birçok devlet kurmuşlardır.Böylece devlet yıkılsa bile hızlı bir şekilde yenisini kurmuşlardır. İlk Türklerde ülke hanedanın ortak malı sayılması, hanedan üyeleri arasında kavgalara yol açardı.Ama bu kavgaların iyi yönü olduğu gibi kötü yanları da oluyordu.İyi yanı bu çekişmelerde iyi olanın ülkeyi yönetmesiydi.Fakat kötü tarafı bu kavgaların yönetimde yardımcı olan hanedan üyeleri ile çekişmenin yönetime zarar vermesiydi.


Güçlü olan kişinin devletin başına gelmesi ile şad ünvanını yani hükümdarlık ünvanını alırdı.Şadın hükümdar olarak görevi ülkeyi birlik ve baraberlik içinde tutmak, halkın barış ve huzurunu sağlamaktı.Şada bu gücünü tanrı tarafından verildiğine inanılıyordu.Hükümdara devleti yönetmenin tanrı tarafından verildiği inancına ‘kut' denilmektedir.Kut babadan oğula geçmektedir.


İlk Türk devletlerinde devlet ikili şekilde yani doğu ve batı olarak yönetilmiştir.Sağ kısmı şad, sol kısmı ise yabgu yönetirdi.Bu iki yönetici arasında uyum hakimdi fakat esas yönetim şadın olduğu bölge idi.

Türklerde hükümdarlığın belirli sembolleri vardı.Bunları görelim şimdi

- Otağ ( Çadır )

- Tuğ ( Sancak )

- Bayrak

- Taht

- Ferman

- Para bastırma gibi sembolleri vardı.

Hükümdarların ayrıca şad haricinde kullandığı sembolleri vardı.Bunlar;

* Şanyü

* Kağan

* Hakan

* Han

* Yabğu

* Tan-hu gibi ünvanlar kullanmışlardır.

İlk Türk devletlerinde yönetimde hükümdar eşide görev almıştır.Hükümdar eşine hatın denirdi ve Hatun hükümdar yardımcısıdır. Hatun meclis toplantılarına da katılırdı.Bu Türk devletlerinde kadına önem verildiği ve kadının toplumda üst düzeyde görev aldığı görülmüştür.

Yönetimde meclis denilen kurultayın olması demokratik bir yapı olduğunu gösterir. Meclise toy, kurultay ve kengeş gibi isimler verilmiştir.Toy meclisinde devlet kararları alınırdı ve hükümdar başkanlık ederdi.Bazen hükümdarın kararlarının red edildiği görülmüştür. Çünkü hükümdarında uyması gereken kurallar vardı herkes töreye uymak zorundaydı.