FÂTİHA SÛRESİ
Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn.
Errahmânirrahîm.
Mâliki yevmiddîn.
İyyâke na'büdü ve iyyâke neste'în.
İhdinessırâtel müstakîm.
Sırâtellezîne en'amte aleyhim
Ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Âmîn)


FÂTİHA SÛRESİ ANLAMI
Hamd, âlemlerin Rabbi, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi, hesap gününün yegâne hâkimi olan Allah'a mahsustur. Ey Rabbimiz! Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine iyilikte bulunduğun insanların yoluna ilet. Öfkene uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil! (Âmîn)