Namaz Duaları ve Anlamları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Namaz Duaları ve Anlamları

 1. SUBHÂNEKE DUASI
  Sübhânekellâhümme.
  Ve bi hamdik.
  Ve tebâre kesmük
  Ve teâlâ ceddük
  (Ve celle Senaük )
  Ve lâ ilâhe gayruk.

  SUBHÂNEKE DUASI ANLAMI
  Ey Allah'ım, Sen yücesin.
  Seni daima böyle anar ve överim.
  Senin adın Mubarektir
  Senin şânın yücedir!
  Ve senden başka tanrı yoktur.


  FÂTİHA SÛRESİ
  Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn.
  Errahmânirrahîm.
  Mâliki yevmiddîn.
  İyyâke na'büdü ve iyyâke neste'în.
  İhdinessırâtel müstakîm.
  Sırâtellezîne en'amte aleyhim
  Ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Âmîn)


  FÂTİHA SÛRESİ ANLAMI
  Hamd, âlemlerin Rabbi, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi, hesap gününün yegâne hâkimi olan Allah'a mahsustur. Ey Rabbimiz! Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine iyilikte bulunduğun insanların yoluna ilet. Öfkene uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil! (Âmîn)


  ETTEHİYYÂTÜ DUASI
  Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibâtü.
  Esselâmü aleyke eyyühen Nebiyyü
  Ve rahmetullâhi ve berekâtühü,
  Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn.
  Eşhedü en lâ ilâhe illallah
  Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.

  ETTEHİYYÂTÜ DUASI ANLAMI
  Selâmlar, dualar ve bütün güzel şeyler ancak Allah'adır.
  Ey Peygamber! Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine de olsun. Allah'tan başka tanrı olmadığına şâhitlik ederim.
  Ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şâhitlik ederim.

  SALLİ-BARİK DUALARI
  Allahümme salli alâ Muhammedin
  Ve alâ âli Muhammed.
  Kemâ salleyte alâ İbrâhime
  Ve alâ âli İbrâhîm.
  İnneke hamîdün mecîd.


  Allahümme bârik alâ Muhammedin
  Ve alâ âli Muhammed.
  Kemâ bârekte alâ İbrâhime
  Ve alâ âli İbrâhîm.
  İnneke hamîdün mecîd.


  SALLİ-BARİK DUALARI ANLAMI
  Ey Allâh'ım! İbrahim'e ve onun ümmetine merhamet ettiğin gibi, Muhammed'e ve onun ümmetine de merhamet et. Şüphesiz ki, her zaman her övgüye lâyık olan ve yüce olan sensin.


  Ey Allâh'ım! İbrahim'e ve onun ümmetine hayır ve bereket verdiğin gibi, Muhammed'e ve onun ümmetine de hayır ve bereket ver. Şüphesiz ki, her zaman her övgüye layık olan ve yüce olan sensin.


  RABBENÂ DUALARI
  Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten
  Ve fil âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr.
  Birahmetike yâ erhamerrâhimîn

  Rabbenâğfirlî velivâlideyye
  Velil mü'minîne yevme yegûmul hisâb.

  RABBENÂ DUALARI ANLAMI
  Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ver. Ve bizi ateş azabından rahmetinle koru, ey merhametlilerin en merhametlisi!
  Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün inananları hesap gününde rahmetinle bağışla!

  KUNUT DUALARI
  Allahümme innâ nesteînüke
  Ve nestağfirüke ve nestehdîk
  Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk.
  Ve netevekkelü aleyke
  Ve nüsnî aleykel hayra
  Küllehü neşkürük ve lâ nekfürük
  Ve nahleü ve netrukü men yefcürük.

  Allahümme iyyâke na'büdü
  Ve leke nüsallî ve nescüdü
  Ve ileyke nes'â ve nahfidü
  Nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek
  İnne azâbeke bilküffâri mülhık.


  KUNUT DUALARI ANLAMI
  Allâh'ım! Bize yardım etmeni, bizi bağışlamanı ve bizlere doğru yolu göstermeni diliyoruz. Ey Allah'ım Sana îman ediyoruz ve Sana yöneliyoruz. İşlerimizde Sana dayanıyor ve Sana güveniyoruz. Bütün iyilikleri Sen'den bilerek Seni övüyoruz. Verdiğin bunca nîmetlerden dolayı Sana şükrederiyoruz ve nankörlük etmiyoruz. Sana karşı nankörlük eden günahkarlardan uzak duruyor ve onlara katılmıyoruz.

  Ey Allâh'ım! Biz ancak Sana kulluk ederiz. Senin için namaz kılar ve yalnız Sana secde ederiz. Sana yaklaşmak için çalışıp çabalarız. Senin merhametini umar, azabından da korkarız. Şüphe yok ki, azabın seni inkar edenlere erişecektir.


  FÎL SÛRESİ
  Elem tera keyfe feale rabbüke bieshâbil fîl.
  Elem yec'al keydehüm fî tadlîl.
  Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.
  Termîhim bihicâratin min siccîl.
  Fecealehüm keasfin me'kûl.


  FÎL SÛRESİ ANLAMI
  Haberin yok mu Rabbin fil sahiplerine neler yaptı? Onların kurnazca planlarını alt üst etmedi mi? Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı. Ve böylece onları yenilmiş ekin gibi perişan etmişti.


  KUREYŞ SÛRESİ
  Liîlâfi Kureyşin.
  Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.
  Felya'büdû rabbe hâzelbeyt.
  Ellezî et'amehüm min cû'in
  Ve âmenehüm min havf.  Liîlâfi Kureyşin.
  Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.
  Felya'büdû rabbe hâzelbeyt.
  Ellezî et'amehüm min cû'in
  Ve âmenehüm min havf.


  KUREYŞ SÛRESİ ANLAMI
  Kureyş, güvenlik içinde kış ve yaz yolculuklarını yaptıklarından dolayı, kendilerini açken doyuran ve korkudan güvene kavuşturan bu Kabe'nin Rabbi'ne kulluk etsinler

  MÂÛN SÛRESİ

  Era eytellezî yükezzibü biddîn.
  Fezâlikellezî yedu'ulyetîm
  Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn.
  Feveylun lilmusallîn.
  Ellezînehüm an salâtihim sâhûn.
  Ellezînehüm yurâûne ve yemne'ûnelmâûn

  MÂÛN SÛRESİ ANLAMI
  Dini yalanlayanı gördün mü? İşte, öksüze kötü davranan odur. Yoksulları doyurmaya da yanaşmaz. Yazıklar olsun şu namaz kılıp duranlara! Onlar ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ki gösteriş yaparlar. Ve üstelik onlar, en ufak bir yardımı bile esirgerler.


  KEVSER SÛRESİ
  İnnâ e'taynâ kelkevser.
  Fesalli lirabbike venhar.
  İnne şânieke hüvel-ebter

  KEVSER SÛRESİ ANLAMI
  Şüphesiz ki, biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse sen de yalnız Rabbine ibadet et ve yalnız O'nun adına kurban kes. Asıl mahvolacak olanlar sana kin duyanlardır.

 2. 2012-03-30 #2
  çook sağolun çok işime yaradı Allah sizden razı olsun .. :)

 3. 2012-11-21 #3
  Allah sizden razı olsun çok işime yaradı

  Okunma: 6090 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -