Tefsir Nedir?

Tefsir (Arapça: علم التفسير Ilm ul-Tafsir), İslami bir terim olan Tefsir, lugatta bir şeyi iyice açıklamak, keşfetmek anlamına gelen "el-Fesr" masdarından tef'il babında bir kelimedir ve dolayısıyla yorumlamak, açıklamak manalarına gelir, çoğulu Tefasir'dir. İslami Istılâhta beşerî takat nispetinde, Allah'ın muradına delâlet etmesi yönünden Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini inceleyen bir ilimdir.
Tanımdan da anlaşılacağı üzere Tefsir ilminin konusu Kur'an ayetleridir.
Tefsir ilminin gayesi ise, iki cihanda selamete ve mutluluğa ulaşmak için Kur'an'ın yine O'nun murâdına uygun bir şekilde anlamak, anlatmak ve yararlı hükümler çıkarmaya kudret kazanmaktır.


Tefsir, bugün ilgili ilahiyat bölümlerinde okutulduğu gibi eskiden Medreselerde de okutulan derslerdendir. Tefsir bilimi ile uğraşanlara müfessir (Arapça: مفسر muffasir, çoğ. مفسرون, mufassirūn) denir.İlk müfessir Peygamber'dir. Kur'anı Kur'an ile tefsir etti. Sahabe ve Tabiin, yani birinci nesil ve ikinci nesil, peygamberin açıklamalarını kaydetti. Tefsir ilminde geleneksel sınıflamaya göre rivayete dayanan tefsirlere rivayet tefsiri, dile dayananlara dirayet tefsiri, tasavvuf yorumlarına göre yapılanlara işari tefsir denilmiştir.


En çok okunan tefsirler Ebu'l Al'a Mevdudi Tefhimu'l Kur'an, Celaleyn, Beyzavi, Ebussuud, Razi, Medarik, Elmalılı Hamdi Yazır, Hasan Basri Çantay, Seyyid Kutup tefsirleridir.


Tefsir ve meal farkı

Meal, Kur'an ayetlerinin tercümesi, tefsir ise ayrıntılı açıklamasıdır. Al-i İmran Suresi 7. ayetinde yer aldığı üzere Kur'an hem anlamı açık (anlaşılır, muhkem), hem de yoruma açık (müteşabih) ayetleri bünyesinde barındırır. Bu açıdan bakıldığında Arapça'ya hakim birinin meal yazması uygun olmakla beraber, tefsir yazması uygun değildir. Aynı ayetin sonunda sır hazinelerinin sahiplerinin (ulul'elbab) bu yoruma açık ayetleri açıklayabileceği ve tefsir yazabileceği anlaşılmaktadır.