İslam'da Melekler Allah'ın emirlerini uygulamakla görevli nurdan yaratılmış varlıklar olduğu inanılır. Meleklere iman İmanın altı şartı arasındadır. Melekler insanlardan, kendilerine cüzi iradecinsiyeti de yoktur. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil olmak üzere dört büyük melek vardır.


Dört meleğin her biri belli bir görevi yerine getirmektedir. Aralarında bir hiyerarşik ilişki Cebrail en büyük melek kabul edilmektedir.


 • Cebrail: Vahiy meleğidir. Allah'tan aldığı buyrukları, emirleri peygamberlere iletmekle görevlidir.
 • Azrail: Eceli gelen insanların ruhlarını teslim alır. Melekü'l-Mevt, yani, ölüm meleği adı da verilir.
 • Mikail: İnsanların rızıklarını ulaştırmak ve Allah'ın iradesine göre tabiat olaylarını düzenlemekle görevli melektir.
 • İsrafil: Kıyamet günü, Sur borusunu üfleyecek olan melektir.Diğer melekler


 • Kirâmen Kâtibîn: Her insanın sağ ve sol omzunda yer alıp, yaptığı iyi ve kötü işleri kaydederler. Kiramen katibin insanın aklından geçen kötü işleri eyleme dökmediği müddetçe kaydetmezler. İyi işlerini ise niyet anında hemen iyilik hanesine yazarlar. Hafaza (koruma) melekleri ismiyle de anılırlar.
 • Münker ve Nekîr melekleri: Kabirde insanı sorguya çeken meleklerdir. Bu sorgu sonucuna göre kabir hayatının cennet veya cehennemde mi geçeceğini belirlerler.
 • Rıdvân: Cennetteki meleklerin başıdır.
 • Mâlik: Cehennemde görevli olan meleklerin başıdır.
 • Hamele-i Arş: Arşı taşıyan melekler. Allahu Teâlâ'nın Arş'ı taşımakla vazifelendirdiği sekiz müvekkel melek.Melekler madde değillerdir, bu yüzden zaman kavramları da yoktur. Bir anda iki yerde olabilirler. İradeleri yoktur Allah'ın emrine itaatkarsızlık edemezler. Sadece emredilen şeyleri yaparlar. Çok güçlüdürler. İnsanlardan farklı olarak yemezler, içmezler, dişilik ya da erkeklikleri yoktur, gece gündüz Allah'a ibadet ederler. Sayılarını ancak Allah bilir.


Hz. Muhammed (s.a.v), Miraç hadisesinde göğün yedi katmanını gezmiş ve buralarda değişik tür meleklerle karşılaşmıştır. Hadis-i Şerife göre bunlardan biri göğün kapısını koruyan, emrinde -herbirinin emrinde 100 bin melek olmak üzere- 70 bin melek olan İsmail isimli melektir. Yedinci kat gökte bulunan Beytü'l-Ma'mur mabedi etrafında tavaf eden ve her birine kıyamete kadar bir daha sıra gelmeyen melekler gördü. Yine çeşitli katlarda sürekli secde, rüku gibi sabit hallerde duran melekler gördü.

İsim: 405px-Miraj_by_Sultan_Muhammad.jpg
Görüntüleme: 718
Büyüklük: 118,5 KB (Kilobyte)

Miraç: Burak'a binerek göğün yedi katmanını gezen Hz. Muhammed (s.a.v) çeşitli melekler ile karşılaşmıştır. Diğer İslam sanat eserlerinde olduğu gibi Hz. Muhammed (s.a.v) 'in yüzü çizilmemektedir. (Safevi şahı I. Tahmasp döneminde 1539-43 yılları arasında Tebriz'de basılmış Nizami'nin Hemse eserinde yer alan minyatür, British Library)


Meleklerin ikişer, üçer, veya dörder çift kanatları olduğu Kur'an'da açık bir dil ile ifade edilmiştir. Ancak bu kanatların işlevi bilinmemektedir. Bazı yorumlara göre deniz, bulut hatta ozon tabakası dahil tüm tabiat varlıkları da birer melektirler.Fakat bu bilgi sahih (yani kesin bir bilgi) değildir.


Bedir savaşında sayıca az olan müslümanların safında meleklerin de savaştığı hadislerde anlatılmaktadır. Yine hadislerden anlaşıldığına göre Uhud savaşında, Cebrail ve Mikail Hz. Muhammed (s.a.v)'nin yanında savaşmış ve onu düşmanlarından korumuşlardır.
Taif isimli şehirde taşlanma olayından sonra Hz. Muhammed (s.a.v)'e gelen Cebrail, iki tarafındaki dağları kaldırıp taifin üzerine yıkmayı teklif etmiş, ancak Hz. Muhammed (s.a.v) bunu kabul etmemiş ve kendisini taşlayanlar için dua etmiştir.