Pargalı İbrahim Paşa'nın Hayatı, Konumu, İdamı - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Pargalı İbrahim Paşa'nın Hayatı, Konumu, İdamı

 1. Osmanlı Tarihi'nin altın çağı kabul edilen Kanûnî Sultan Süleyman Devri'nde yaşamış olan Pargalı İbrahim Paşa, Osmanlı Devleti'nin hem siyasi hem askerî hem de sanat alanlarında önemli roller oynamıştır. Kanûnî Sultan Süleyman'ın Veziriazamı olan İbrahim Paşa, çeşitli kaynaklarda Frenk, Pargalı, Makbûl ve Maktûl İbrahim Paşa isimleri ile anılmaktadır. Evvela bu elkabın nereden geldiklerini açıklamakta fayda var.


  Pargalı İbrahim Paşa'nın Hayatı, Konumu, İdamı


  Makbul lakabı; Kanûnî Sultan Süleyman'a yakınlığı ile bilinen Pargalı İbrahim Paşa, Sultan'ın güven ve sevgisini kazanmış ve devlet kademesinde tarihte pek az örneği görülen bir hızla yükselmesinden dolayı,
  Maktul lakabı; Boğularak öldürülmesinden dolayı, Pargalı denmesi; günümüzde Yunanistan sınırlarında kalan Parga köyünde doğmuş olmasındandır. Frenk lakabı ise ; Sadrazamlığı zamanında Mitoloji de "Üç Güzeller" ismiyle bilinen heykel grubunu Budin'den Sultanahmed Meydanı'na getirtmesinden dolayı verilmiştir. Bu durum o devirde pek uygun karşılanmamış, hatta Şair Figani bu durumu beğenmeyenlerin adeta sözcüsü olarak şu beyiti yazmıştır ;


  " Dünyaya iki İbrahim geldi
  Biri put kırdı, biri put dikti " demek suretiyle İbrahim Paşa'yı hicvetmiştir.

  İbrahim Paşa'nın hem özgeçmişini, hem kişiliğini, hem de devlete olan hizmetlerini anlatması bakımından en önemli kaynak; Lâtîfî 'nin Enîsü'l-fusahâ ve Evsâf-ı İbrâhim Pâşâ başlıklı risaleleridir.
  İbrahim Paşa'yı şu 3 ana başlık altında inceleyebiliriz.

  1 ) PARGALI İBRAHİM PAŞA'NIN KÖKENİ,
  KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN İLE İLİŞKİSİ VE YÜKSELİŞİ ;

  Lâtîfî'nin sunduğu bilgilere bakılırsa, Şehzade Süleyman Manisa Sancak Beyi iken,çıktığı kır gezisinde bir kemençe sesi duyar, kemençeyi kimin çaldığını merak eder ve kemençeyi çalan kişi ile tanışmak ister. Karşısına getirilen kişi köle İbrahim'dir. Şehzade Süleyman, İbrahim'den son derece hoşlanmıştır ve zaman içerisinde meclisinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü İbrahim'i, sarayına sık sık davet etmeye başlamıştır. Bunun üzerine, İbrahim'i yetiştiren dul hanım, kölesini azad etmiştir. Böylelikle İbrahim, Şehzade Süleyman'ın maiyetine girmiştir. Prof.Dr.M.Tayyip Gökbilgin ise İslam Ansiklopedisinde verdiği bilgi de Kanuni Sultan Süleyman, İbrahim Paşa ile Küfe sancakbeyi iken tanıştığı tezini öne sürmüştür.

  İbrahim Paşa'nın, Kanûnî Sultan Süleyman ile olan ilişkisi, onun yaşamının her yönünü belirlemiştir. Bunda, gerek askerî, gerek siyasi ve sanatçı kişiliği olsun, sultanın etki ve desteğinin büyük ölçüde belirleyici olduğunu görmek mümkündür. İncelenen kaynaklardan anlaşıldığı üzere, son derece hırslı bir kişiliği olan İbrahim'in, sultanla ilişkisinin, içsel bir boyutu olduğu kadar çıkara dayalı bir boyutu olduğu da gözardı edilmemelidir. Hammer, Osmanlı Devleti Tarihi'nde, "İbrahim'in etrafındakilere üstünlüğü, gençliği, seçkin terbiyesi, Padişah'ın kendisine olan teveccühü, her türlü rekabeti imkansız bıraktığını" belirtmektedir . Hammer'e göre, İbrahim'in üstün özellikleri nedeniyle Sultan Süleyman, onu kendisine ayrılmaz bir dost bellemiştir.

  İsmail Hâmi Danişmend ise, İbrahim Paşa'nın Kanûnî Sultan Süleyman'la olan yakınlığının nedenini doğrudan irdelememektedir. Danişmend, İbrahim Paşa'nın bu hızla yükselişini onun özelliklerine değil, zekâsına, entrikacı oluşuna ve dalkavukluğuna bağlamaktadır.

  İbrahim Paşa'nın hızlı yükşelişi, Koçi Bey Risalesi'nde de eleştirilmekte ve uygunsuz karşılanmakta hatta, o dönemde "âlemin ihtilaline" gösterilen nedenlerin başında sayılmaktadır.

  2 ) GÖREV, HİZMET VE ESERLERİ ;
  Kanûnî'nin şehzade olduğu dönemden itibaren tanıdığı İbrahim Paşa, genel prosedüre aykırı düşecek kadar belirgin bir hızla, Has-odabaşı ünvanıyla Baş-mâbeyinciliğe atanmış ve buna İç-şahinciler Ağalığı görevi de eklenmiştir. Zaman içerisinde, veziriazam ilan edilen İbrahim Paşa, Anadolu Beylerbeyliğini de üstlenmiştir.

  İbrahim Paşa, 1521'de Belgrad'ın Fethinde görev aldı. 1522'de Rodos seferine katıldı. 1523'te o zamanki usullere aykırı bir şekilde sadrazamlığa getirildi. 1524'te Kanuni'nin kız kardeşi Hatice Sultan ile evlendi. Mısır'da asayişi sağlamakla görevlendirildi ve kendisine Mısır Beylerbeyi unvanı verildi. Macaristan seferine katıldı ve Mohaç Meydan Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynadı.

  Daha sonra Anadolu'daki isyanları bastırmakla görevlendirildi. Anadolu'da aldığı tedbirlerle isyanları sona erdirdi. I. Viyana Kuşatması ile sonuçlanan 2. Macaristan seferine katıldı. Avusturya İmparatorunu Osmanlı Sadrazamına eşit sayan 1533 tarihli İstanbul Antlaşması'nın müzakerelerini yürüttü. Safevilere karşı düzenlenen Irakeyn seferine katıldı. Tebriz'i aldıktan sonra Kanuni'ni kuvvetleri ile birleşti ve Bağdat'ın fethinde görev aldı.

  13 sene sadrazamlık yapan ve Farsça, Rumca, Sırpça ve İtalyanca bilen İbrahim Paşa, Günümüzde Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan İbrahim Paşa Sarayından başka, İstanbul,Mekke, Selanik, Hezergrad (Razgrad) İbrahim Paşa Camii ve Kavala'da cami mescid mektep medrese zaviye hamam ve çeşme gibi eserler inşa ettirmiş ve bunlara vakıflar tahsis ettirmiştir.

  3 ) İBRAHİM PAŞA'NIN GÖZDEN DÜŞMESİ VE İDAMI ;
  Kimi kaynaklarda, İbrahim Paşa'nın elde ettiği ayrıcalıklar sonucunda, pek çok kararı kendi başına buyruk verdiği savında bulunulmaktadır.

  İbrahim Paşa'nın çöküşüne ortam hazırlayacak dört temel unsurdan söz etmek mümkündür. Bunların ilki Paşa'nın iktidar hırsıdır ki, yabancı elçilerin İbrahim Paşa'yla görüşmelerine ilişkin hazırladıkları raporlarda bu açıkça bellidir.
  2. Hürrem Sultan'ın İbrahim Paşa'yı kendisine bir tehdit olarak görmesi,
  3. Defterdar İskender Çelebi'nin idam edimesi,
  4. ise İbrahim Paşa'nın Bağdat'ta görevi esnasında Serasker Sultan sıfatıyla ferman imzalamasıdır.
  İbrahim Paşa'nın iktidar sarhoşluğuna ilişkin pek çok örnek sunmak mümkündür. Kendisini sonsuz bir yetkiyle donatan padişahın adına yaptığı görüşmelerde İbrahim Paşa, bu iktidar hırsını açıkça ortaya koymaktadır. Farklı yabancı elçilerin raporlarında bu duruma pek çok örnek bulunmaktadır.

  Buna en çarpıcı örnek, İbrahim Paşa'nın Ferdinand'ın elçilerine söyledikleridir.

  "Bu büyük devleti idare eden benim; her ne yaparsam yapılmış olarak kalır; zira bütün kudret benim elimdedir: Memuriyetleri ben veririm; eyaletleri ben tevzî ederim; verdiğim verilmiş ve reddettiğim reddedilmiştir. Büyük pâdişah bir şey ihsan etmek istediği veya ettiği zaman bile eğer ben onun kararını tasdik etmiyecek olursam gayr-i vâki gibi kılınır; çünkü her şey harb, sulh, servet ve kuvvet benim elimdedir. (Uzunçarşılı)

  Bu aktarımından anlaşıldığı üzere, genel kanı; Paşa'nın yönetimde çok etkin olduğu ve karar aşamasında tam bir yetkiyle donatıldığı yönündedir. Ancak İbrahim Paşa'nın kendisine, resmen sahip olduğu yetkilerin ötesinde bir konum biçtiği ortadadır.

  İbrahim Paşa'nın idamı bile ayrıcalıklıdır: Kanuni'yle birlikte akşam yemeği yedikten sonra Paşa, kendisi için sarayın harem dairesinde hazırlatılmış olan odada, âdet olduğu üzere başı vurularak değil, padişah soyundan olanlara -kanı akmasın gerekçesiyle- uygulanan biçimde boğularak öldürülmüştür. Galata'daki Canfeda Zaviyesine defnedilmiştir...

  KAYNAKLAR ;
  Uzunçarşılı, İsmail Hakkı." Osmanlı Tarihi. Cilt 2".Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1983Ortaylı, İlber. " Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek s.151 " Timaş yayınları , İst.2006 Tezcan, Esma. " Pargalı İbrahim Paşa çevresindeki Edebi Yaşam " Bilkent Üniversitesi , 2004 Danişmend, İsmail Hâmi. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. Cilt:2. İstanbul:Türkiye Yayınevi, 1971.
  Gökbilgin, Tayyib. "İbrâhîm Paşa, Pargalı, Frenk, Makbûl, Maktûl". İslâm Ansiklopedisi. , 1949. 908-915
  Lâtîfî. Enisü'l- Fusaha ve Evsaf-I İbrahim Paşa. Haz. Ahmet Sevgi. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, Ağustos 1986.


 2. 2011-06-04 #2
  Güzel Bilgiler....

 3. 2011-06-11 #3
  bilgiler yeterince iyi beni tatmin etti teşekkürler

 4. 2011-06-21 #4
  Pargalı İbrahim Paşa'nın idam edilmesinin gerçek sebebi Şarlken'e casusuluk yaparak vatana ihanet etmesidir. Bu konuda geniş bilgi için bakınız. Cervantes, Türklerin Esiri, Tıydem, Ankara 2011, s. 24.

 5. 2011-06-26 #5
  bence yeterli değil beni tatmin etmedi bukadar olamaz

 6. 2011-08-31 #6
  okudugum kitaplardada böyle bilgiler gördüm. Fakat bunların yeterli olmadığını düşünüyorum tarihin daha detaylı araştırılması gerekir

 7. 2011-09-19 #7
  ben ibrahim paşannn casusluk yaptıgını düşünmüyorm bnce hiçbir suçu yoq ancak mütiş bir hırs varmş ztn avrupa pargallıdan korkuyomuş bnce kanuni bu yüzden öldürdü ztn artık bu dönem den sonra ülke qerilemeye başlamış sultan süleyman sürekli seferlere çıktıgıı için hazinede para bırakmamış

 8. 2011-10-10 #8
  bencede yeterli deil

 9. 2011-10-12 #9
  ilk defa pargal ibrahim paşanın idam edildiyini burda duyuyorum bu site çok güzel ve eyitici ben çok beyendim

 10. 2011-11-20 #10
  superr ıts very good!!!!!!!!!

 11. 2011-11-24 #11
  Tarih çarptırmalarla dolu ve kesin bir bilgiye ulaşmak artık kolay değil. Çünkü artık tarafsızlık diye bir şey kalmamış durumda; herkes her şeyi kafasına göre yazabiliyor. Pargalı İbrahim Paşa haksız yere öldürülmüştür. Hem Hürrem'in entirikaları hem de Pargalının müthiş zekası bunda rol oynamıştır. Pargalının müthiş zekasını savaş taktiklerinden anlamak mümkün. Kanuni her zaman Pargalının zekası karşısında ezilmiştir ve bu yüzden ben yaşadığım sürece, kardeşim asla gözlerin cellatların gözlerine bakmayacak dediği Pargalıyı boğdurtmuştur.

 12. 2011-12-02 #12
  beni tatmin etmedi ayrıntılı olması gerek

 13. 2011-12-18 #13
  bence patişahın tahtına göz dikmesi ve hürrem sultana meydan okuması çevırdiyi entrikalarla hürrem sultan karşısında yenik düstü kendi akıttıgı kanda boguldu

 14. 2011-12-24 #14
  slm ben pargaliyi ilk defa muhtesem yüzyilda duydum hayatinida bilmiyorum burda okudum vede okumaya devam ediyorum ihanetinede pek inen dirici gelmedi ama hirsi varmis

 15. 2012-01-15 #15
  Pargalı İbrahim Paşa Hürrem Sultanın düşmanlığını kazanmıştır.Sebebi Pargalı Hürreme ilk geldiğinde haremine almış ama dokunmamıştır sonrasında Süleyman a hediye etmiştir.Artı şehzade Mustafayı desteklediği için en büyük düşmanı Hürrem olmuştur.Ibrahim Osmanlı devletinin altın çağındaki en önemli kişdir ki en büyük örneği Mohaç meydan savaşındaki üstün zekasıdır.İdamında gerçekleri yani Hürremi nasıl hediye ettiğini anlattığı için Süleyman tarafından idam emri verilmiştir.Bunda Hürremin süleymana hergün ibrahimle ilgili hep yalan bilgiler vererek aklını karıştırmıştır. Eğerki Ibrahim ve Sehzade mustafa öldürülmeseydi bugün osmanlı devleti avrupanın en güçlü devleti olabilirdi.... Yazık ki süleyman hürrem uğruna hem ibrahimi hemde sehzade mustafayı feda etmiştir....

 16. 2012-01-26 #16
  Pargalı İbrahim paşa bana göre hem iyi hem kötü çünkü ; Mustafa kadar iyi kötü ise Hürrem yaratması rakip olması o bunu yaparak kendi sonunu hazırladı

 17. 2012-02-05 #17
  Ben tam bir Pargal İbrahim Paşa hayranı olarak bunlrın İbrahim paşayı hain olarak nitelendirilmesini istemiyorm bence Osmanlıya Türk milletine büyük hizmet vermiş akıllı,zeki,kudretli bir insan olarak görüyorm Sultan Sülleyman Han idam ettirmesi kendi açısından byük kayıp olmuştur örneğin fetihler azalmştır Sultan süleyman can dostunu nasıl idam ettirdiğini hala anlamyrm ama siz bu atamızı ain olarak görmeyin
  C.F.Y...

 18. 2012-02-09 #18
  Harika bilgiler hazirliyanlara tesekkür ederim lütfen bizi bilgisiz birakmayin... :-))))

 19. 2012-02-16 #19
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  ben ibrahim paşannn casusluk yaptıgını düşünmüyorm bnce hiçbir suçu yoq ancak mütiş bir hırs varmş ztn avrupa pargallıdan korkuyomuş bnce kanuni bu yüzden öldürdü ztn artık bu dönem den sonra ülke qerilemeye başlamış sultan süleyman sürekli seferlere çıktıgıı için hazinede para bırakmamış
  yanlış biliyorsun ibrahim paşanın ölümünden sonra devlet dahada gelişti ve büyüdü ayrıca hazinede hiç eksilme olmamasına rağmen üstüne dahada arttı 1571 kanuninin ölümüne kadar hep yükseldi devlet ve avrupa da kanuni korkusu o tarihten 100 yıl sonrasına kadar sürdü fransada bu kuyruk acısı hala vardır

 20. 2012-03-13 #20
  Alıntı:
  rıdvan yıldırım Nickli Üyeden Alıntı
  yanlış biliyorsun ibrahim paşanın ölümünden sonra devlet dahada gelişti ve büyüdü ayrıca hazinede hiç eksilme olmamasına rağmen üstüne dahada arttı 1571 kanuninin ölümüne kadar hep yükseldi devlet ve avrupa da kanuni korkusu o tarihten 100 yıl sonrasına kadar sürdü fransada bu kuyruk acısı hala vardır
  asıl sen yanlış biliyorsun kanuni döneminde osmanlı ilk bütçe açığını verdi.bütçe açığı pargalı öldükten sonra rüstem paşa döneminde verilmiştir.osmanlı'ya rüşveti adam kayırmayı bu adamın getirdiği söylenir ve hürrem sultana yakınlığı ile bilinir ayrıca mihrimah sultanla evlidir.dkanuni dönemini pargalıdan önce ve sonra diye ayırabiliriz aradaki farklar o kadar belirgin ki pargalı bu devletin o zaman herşeyiydi dış siyaseti iç siyaseti(isyanlar) ekonomosi savaş gücü ile en parlak dönemini pargalıyla yaşamıştır.

 21. 2012-04-14 #21
  Bence Kanuni Pargalı İbrahim Paşa yı öldürtüş ve tüm OSMANLI çökmüş

 22. 2012-06-08 #22
  bu kadar üstün niteliklere sahip akıllı ve zeki bir diplomat osmanlı devleti için büyük bir şans olmuştur.. yaşamı boyunca türk milletine hizmet etmiştir.. zaten pargalının ve şehzade mustafanın ölümünden sonra osmanlı devletinin sonu gelmeye başlamıştır ve duraklama ardından da gerileme başlamıştır.. ibrahim paşa ve şehzade mustafa eğer öldürülmeseydi osmanlının devamı planlı ve geleceği parlak olurdu.. bu günlere kadar da üstün bir dünya devleti olarak yerini koruyabilirdi..

 23. 2012-07-12 #23
  İbrahim Paşa öldükten sonra dış politika tamamen dağılmıştır.Zira Sultan Süleyman,İbrahim Paşa kadar diplomatik yeteneğe sahip değildi;İbrahim Paşa ölmeseydi,Viyana dahil Fransa alınabilir,Şehzade Mustafa'nın tahta geçmesiyle de Avrupa tamamen kontrol altına alınırdı...

 24. 2013-01-17 #24
  pasa haketdi kendini padisah gibi göruyodu hirsina dicek yok ama casus olduguna inanmam kanunide gercek yuzunu gördu en dogru karar bence

 25. 2013-01-17 #25
  pargalı ibrahim paşanın herşey benim elimdedir. kudret bendedir demesinin sebebi..
  osmanlı düşmanlarının olurda padişahı hedef almayıp kendisini hedef almasıdır. yani padişahı ve soyunu korumak için.. gelen elçilere bunları söylemiştir..
  kanuni bunu daha sonraları anlamıştır. ve yaptığı yanlıştan dolayı acı çekmiştir..
  eğer ibrahim paşa öldürülmeseydi.. şehzade mustafa da öldürülmezdi...

 26. 2013-01-20 #26
  Alıntı:
  hüsametin dgner Nickli Üyeden Alıntı
  pargalı ibrahim paşanın herşey benim elimdedir. kudret bendedir demesinin sebebi..
  osmanlı düşmanlarının olurda padişahı hedef almayıp kendisini hedef almasıdır. yani padişahı ve soyunu korumak için.. gelen elçilere bunları söylemiştir..
  kanuni bunu daha sonraları anlamıştır. ve yaptığı yanlıştan dolayı acı çekmiştir..
  eğer ibrahim paşa öldürülmeseydi.. şehzade mustafa da öldürülmezdi...
  Bende birşeyler olduğunu anlamıştım zaten kafamda herşey netlik kazandı teşekkürler

 27. 2013-01-30 #27
  Pargalı ıbrahım pasa hırıstıyanların. Casusu hurremın yalanları ve karalamaları sonucu oldurulmus olup osmanlının cokusu hazırlanmıstır ne yazıkkı bugunlerde hurrem kahraman pargalı haın olarak gosterırılıyor muhtesem yuzyıl fılmının butcesı hangı gucler tarafından karsılanıyor dusunmek lazım butcesı cok buyuk haınlerın kahraman kahramanların vatan haını ılan edıldıgı zamandayız

 28. 2013-02-01 #28
  Pargalı ibrahim paşa rum bir dönmedir...birçokları gibi devrinde şu an oldugu gibi bu kıymetli paşanın vatan haini oldugu yaftalaması ve hristiyan oldugu inancı
  söylenir...İbrahim paşa vatana haini degildir.ancak bagları nedeniyle,Dış diplomasiye ve devletlere açıktır.Araştırın İbrahim paşa zamanında osmanlı altın cağını
  yaşamış ve dış diplomaside en buyuk seviyeye gelmiştir.Benim niyetim 500 sene önce ölmüş adamı aklamak değil.Sonuçta osmanlıya paşa olmuş pargalı dönme ibrahim dediğimiz bu buyuk zat tarih kaynaklarından,uydurma romanlardan,saçma filmlerden öğrenilmez o devirde yaşamadık paşanın kudretini bu kudretin ikbalini ve devlet yönetimindeki etkisini..kanuniyle ilişkisini tma bilemiyoruz ibrahimin...Ama kanuniyle süleyman diyerek adıyla hitap edecek kadar ileri gitmiş bu zat...Paşanın devşirme olmasından ötürü ruhsal sorunlarının oldugu ve bunların son gunlerinde meydana çıkmasından dolayı hristiyan yaftası yapıstırılsada...pargalı her divana kuranla giren mübarek bir adammış..kanuni çok severmiş onu...ama iktidar gölge kabul etmez..Paşada olsan...kanuniden güçlü olursan...onun tasvip etmedigi işleri yaparsan...dış devletlere gücünü gösterirsen...açık hale gelirsin ve paşa çok güçlenmesi ve devşirme olması kanuniyi çok korkutmuştur....Zira birçok kaynak paşanın İstanbulun kurucularından Olan Yanko bin medyan ın oğlunun soyundan geldigini söylerler...Efsaneye görede
  Milyarlarca yıl sonra bu soyun devamında gelecek olan bir devşirme istanbulu yönetecekdir.Bunun pargalı oldugu soylenir...Ki pargalı çok bilgili kanuninin sevdigi biiymiş..hatta en yakını idamı bile acıklıdır.Makbul paşanın rüşvet aldıgı ise saçmalıgın daniskasıdır. İbrahimki serveti kanuniyle ölçülen bir makbul paşadır...3 milyon akçenin sahibidir.Devleti o padişah adına ibrahim yönetir.İbrahim çok etklidir.Hatta elçiler...ona muhteşem ibrahim derler.Şarlkenin pargalının
  devşirme olması ve kanuniye yakın olmasından ötürü baş edemediği ve kaçtıgı kanuniye karşılık paşaya casusluk teklif ettigi dogrudur.Ancak paşa bunu kabul etmez ve elçleri azarlayıp huzurda kovar.Pargalının idamına dogru damat paşanın çok hayalleri varmış küresel güç olma hayalleriyle ilgili....ancak idamı ve ardından gelen aman efendim sepet efendim tarzı yalaka sadrazamlar...kanuninin vizyonsuzlugu...paşanın yoklugu...son olarakta son umit olan şehzadenin ölümü...kanuniyi görülmez bir buhrana sokmuştur.Senelerce mustafayı,ibrahimi unutamamıştır.Paşayı lanetleyenleri astırmıştır.
  O devirdede cok unlu olan ve konusulan bu paşa su anda malum dizi sayesinde unludur.Ama bu cok acıklı diiz bi şekilde anlatır tarihi ama bugune kadar sene 2013 olmus neredeydi bu halk eminimki bu dizi olmadan önce kimse adını dahi bilmiordu paşanın....kabri ziyaretci akınına ugruor...ayy..pargalı...allahım yarabbim ya...dizilerle yaşamayın..kendi hayatınızı dolu dolu yaşayın tarihi bilin kültürlü olun ama her anınızı mutlu geçirin.Unutmayın televizyon çağımmızın deccalidir ve iletişimi öldürür.Sorunlu ve sorgusuz beyinler yetiştirir.Bu beyinleri dış mihrakların yönetmesini sağlar.Çağımızın tarihi ve teknolojisi bana artık daha cazip gelior...zira osmanlı buyuk devlet olsada hatları ve buyuklugyle vardır.İlkoluk tarihyle ve sosyetik ve serseri beyinlerle tarih tam olarak örenilmez.ZİRA şuda bir gerçekki tarihi kazananlar yazar.O yuzden gerçeği bilemeyiz.Şimdi kanuniye buradan kufur edenler pargalıya edeler...akılsızlar...bu isanlar gerçek akıllı olun.Okan yalabıgın oyunculuguyla bir tarih kahhramanı sevilme.Tarh aadamı bas tacı yapılmas.Okan bile bilmiodur bunu karakter sevilince yapmıştır kesin.Oyunculugu şahane,ama biraz sorgulayıcı olun be beynini yemiş boş beyinli hep aynı duzende yaşayan zavllı insanlar olmayın bilgili ve kudretli olun.Çevrenizde önder olun.Zira türkyeye iyi günler beklemior bu çok açık.İyi günlerin glemsi içinse çalışın.NUtuk atıp yatmayın.Biz o günleri görürmüyüz bilmiorm ama bu diplomasiyle türkiye bir yere varamaz...tarhi baglarımız geregide anca 50 sene daha bu cografyada kalırız sonrası malum.bilgili ve muhteşem bir gençlik on numara olur.Hurremide çok aabartmayın muhteşem bir kadınmış eevet bazen zalimiş kanniyi çok seveermiş..doru paşanın katlinde imzası buyuk doru ama sonuçta gunahıyla sevabıyla olmuş.diziyi izlein ama ciddiye almaın yorumlayın ve cevrenizde yasaklayın.Gerekirse evinizde başka birşeyle ilgilein..benim oglum dahi izlior bu diziyi.çok zor bişi..Çok abartmayın tatlı biri.Ama,gerçekler gördügünüzden her daim farklıdır zira insanın beyniyle birlikte mantııgda gelişmeli ki insan olsun yoksa boşş beleş olur.Bilginize kendinizi geliştirin yurtduşında okuyun ne biliyim hadi bb..kulturlu olunçççç Yaşasın KOMUNİZMM!!!YAŞASIN OKAN YALABIK HEHEHHEE....GEBER PAAŞA...

 29. 2013-02-20 #29
  arkadaslar haınlıkle suclanan ıbrahım pasanın sonsuz bır sadakatla kanunıye baglı oldugunu untmayalaım paşanın ıdamı hırsı yuzunde ve en buyuk rol hurrem sultanın yuzundendır cunku ıbrahım paşadakı akıl kudret ortadadır sehzadeyı tahta cıkarıcak korkusuna kanunı oldurtuor bunu kımse gızlemesın selım ın olumude avluda kız pesınde kosarken unlar osmanlı arsıvının gızlenmıs bolumlerınde yer alıor arkadaslar

 30. 2013-03-11 #30
  Pargalı İbrahimin İdamına dair aslında bilinenler dısında daaha degisik bilinmeyen bir cok neden vardır,osmanlı tarihini ve paşanın vb. devsirmelerin hayatını iyi arastıranlar bilir.İbrahim Paşa hazretleri,İskender çelebinin idamından sonra Kanuninin gözünden düştü.Artık araları bozuktu ve iktidar kavgası girmisti Aralarına.Pargalı, ırakeyn seferi donusu Kanunnamelere nizam verisi(Pargalı Kanuniye kanuni adını verdiren bi paşadır.)
  Fransız Kapitülasyonlarına onay vermesi (ki ipini çeken olaylardan sonuncularıdır,kanuni bunu hiddetle ayrılık olur adaltsizlik diye reddetmistir ve Fransayla Müttefik olmak istememesine ragmen paşanın ısrarıyla Senelerdir fransayla müttefik kalnmıstır.) İbrahim paşa aynı zmnda padisahın gozunden dustukten
  snra şehzade mustafayı isyana tesvik etmek icin mansaya sık sık gitti solenir.Ancak son Olay ise Paşnın son icraatı olan İtalya seferi hazırlıkları ve
  Romanın fethi icin Hazırlıklara baslanmasının ardından Venedik Doçuna bizzat hızır reizin aracılıgıyla Türklüge hakaret eden ve Ordunun son durumunu rapor eden bi mektup gondermesidir.(Mektupta herşey açıkca ortadadır.)Kanuniye Yıllardır dostu olan pasanın huremin kıskırtmlarıylada,büyücü ve casus oldugu dusuncelerine kapılmaya basladı.Kanuniye Çok sadıktı ve ihanet etmedi.İdam edildi.Onun idamından sonra Romanın fethi Artık sonsuza denk rafa kalktı.
  Paşanın idamıyla Kanuni eski gucunu kaybetti ve onemli seferler yerine,papanında paşanın idamıyla osmanıılıya karşı,diklnmeye basladı.Kanuni kalan 30 senelik saltanatını bos macar ve dogu seferleriyle ve gerksiz idarecilerle ki bunlardan birisi rüstem adlı hain pasayla tamamladı ve bir daa ömrünün sonuna denk mutlu olamadı ve pişman oldu.Cok acı cekti.Öyle Bir kişidir ki olumunden 2 sene sonra PREVEZE SAVASINDA KAZANILAN DONANMAYI IRAKETN SEFERİNDE BİR TEHDİT OLarak gordugu venediklilere karsı hızır hayreddin reizi basa getirmistir.Mimar sinanıda o kesfetmistir.O ölsede onun diktigi meyveler yesermistir ve hayalindeki dvelete verdigi hizmetleri vermislerdir.Paşayla ilgili son iddia ise Onun İSTANbulun kurucuları Yanko bin medyan soyundan geldigi ve peygamber gibi davrandığı,ve Dedesinin bir soylu oldugu ancak olumuyle babasının fakir kalarak balıkcı oldugu solenir.Ananesininde venedik konticesi olduu solenir.İbrahim Paşa aynı zmnda bi aristokrat ve sair sevgilisidir.hayır isleri yapmıs sairleri korumus ve en onemlisi ise hep halkın onunde hediye almıstır.Yalnıziken hic hediye almazmıs.Sırf hunkarını ve kendi itibarını ve osmanlıyı yuceltmek icin.Kudretli bi paşaymıs.Allah rahmet eylesin.

 31. 2013-03-24 #31
  Arkadaslar ben ibrahim pasanin ve sehzade mustafanin katledilmesinin impratorluk icerisine giren hurrem gibi yahudilerin padisahin gozunu boyayip islm devletine karsi buyuk bir zafer diye yorumluyorum

  Okunma: 90116 - Yorum: 30 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -