Birbirinden Güzel Beyitler

*Şeb-i Yeldayı muvakkitle, müneccim ne bilsin? / Mübtelayı gam'a sor kim geceler kaç saat çeker.

*Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni / Yatma tilki gölgesinde ko yesin aslan seni.

*Miyanı gütüguda bedmeniş iham eder kubbun / Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler.(Koca Ragıp Paşa)

*Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm / Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm.

*Sakın terki edepten kuy-i mahbubi Hüdadır bu / Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu.(Nabi)

*Cihanda âdem olan bî gam olmaz / Anınçün bî gam olan âdem olamaz.(Necati)

*Âdem odur ki adını alemde andıra / Alemde ad kalır âdem gelir gider.(Âdem Dede)

*Sanma âlemde gerektir âdemi, insna olur / Kimisi insan olursa kimisi şeytan olur.

*Âdeme âdem gerektir âdem etsin âdemi / Âdem âdem olmayınca netsin âdem âdemi. (Ziya Paşa)

*Ağlamak göründü gönül, ağlayalım seninle / İnlemek göründü gönül inleyelim seninle.(Aziz Mahmud Hüdayi)

*Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede Hak / Padişah girmez saraya, hane mamur olmadan

*Bir ah ettim derinden / Yer oynadı yerinden.

*Cüzi akıl, söz ve işlerimizde bize delil olur / Ama Allah bahsinde değeri sıfır olur.(Mevlana)

*Subh dem dönse n'ola mihr-i cemale lale / Oldu mazhar-ı aded-i ismi celale "Lale". (Ref'i Kâlâyi)

*Efendi ne isterse etmek gerek / Kuluz biz düşer mi sual etmek.(İzzet Molla)

*Harâbât ehlini hor görme zahid / Hazineye malik ne viraneler var...(Ragıp Paşa)

*Arif isen bir gül yeter kokmağa / Cahil isen gir bahçeye, yıkmağa.(La edri)

*Sanma ey hace ki senden zer-u sim isterler / "Yevme La yenfeu'da" kalbi selim isterler.

*Ekmeyen biçmedi bu mezrada elhasıl / Kime lazım ekmek, ona lazım ekmek.(Akbıyık Sultan)

*Hırlaşır bir lâşeye üşüşmüş nice yüz bin kılab / Biz de pay almak için geldik bu kavga üstüne. (Hüdai)

*Masivadan el çekip mahlukattan ümit kes / Virdin olsun her nefes "Allah bes, baki heves"(La edri)

*Başında aklı olan ücrete amel etmez / Huriyle aldanmaz, göz ile kaştan geçer. (Yunus Emre)

*Gül gülse daim, ağlasa bülbül aceb değil / Zira kimine ağla demişler, kimine gül. (Baki)

*Varak-ı mihr-i vefâyı kim okur kim dinler.(Kâmi)

*Günlerdir almadım senden ne bir mektup, ne bir haber/Kaldır nikabını, göster cemalini ey vefasız dilber.(R.G.)

*İlim bir hucce-i bî sahildir / Anda alim geçinen cahildir. (Nabi)

*Tütünsüz uykusuz kaldım / Terk etmedi sevdan beni. (Ahmet Arif)

*Bizler mi vakti hoşça geçirmekteyiz bu gün / Şüphem budur: Vakit mi geçirmektedir bizi? (Yahya Kemal)

*Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere / Onlardır ancak el verecek kimse sizlere. (Yahya Kemal)

*Uğrarız sadmesine her gelenin / Bu da bir çiftesi hergelenin

*Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi / Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi

*Güzellerde vefa olmaz demek yanlış ey Baki / Olur vallahi billahi hemen yalvarı (parayı) görsünler.(Baki)

*Muıni zalimin dünyada erbabı denaettir / Köpektir zevk alan sayyad-ı bî insafa hizmetten.(Namık Kemal)

*Bir katre mâ düşünce gülün kalbi pakine / İsmim çıkar heman varak-ı tâb-nakine. (Ke-ma-l)

*Bende yok sabru sükûn, sende vefadan zerre / İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kerre.(Nâ-bi)

*Sefinenin başı girerse limana / O memduhun ismi çıkar meydana. (Sü-leyman)

*Erbabı teşaur çoğalıp şair azaldı / Yok öyle değil şairin ancak adı kaldı. (Muallim Naci)

*Hoş olur gecede mey sohbeti mehtab olıcak / Nursun meclise gel kim demişiz sana mâh sana.(Necati)

*Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu / Birinciliği beyaza verdiler. (Özdemir Asaf)

*Yahya'yı yar ağlatırsa gam değil / Müşkil budur ki düşmanı nadanı güldürür. (Şeyhülislam Yahya)

*Aşk cellâdından ne çıkar, mademki yar vardır / Yoktan da davardan da ötede bir vardır.(Sezai Karakoç)

*Kula bela gelmez Hak yazmadıkça / Hak bela yazmaz kul azmadıkça.

*Gam değil amma bu mülkün böyle elden gitmesi / Gitgide zulüm etmeye elde ahali kalmıyor.(Şair Eşref)

*Bizler savaş ölüleriyiz / Bundan böyle karşı-karşıya değiliz / Bildiririz.

*Kim istemez mutlu olmayı / Ama mutsuzluğa da var mısın. (Cemal Süreyya)

*Bir demet reyhan verseler bülbüle / Koklamaz onu yine gider dikenli bir güle.

*Gülün güzelliğini bülbülden öte kim bilir?/ Benim âb-ı hayatım senin bitmez sevgindir.

*Aşk odu evvel düşer maşuka, ondan aşığa / Şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi.

*Pişkinin halini anlayamaz ham / Kısa kesmek gerek sözü vesselam.

*Nesimi'ye sordular kim yârin ile hoş musun?/ Hoş olam ya olmayayım ol yar benim kime ne? (Nesimi)

*Bed asla necabet mi verir hiç üniforma / Zerdüz palan ursan eşek yine eşektir. (Ziya Paşa)

*Ayıttı ol Peri bir gün düşüne girurem bir şeb / Sevincimden nice yıllar geçiptir görmedim uyku.(Zati)

*Eksik olamaz gamımız bunca ki bizden ham alıp / Her gelen gamlı gider şad gelip yanımıza. (Fuzuli)

*Merhem koyup onarma sinemde kanlı dağı / Söndürme özelinle yandırdığın cerağı.(Fuzuli)

*Eylesen tutiyi talimi edayı kelimat / Sözü insan olur ama özü insan olmaz. (Fuzuli)

*Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr /Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim.(Ahmet Pş)

*Kabiliyet dâd-ı Hak'tır her kula olmaz nasip / Sad hezâr terbiye etsen bî-edep olmaz edîp.(Lâ edri)

*Nâdir bulunur tıynet-i kâmilde kusûr / Kem-mâyeden eyler ne ki eylerse zuhûr. (Ragıp Paşa)

*Zalimlere mehl olmasa matlub-ı ilahi / Bir demde yıkar alemi mazlumların ahı.(Sırrı Paşa)

*Bahşeyleyip günahımı mesrûr eder misin / Ya Rab harâp kalbimi ma'mûr eder misin.(Enderunlu Vâsıf)

*Mücerribân-ı umûrun kelâmı gerçek imiş / Yalan dedikleri dünyayı böyle bilmez idim. (Yenişehirli Avni)

*Leb zikirde amma ki gönül fikr-i cihanda / Kaldı arada sübha-i mercan mütereddid. (Nâbî)

*Kahve narhın arttıran kahve gibi çeksin azab / Hem yanıp hem rû-siyah hem hurd ola gark-ı âb

*Senden, bilirim yok bana faide ey gül / Gül yağını eller sürünsün çatlasa bülbül

*Meşveretsiz kim ki bir iş işleye / Şol nedamet parmağın çok dişleye.(Zarifî )

*Arif isen bir gül yeter kokmağa / Cahil isen gir bahçeye yıkmağa.

*Nedenlü cehd edersen bir murâde / Nasib olmaz mukadderden ziyâde.

*Çünki yok ev sahibinden fâide / Rabbenâ enzil aleynâ mâide

*Ne kendi eyledi rahat,ne halka verdi huzur / Yıkıldı gitti cihandan,dayansın ehl-i kubur.

*Kişiye her işi âlâ görünür / Kuzguna yavrusu Ankâ görünür.

*Çeşmi insaf kadar kamile mizan olmaz / Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. (Nevadir-ul Âsar)

*Sûretin sîretine şahittir / Başka şahit aramak zâiddir.(İbn-ül Emin Mahmud Kemal)

*Erbab-ı fazlü marifet olmazdı muteber / Herkes cihanda olsa eğer sahib-i hüner.(Sâmih)

*Koyamam kargayı bülbül yerine / Çiçek açmış dikeni gül yerine.(Şinâsi)

*Postu sırtında gezer hayvanın / İlmi sadırında olur insanın.(Vehbî Sümbülzade)

*Derd-i dili açma sakın herkese / Derde deva derdi çekenden gelir.Ali Fakri (Şeyh)

*Gelince vakt-i hacet geçmedim hatırlarından hiç / Anın çün ben de şimdi hatır-ı ahbabdan geçtim.(Yenişehirli Avni)

*Yâri bil, ağyârı bil aklın başında var iken / Fevt-i fursat eyleme fursat yedinde var iken. (Dertli)

*Gözlerim ebna-yı ademden o rütbe yıldı kim / İstemem ben fatiha tek çalmasınlar taşımı. (Şair Eşref )

*Başımla gönlümü edemedim eş / Biri yüz yaşında biri yirmi beş.Celal Sahir (Erozan)

*Basma cahilin izine / Gitme şeytanın sözüne. (Ruhsati)

*Dü İbrahim amed bedârı cihan / Yeki putşiken, yeki putnişan.(Figani)

*Bahşeyleyip günahımı mesrur edermisin / Ya Rab harab kalbimi mamur edermisin? (Enderunlu Vasıf)

*Dil gitti gerçi yerine kondu hezar gam / Biri gider bini gelir oldu belaların (Şeyhülislam Yahya)

*Gelince vakti hacet geçmedim hatırlarından hiç / Onunçün ben de şimdi hatırı ahbabdan geçtim(Yenişehirli Avni)

*Zalimlere mehl olmasa matlubi İlahi / Bir demde yıkar alemi mazlumların ahı (Sırrı Paşa)

*Nadir bulunur tıyneti kamilde kusur / Kem mayeden eyler ne ki eylerse zuhur(Ragıb Paşa)

*Neye halk etdi deme Hazreti Mevlâ nâyı / Halka bildirmek için Hazreti Mevlanayı (La edri)

*Kabiliyet dâd-ı Hak'tır her kula nasib olmaz / Sad hezar terbiye etsen bi edeb olmaz edib(La edri)

*Kişiye her iş a'la görünür / Kuzguna yavrusu anka görünür(Şinasi)

*Eski eş'arda dürbin ile mâna görülür / Yeni eş'arda mâna diye külfet yoktur.(Şair Eşref)

*Sana senden gelir bir işte dâd´ lâzımsa / Zaferden ümidin kes gayriden imdad lâzımsa.

*Yüksel ki yerin bu yer değildir / Dünyaya gelmek hüner değildir.

*Bize gayret yaraşır, merhamet Allah'ındır / Hükmü ati ne fakirin, ne de şeyhin şahındır(Namık Kemal)

*Dün öldü, bugün ise, sanki can çekişmede / Yarın henüz doğmadı, doğmayacak belki de. (Bisr-i Hafi)

*Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayanın hakki kötektir. (Ziya Paşa)

*İvme ey dil, sabr kıl ivmek melalet gösteri/ Görelim ayine-i devran ne suret gösterir (Aşki)

*Kemal ehli üzre tasaddurla cahil/ Acayip garayip; garayip acayip " (Ruhi)

*Göz yum cihana aç gözünü dem gelir geçer/ Sen göz yumup açınca bu alem gelir geçer (Abdulhak Molla)

*Ta geçmeyince medrese-i kıyl ü kalden/ Anlamaz ıstılahı kitab-ı mahabbetin "(Nabi)

*Hep nefs çıkar karsıma ölüp ölüp dirilsem/ İnsandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem…"(N.F. Kısakürek)

*Ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle/ Derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var (Fuzuli)

*Gidersen toğru yola yok bahane,/ Ki yarar toğruluk iki cihane.(Güvahi)

Nâr-ı dilden zâhir etsem bir şerer âlem yanar/ Dursa bir dem sine-i sûzânım gam yanar"(Hayalî)

*Ne beyân-ı hâle cür'et, ne figâna tâkatım var/ Ne recâyı vasla gayret, ne firâka kudretim var.(Enderunlu Vasıf)

*Hâlini bilmez perîşânın perîşan olmayan(Ahmet Paşa)

*Sunar bir câm-ı memlû bin tehî peymâneden sonra/Felek dilşad eder ehl-i dili amma neden sonra(Mezaki-i Mevlevi)

*Âdet budur en sonra gelir bezme ekâbir(Nev'i)

*Söyleyenler hikmetin bilmez bilenler söylemez(Şeyhülislâm Yahya)

*Hasmın sitemin anlamamak hasma sitemdir(Nef'i)

*Görmemek yeğdir görüp divâne olmaktan seni.(Bursalı Cenanî)

*Elbette olur ev yıkanın hânesi vîran(Ziya Paşa)

*Cümlenin maksûdu bir amma rivâyet muhtelif(Muhıbbi)

*Sitem hep âşinâlardan gelür bîgâneden gelmez(Nabî)

*Yâ Rab bu aferin ne tükenmez hazinedir.(Nabî)

*Hâtırından çıkmasın dünyâya uryan geldiğin(Nabî)

*Olmayınca hasta kadrin bilmez âdem sıhhatin.(Fitnat)

*Sağ gözü eylemesün sol göze Allah muhtaç(Sünbülzade Vehbi)

*Meseldir gülşeni âlemde bir gülle bahar olmaz.(İzzet Molla)

*Tâlii yâr olanın yârı bakar yâresine(İzzet Molla)

*Ne kendi eyledi rahat ne halka verdi huzur/Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehl-i kubur(Lâ)

*Tiz-i reftâr olanın pâyine dâmen dolaşır/Erişir menzil -i maksûduna aheste giden(Edirne'li Hatemi)

*Böyle gicenin hayr umulur mu seherinden(Lâ)

*Ne arasan bulunur derde devâdan gayrı.(Abdülhak Molla)

*Gün doğmadan meşime-i şebten neler doğar.(Rahmi)

*Su uyur düşman uyur hasta-i hicrân uyumaz.(Şeyh Galip)

*Kimse kâm almış değil ya kam-ı âlem kimdedir.(İzzet molla)

*Sözü insan olur amma özü insan olmaz.(Fuzuli)

*Rehber tasavvur eylediğin rehzen olmasın.(Nevres-i Kadim)

*Çeşmini gördüm unuttum derdi de dermânı da(Şeyh Galip)

*Görsem tahammül eyleyemem bâri görmesem(Vasıf)

*Şecâat arziderken merd-i kıbti sirkatin söyler.(Ragıp Paşa)

*Yedim sûg-i Halep'te bir pilav, ismin sual ettim /Arap kuskus deyince, bezli mechud eyledim kustum.Sururi)