BEYİTLER

*Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr / Öyle mest oldum ki gayrin merhabasını bilmedim (Ahmet Paşa)
*Hani ol gül gülerek geldiği demler şimdi / Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz(Mahir)
*Dene altunu mihenk taşında / Dahi insanı bir iş başında
*Bir gül dedi bülbül güle, Gül gülmedi gitti / Gül bülbüle, bülbül güle, Yar olmadı gitti
*Bakmamıştır, dönüp hayatıma / Ağlayanlar, bugün, vefatıma (A.Nihat Asya)
*Kimsesiz kimse yok, herkesin var bir kimsesi / Kimsesiz kaldım yetiş, kimsesizler kimsesi
*Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dîl / Ne nîza eyleyelim ol ne senindir ne benim (Fuzuli)
*Düşenin dostu olmaz demişler düşte görürsün, / Sen o zaman dostları, düşte görürsün
*Varlığından şu güzel ülkeyi kurtarsak da / Adımından kalan izler, lekedir toprakta. (A.Nihat Asya)
*Nerde gölgen, Ey Osman'ın o büyük / Çınarından kalan zavallı kütük. (A.Nihat Asya)
*"Suyu yokmuş... bu haliyle ay toprağı neye yarar?" / Diyenlere cevap: "Teyemmüm etmeye yarar" (A.Nihat Asya)
*Gün olur... bin giden, on erle döner / Fakat zaferle döner! (A.Nihat Asya)
*Millet, vatan ve din ona-ömrünce- verdi güç / Ay gökyüzünde birdi, Onun bayrağında üç.(A.Nihat Asya)
*Padişahı âlem olmak bir kuru kavga imiş / Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş. (Yavuz Sultan Selim)
*Yazı yazmak istersen, al eline kalemi durma yaz / Yazı yazmak istemezsen, al eline kazmayı durma kaz.
*Yazı yazan hem güldür hem çiçek / Yazı yazmayan hem öküzdür hem eşek
*Kelamın fizza ise sükut eyle olsun zeheb / Kemal ehli kemâlâtı böyle buldu hep.
*Gökten nazire indi sihamı kazasına / Nef'î diliyle uğradı Hakkın belasına
*Tok olan cümle âlemi tok sanır / Aç olan âlemde ekmek yok sanır.
*Çağrıldığın yere erinme / Çağrılmadığın yerde görünme
*Kendi kendine ettiğin âdem / Bir yere gelse idemez âlem.(Adlî)
*Adam, adamdır eğer olmaz ise bir pulu / Eşek yine eşektir, atlastan olsa çulu.(La edri)
*Yine ben bir öğüt aldım pirimden / İyilik ettiğinde sakın kendini.(Köroğlu)
*Beklemek güzel şey, gelecekse beklenen / Özlemek güzel şey, özlüyorsa özlenen.
*Al kaşağıyı gir ahıra / Yarası olan at gocunsun
*Cümleler doğrudur sen doğru isen / Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.(Yunus Emre)
*Sirkati şiir edene kati zeban lazımdır / Böyledir şer'i belagatte fetavayı sühan. (Sünbülzade Vehbi)
*Güden çoban sürüyü döndürünce ters yöne / Geçmez mi sürüdeki topal koyun en öne.(La edri)
*Allah'a sığın şahsi halîmin gazabından / Zira yumuşak huylu atın çiftesi pek olur.(Ziya Paşa)
*Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz / Şahsın görünür, rütbe-i aklı eserinde.(Ziya Paşa)
*Milyonla çalan mesned-i izzette şerefaz / Birkaç kuruşu mürtekibin cây'i kürektir.(Ziya Paşa)
*Söz bilirsen söyle senden ibret alsınlar / Söz bilmezsen sükût eyle seni insan sansınlar.
*Muradını anlarız ol gamzenin izanımız vardır / Belî söz bilmeyiz ama biraz irfanımız vardır.(Nedim)
*Gülü vermen için gülü vermem mi gerek / Haydi gülüm gülüver de, gülü vereyim. (Havace-R.G.)
*Pek tabi olmaya gelmez terbiyesiz derler / Pek samimi olmaya gelmez saygısız derler.(C.Şehabeddin)
*Gafletlere, zilletlere, zulmetlere lanet / Sen doğ bize, sen doğ bize ey fecri hakikat. (Tevfik Fikret)
*Bir mevsimi baharına geldik ki alemin / Bülbül hamuş, havz teki, gülistan harab.(İzzet Molla)
*Pür ateşim açtırma benim ağzıma zinhar / Zalim söyletme derunumda neler var.
*Bir saçı Leyla'ya mecnun'dur deyu / Yazmışlar defteru divane beni.(Dertli)
*Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek / Bize heyecan verir bir parça kırık çini.(F.N.Çamlıbel)
*Bazen gönül dalar suların musikisine / Bazen Yesari hatlarının en nefisine.(Yahya Kemal)
*Mende Mecnundan fuzun âşıklık istidadı var / Aşıkı sadık menem, Mecnun'un ancak adı var. (Fuzuli)
*Bir kadehle sâki gamdan azad eyledi / Şad olsun önlü onun gönlümü şad eyledi.(Hoca Dehhani)
*Ger derse Fuzuli ki güzellerde vefa var / Aldanma ki şair sözü elbette yalandur.(Fuzuli)
*Sen Ahmedü Mahmudu Muhammedsin efendim / Hak dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim. (Şeyh Galib)
*Mâh-ı muharrem oldı meserret haramdır / Matem bugün şeriate bir ihtiramdır. (Fuzuli)
*Öyle zaif kıl tenimi firkatinde kim / Vaslına mümkün ola yetürmek saba beni. (Fuzuli)
*Ben akıldan isterim delalet / Aklım bana gösterir dalalet. (Fuzuli)
*Zülfüne kalsa perişan eylemezdi dilleri / Anı da tahrik eden bâd-ı sabadır. (Fuzuli)
*Aşk icre azab olduğun andan bilirim ki / Her kimse ki âşıktır, işi ahu figandır. (Fuzuli)
*Ne yanar kimse bana âteşi dilden özge / Ne açar kapım bad-ı sabâdan gayrı.(Fuzuli)
*Mecnun ile bir mektebi-i aşk icre okuduk / Ben Mushafı hatmettim, o Leyli'de kaldı. (Fuzuli)
*Ya rab bana cism-u can gerekmez / Canan yok ise can gerekmez.(Fuzuli)
*Ey Fuzuli yar eğer cevr etse ondan incinme / Yar cevri, aşıka her dem muhabbet tazeler. (Fuzuli)
*Gözlerime bak, orada görürsün hep vefayı / Hem yârimin bana ettiği her cevrü cefayı.(Havace-R.G.)
*Gazel bildürür şairin kudreti / Gazel arturur nazımın şöhretin
*Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile / İstemem sensiz olan sohbeti yaran bile. (Neşati)
*Câm-ı cem nûş eyle ey Cem bu firengistandır / Her kulun başına yazılan gelür devrandur.(Şehzade Cem)
*Vech-i Yeldanın kıymetini sarhoş ne bilsin / Sen onu aşık olmuş biçare mecnuna sor.(Havace-R.G.)
*Gör zahidi kim sahibi irşad olayım der / Dün mektebe vardı bugün üstad olayım der.(Ruhi)
*Çin ellerinin çok gözü ahuların övme / Ey hâce bu rum elleridir, bunda neler var.(Ruhi)
*Kimdir bizi men eyleyecek dârı cinandan / Mevrusu pederdir gireriz hane bizimdir. (Nabi)
*Onlar bana vurgun / Ben ona meftun.(Havace-R.G.)
*Göz gördü gönül seni sevdi ey yüzü mâhım / Kurbanın olam var mı benim bunda günahım.(Nahifi)
*Haddeden geçmiş nezaket yâl-u bal olmuş sana / Mey süzülmüş şişeden ruhsarı al olmuş sana.(Nedim)
*Dikkatler ile seyrederiz yari serapa / Görmez mi idik biz de eğer olsa vefası.(Baki)
*Avazeyi bu âlemde Davud gibi sal / Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş.(Baki)
*Ey Necati, yürü sabreyle elinden ne gelir / Hublar, cevr-u cefayı kime öğretmediler.(Necati)
*Nabi ile ol afetin ahvalini naklet / Efsane-i Mecnun ile Leyla'dan usandık.(Nabi)
*Ne dünyadan safa bulduk, ne ehlinden recamız var / Ne dergâhı Huda'dan maada bir ilticamız var.(Nefi)
*Varalım bir iki gün zikredelim Mevla'yı / Bize ısmarladılar mı bu yalan dünyayı.(II.Murat)
*Güzel sevmekte zahid müşkilin var ise bizden sor / Bizim ol fende çok tahkikimiz, itkanımız vardır. (Nedim)
*Çok insan anlayamaz eski musikimizden / Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden.(Yahya Kemal)
*Güzellerde olsaydı biraz vefa / Olur muydu güzellikleri heba. (Havace-R.G.)
*Şeb-i Yeldayı muvakkitle, müneccim ne bilsin? / Mübtelayı gam'a sor kim geceler kaç saat çeker.
*Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni / Yatma tilki gölgesinde ko yesin aslan seni.
*Miyanı gütüguda bedmeniş iham eder kubbun / Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler.(Koca Ragıp Paşa)
*Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm / Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm.
*Sakın terki edepten kuy-i mahbubi Hüdadır bu / Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu.(Nabi)
*Cihanda âdem olan bî gam olmaz / Anınçün bî gam olan âdem olamaz.(Necati)
*Âdem odur ki adını alemde andıra / Alemde ad kalır âdem gelir gider.(Âdem Dede)
*Sanma âlemde gerektir âdemi, insna olur / Kimisi insan olursa kimisi şeytan olur.
*Âdeme âdem gerektir âdem etsin âdemi / Âdem âdem olmayınca netsin âdem âdemi. (Ziya Paşa)
*Ağlamak göründü gönül, ağlayalım seninle / İnlemek göründü gönül inleyelim seninle.(Aziz Mahmud Hüdayi)
*Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede Hak / Padişah girmez saraya, hane mamur olmadan
*Bir ah ettim derinden / Yer oynadı yerinden.
*Cüzi akıl, söz ve işlerimizde bize delil olur / Ama Allah bahsinde değeri sıfır olur.(Mevlana)
*Subh dem dönse n'ola mihr-i cemale lale / Oldu mazhar-ı aded-i ismi celale "Lale". (Ref'i Kâlâyi)
*Efendi ne isterse etmek gerek / Kuluz biz düşer mi sual etmek.(İzzet Molla)
*Harâbât ehlini hor görme zahid / Hazineye malik ne viraneler var...(Ragıp Paşa)
*Arif isen bir gül yeter kokmağa / Cahil isen gir bahçeye, yıkmağa.(La edri)
*Sanma ey hace ki senden zer-u sim isterler / "Yevme La yenfeu'da" kalbi selim isterler.
*Ekmeyen biçmedi bu mezrada elhasıl / Kime lazım ekmek, ona lazım ekmek.(Akbıyık Sultan)
*Hırlaşır bir lâşeye üşüşmüş nice yüz bin kılab / Biz de pay almak için geldik bu kavga üstüne. (Hüdai)
*Masivadan el çekip mahlukattan ümit kes / Virdin olsun her nefes "Allah bes, baki heves"(La edri)
*Başında aklı olan ücrete amel etmez / Huriyle aldanmaz, göz ile kaştan geçer. (Yunus Emre)
*Gül gülse daim, ağlasa bülbül aceb değil / Zira kimine ağla demişler, kimine gül. (Baki)
*Varak-ı mihr-i vefâyı kim okur kim dinler.(Kâmi)
*Günlerdir almadım senden ne bir mektup, ne bir haber/Kaldır nikabını, göster cemalini ey vefasız dilber.(R.G.)
*İlim bir hucce-i bî sahildir / Anda alim geçinen cahildir. (Nabi)
*Tütünsüz uykusuz kaldım / Terk etmedi sevdan beni. (Ahmet Arif)
*Bizler mi vakti hoşça geçirmekteyiz bu gün / Şüphem budur: Vakit mi geçirmektedir bizi? (Yahya Kemal)
*Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere / Onlardır ancak el verecek kimse sizlere. (Yahya Kemal)
*Uğrarız sadmesine her gelenin / Bu da bir çiftesi hergelenin
*Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi / Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi
*Güzellerde vefa olmaz demek yanlış ey Baki / Olur vallahi billahi hemen yalvarı (parayı) görsünler.(Baki)
*Muıni zalimin dünyada erbabı denaettir / Köpektir zevk alan sayyad-ı bî insafa hizmetten.(Namık Kemal)
*Bir katre mâ düşünce gülün kalbi pakine / İsmim çıkar heman varak-ı tâb-nakine. (Ke-ma-l)
*Bende yok sabru sükûn, sende vefadan zerre / İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kerre.(Nâ-bi)
*Sefinenin başı girerse limana / O memduhun ismi çıkar meydana. (Sü-leyman)
*Erbabı teşaur çoğalıp şair azaldı / Yok öyle değil şairin ancak adı kaldı. (Muallim Naci)
*Hoş olur gecede mey sohbeti mehtab olıcak / Nursun meclise gel kim demişiz sana mâh sana.(Necati)
*Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu / Birinciliği beyaza verdiler. (Özdemir Asaf)
*Yahya'yı yar ağlatırsa gam değil / Müşkil budur ki düşmanı nadanı güldürür. (Şeyhülislam Yahya)
*Aşk cellâdından ne çıkar, mademki yar vardır / Yoktan da davardan da ötede bir vardır.(Sezai Karakoç)
*Kula bela gelmez Hak yazmadıkça / Hak bela yazmaz kul azmadıkça.
*Gam değil amma bu mülkün böyle elden gitmesi / Gitgide zulüm etmeye elde ahali kalmıyor.(Şair Eşref)
*Bizler savaş ölüleriyiz / Bundan böyle karşı-karşıya değiliz / Bildiririz.
*Kim istemez mutlu olmayı / Ama mutsuzluğa da var mısın. (Cemal Süreyya)
*Bir demet reyhan verseler bülbüle / Koklamaz onu yine gider dikenli bir güle.
*Gülün güzelliğini bülbülden öte kim bilir?/ Benim âb-ı hayatım senin bitmez sevgindir.
*Aşk odu evvel düşer maşuka, ondan aşığa / Şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi.
*Pişkinin halini anlayamaz ham / Kısa kesmek gerek sözü vesselam.
*Nesimi'ye sordular kim yârin ile hoş musun?/ Hoş olam ya olmayayım ol yar benim kime ne? (Nesimi)
*Bed asla necabet mi verir hiç üniforma / Zerdüz palan ursan eşek yine eşektir. (Ziya Paşa)
*Ayıttı ol Peri bir gün düşüne girurem bir şeb / Sevincimden nice yıllar geçiptir görmedim uyku.(Zati)
*Eksik olamaz gamımız bunca ki bizden ham alıp / Her gelen gamlı gider şad gelip yanımıza. (Fuzuli)
*Merhem koyup onarma sinemde kanlı dağı / Söndürme özelinle yandırdığın cerağı.(Fuzuli)
*Eylesen tutiyi talimi edayı kelimat / Sözü insan olur ama özü insan olmaz. (Fuzuli)
*Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr /Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim.(Ahmet Pş)
*Kabiliyet dâd-ı Hak'tır her kula olmaz nasip / Sad hezâr terbiye etsen bî-edep olmaz edîp.(Lâ edri)
*Nâdir bulunur tıynet-i kâmilde kusûr / Kem-mâyeden eyler ne ki eylerse zuhûr. (Ragıp Paşa)
*Zalimlere mehl olmasa matlub-ı ilahi / Bir demde yıkar alemi mazlumların ahı.(Sırrı Paşa)