Şiirde Ölçü - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Şiirde Ölçü

 1. ÖLÇÜ (VEZİN) Ölçü (Vezin): Manzum metinlerde, kelime savurganlığını dizginleyerek dilin musikisini öne çıkarmaya yarayan bir unsurdur.


  Edebiyatımızda kullanılan vezinler:

  ARUZ ÖLÇÜSÜ
  Arap edebiyatından alınan ve dizelerdeki hecelerin açık ya da kapalı oluşuna dayanan bir vezindir. Başta Divan edebiyatında olmak üzere Halk edebiyatının son dönemlerinde, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati döneminde de kullanılmıştır.

  a. İmale (çekme, uzatma): Kısa olan bazı hecelerin ölçüye uydurulması için uzun okunmasına denir.


  b. Zihaf (kısma): İmalenin tersidir. Arapça ve Farsça sözcüklerdeki uzun heceyi, ölçünün gerektirdiği yerde kısa hece gibi okumaya denir.

  c. Med (kabartma): Aruzda ritim denen iç ahengi sağlamak amacıyla iki heceyi bir hece durumuna getirmek, yani bir tam sesi bir buçuk sese yükseltmektir. Med, her zaman bir uzun hece ve onu takip eden kısa hece arasında yapılır. Yani med, iki kapalı hece arasında bir açık hece bulunması gerektiğinde sonu bir uzun ünlü ve bir ünsüzle biten birinci heceyi imaleden biraz daha uzun okumaktır.

  d. Vasl (ulama, ulaştırma, liyezon): Kapalı bir heceyi açık höle getirmek için, son hecesi ünsüz bir harfle biten bir sözcüğün, kendinden sonra gelen ve ilk hecesi ünlü olan sözcüğe kendiliğinden bağlanması ve iki sözcüğün tek sözcük gibi okunmasıdır. Ulama aslında bir kusur sayılmaz, çünkü şiirdeki musikiyi artırır.

  e. Kasr (kısaltma, inceltme): Uzun heceyi hafifletmek, inceltmektir. Aruzda uzun olan "mâh, şâh, nigâh" gibi bir sözcüğü hafifleştirerek "meh, şeh, nigeh" şeklinde okumaktır. "İstanbul" gibi kimi özel adların "Stanbul" şeklinde okunması da kasr ile ilgilidir.

  Örnek:

  Ol şeh-süvâr-ı mülk-i saadet ki rahşına
  Ceylan deminde arsa-i âlem gelirdi teng

  Baki

  f. Sekt-i melîh (Güzel kesme): Sözlük anlamı "güzel kesme"dir. Yalnız "mef'ûlü mefa'ûlün" kalıbında yapılır. Bu parçalardaki "-lü" ve "me-" açık hecelerinin birleşerek bir uzun hece oluşturmasıyla bir uyum kesikliği meydana getirmektir. Bu durumda ölçü "mef'ûlün fa'ûlün fa'ûlün" biçimine girer.

  Örnek:
  Bir yoldu parıldayan gümüşten
  Gittik.... Bahs açmadık dönüşten
  Yahya KEMAL

  Takti: Aruz ölçüsüyle yazılmış bir şiirdeki ölçüyü belirleyebilmek için şiiri oluşturan hecelerin (.) veya (-) işaretiyle gösterilmesine ve kalıplarının bulunmasına "takti" denir. Takti, ölçünün parçalarını belirlemeyle ilgilidir.

  Örnek:

  Bu harmanın gelir sonu kapıştırın giderayak
  Yarın bakarsınız söner bugün çatırda yan ocak
  . - . - / . - . - / . - . - / . - . -
  Mefâ'ilün / mefâ'ilin / mefâilün / mefâilün
  Tevfik Fikret, Hân-ı Yağma

  Aruz Kalıpları: Aruz kalıpları Arapça'dakı "faa'le" eyleminden türetilmiş olan "falün,feûlün,fâlün,fâilatün, müstef'ilün, mefâilün, mütefâilün, müstef'ilâtün" gibi sözcüklerden birinin tekrarlanmasıyla veya birkaçının yan yana getirilmesiyle ortaya çıkar.

  Belli başlı aruz kalıpları:

  • Feûl (. -)


  • Feûlün (. - -)


  • Feilün (. . -)


  • Fâilün (- . -)


  • Mef'ûlü (- - .)


  • Fâilâtü (- . - .)


  • Feilâtün (. . - -)


  • Fâilâtün (- . - -)


  • Mefâîlü (. - - .)


  • Mefâîlün (. - - -)


  • Mefâilün (. - . -)


  Türk şiirinde en fazla kullanılan kalıplar:


  • Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün (-.--/-.--/-.--/-.-)


  • Feilâtün feilâtün feilâtün feilün (..--/..--/..--/..-)


  • Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün (.---/.---/.---/.---)


  • Mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün (--./-.-.-/.--/-.-)


  Örnek:
  Bu gamze değil belâdır ey dost
  Bu hande değil cefâdır ey dost
  - - . / . - . - / . - -
  Mef'ûlü / mefâ'ilün /fa'ûlün
  Ahmet Paşa


  Aruz Kuralları:

  • Farsça tamlama eki olan "-i" ile "ve" anlamındaki "ü, vü" bağlacı vezin gereği uzun da kısa da olabilir.
  • Bir şiirin vezni en az iki dizeden hareket ederek bulunabilir. Tek dizeye bakarak vezin bulunmaz.
  • Hecelerin açık kapalı değerleri karşılıklı kontrol edilir. Önce imkân varsa ulama, yoksa imale yapılır. Zihaf çok az bulunduğu için en son o ihtimal düşünülür.
  • Aruzla yazılmış dizelerin son heceleri her zaman uzun sayılır.
  • Aruz ölçüsünde üç tane kapalı hece, yani kısa okunan hece yan yana gelmez, çünkü buna uygun bir aruz kalıbı yoktur.
  • Aruz vezninde tef'ileler heceleri bölebilir. Hece ölçüsündeki gibi okuyuşta tef'ilelerde durgu yapılmaz.

  REDİF Yazılış, anlam ve görev yönünden birbirinin aynı olan seslere denir. Dize sonlarında aynen tekrarlanan ekler ya da kelimeler redif olarak kabul edilir.

  Örnekler:
  Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan
  Şimşek gibi, Türk atlarının geçtiği yoldan

  * "-dan" redif
  * "ol"lar tam uyak
  Akşam, güneş artık deniz ufkunda silindi
  Hülya gibi yalnız gezinenler köye indi
  Ben kaldım, uzaklarda günün sesleri dindi
  Gönlümle, hayalet gibi, ben kaldım o yerde

  * "-di"ler redif.
  * "-in"ler tam uyak.

  Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar
  Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar

  * "-durmuşlar" redif.
  * "on"lar tam uyak.


  Seni korkutacak geçtiğin yollar
  Arkandan gelecek hep ayak sesim
  Sarıp vücudunu hayalî kollar
  Enseni yakacak sıcak nefesim

  * "-lar" ve "-im"ler redif.
  * "-ol" ve "-es"ler tam uyak.

  Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik
  Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik


  Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
  Yemek verdi ekmek verdi et verdi
  Kazma ile döğmeyince kıt verdi
  Benim sadık yârim kara topraktır

  Gideriz nur yolu izde gideriz
  Taş bağırda, sular dizde gideriz
  Bir gün akşam olur biz de gideriz
  Kalır dudaklarda şarkımız bizim

  Bahar gördüm yaz gördüm
  Güzel gördüm naz gördüm
  Her tarafı dolaştım
  Senin gibi az gördüm

  Ey garip çizgilerle dolu han duvarları
  Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları

  Karacaoğlan kapınıza kul gibi
  Gönül küsüverse ince kıl gibi
  Seherde açılmış gonca gül gibi
  Kokar gider bir gözleri sürmeli

  Saç tel tel, örtüler hep tül tül düşer
  Gözünün değdiği yere gül düşer
  Sonunda sana da bir gönül düşer
  Gönlümün şimdiki duygusu gibi

  Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun
  Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun

  Ketmetme bu râzı, söyle bir söz
  Ben isterim âh, öyle bir söz

  Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
  Ben aşkımla bahar getirdim sana
  Tozlu yollarından geçtiğim uzak
  İklimden şarkılar getirdim sana

  Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu
  Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu

  Senin kışın yaza benzer
  Bir sevdâlı başa benzer
  Çok içmiş sarhoşa benzer
  Duman eksilme yen dağlar
  Bu güzellik bâkî kalmaz sevdiğim
  Âşıkın ağlatan gülmez sevdiğim
  İyilerden kemlik gelmez sevdiğim
  Hakk'ı bir bilirsen ağlatma beni

  Dağlar ile taşlar ile
  Çağırayım Mevlâm seni
  Yuvadaki kuşlar ile
  Çağırayım Mevlâm seni

  Mehlika Sultan'a âşık yedi genç
  Seneler geçti, henüz gelmediler
  Mehlika Sultan'a âşık yedi genç
  Oradan gelmeyecekmiş dediler


  Diziliş Bakımından Uyak Örgüsü

  1) Düz Kafiye:
  Bir beyitte ya da bir dörtlükte bütün mısraların birbirleriyle kafiyeli olduğu düzendir.
  A A A A
  Örnek:

  Çiçek ülkesinden girerken yaz A Örer her doğan gün bir altın koza A Kristal çiçekler açan fıskiye B Ayıklık saçar düş gören bahçeye B

  2) Çapraz Kafiye: Bir dörtlükte 1. ile 3. ve 2. ile 4. mısraların birbirleriyle kafiyelenmesine denir.
  A B A B
  Örnekler:

  Kara gözlüm, efkarlanma gül gayrı, A İbibikler öter ötmez ordayım... B Mektubunda diyorsun ki "Gel gayrı!" A Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım B Şu bakır zirvelerin ardından A Bir süvari geliyor kanrengi B Başlıyor şimdi melül akşamdan A Son ışıklarla bulutlar cengi... B Gördüler: "Aynada bir gizli cihan... A Ufku çepçevre ölüm servileri..." B Sandılar doğdu içinden bir an A O, uzun gözlü uzun saçlı peri B

  3) Sarma Kafiye:
  Bir dörtlükte 1. ile 4. ve 2. ile 3. mısraların kafiyeli olmasına denir.


  A B B A
  Örnekler:

  Her şey yerli yerinde; havuz başında servi A Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan, B Eşya aksetmiş gibi tılsımlı uykudan B Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi A Bütün şehir nihayetsiz bir nur içinde A Kış mehtabı daha parlak, daha lekesiz B Ne buluttan bir eser var, ne bir küçük iz B Gülümsüyor gibi sema sürûr içinde A
 2. 2010-12-07 #2
  Ölçü, şiirde ritmi sağlar ve edebiyatımızda 3 türlü kullanılmıştır.

  1 - Hece ölçüsü: Dizelerdeki hecelerin sayıca eşit olması kuralına dayanır. Ağırlıklı olarak halk edebiyatımızda kullanılmıştır.


  Her görünen dost yüzü, 7 hece/ Ondan ayırmam gözü, 7 hece/ Gitmez dilimden sözü. 7 hece/


  2 - Aruz ölçüsü: Dizelerdeki hecelerin açıklık(kısalık)-kapalılık(uzunluk) esasına bağlı olan bir ölçü sistemidir. Sonu ünlüyle biten heceler kısa(.) ile gösterilir. Ünsüz ile biten heceler ve aslında uzun olan heceler (-) ile gösterilir. Aruz ölçüsü gereği dizenin son hecesi kısa da olsa uzun kabul edilir. Aruz kalıbına uyulmadığında imale, ulama, medd, ziyaf gibi kusurlar yapılır. Bu ölçü ağırlıklı olarak klasik(divan) edebiyatta kullanılmıştır.


  3 - Serbest ölçü: Herhangi bir ölçüye uymadan, hatta bazen kafiyeye bile uymadan yazılan şiirlerdir.

 3. 2010-12-07 #3
  ÖLÇÜ (VEZİN) Ölçü (Vezin): Manzum metinlerde, kelime savurganlığını dizginleyerek dilin musikisini öne çıkarmaya yarayan bir unsurdur.

  Edebiyatımızda kullanılan vezinler:

  ARUZ ÖLÇÜSÜ
  Arap edebiyatından alınan ve dizelerdeki hecelerin açık ya da kapalı oluşuna dayanan bir vezindir. Başta Divan edebiyatında olmak üzere Halk edebiyatının son dönemlerinde, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati döneminde de kullanılmıştır.

  a. İmale (çekme, uzatma): Kısa olan bazı hecelerin ölçüye uydurulması için uzun okunmasına denir.

  b. Zihaf (kısma): İmalenin tersidir. Arapça ve Farsça sözcüklerdeki uzun heceyi, ölçünün gerektirdiği yerde kısa hece gibi okumaya denir.

  c. Med (kabartma): Aruzda ritim denen iç ahengi sağlamak amacıyla iki heceyi bir hece durumuna getirmek, yani bir tam sesi bir buçuk sese yükseltmektir. Med, her zaman bir uzun hece ve onu takip eden kısa hece arasında yapılır. Yani med, iki kapalı hece arasında bir açık hece bulunması gerektiğinde sonu bir uzun ünlü ve bir ünsüzle biten birinci heceyi imaleden biraz daha uzun okumaktır.

  d. Vasl (ulama, ulaştırma, liyezon): Kapalı bir heceyi açık höle getirmek için, son hecesi ünsüz bir harfle biten bir sözcüğün, kendinden sonra gelen ve ilk hecesi ünlü olan sözcüğe kendiliğinden bağlanması ve iki sözcüğün tek sözcük gibi okunmasıdır. Ulama aslında bir kusur sayılmaz, çünkü şiirdeki musikiyi artırır.

  e. Kasr (kısaltma, inceltme): Uzun heceyi hafifletmek, inceltmektir. Aruzda uzun olan "mâh, şâh, nigâh" gibi bir sözcüğü hafifleştirerek "meh, şeh, nigeh" şeklinde okumaktır. "İstanbul" gibi kimi özel adların "Stanbul" şeklinde okunması da kasr ile ilgilidir.

  HECE ÖLÇÜSÜ
  Tük edebiyatına özgü bir vezindir. Dizelerdeki hece sayısının eşit olmasına dayanır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında, Halk edebiyatında ve Milli edebiyat döneminde kullanılmıştır.

  Örnek:
  Dağlarda / gazel oldum (3+4)
  Okuyup / yazar oldum (3+4)
  Ben bir güzel / uğruna (4+3)
  Kuruyup / gazel oldum (3+4)

  3 - Serbest ölçü: Herhangi bir ölçüye uymadan, hatta bazen kafiyeye bile uymadan yazılan şiirlerdir.


  Okunma: 3111 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -