Mustafa Kemal Paşa, daha İstanbul'da iken 10 Mart 1919'da Osmanlı hükümetinin başına Damat Ferit Paşa getirilmiş ve 4 Ekim 1919 tarihine kadar sadrazamlık yapmıştı.Damat Ferit devlet yönetiminde yetersiz ve işgal güçlerinin adamıydı.


Damat Ferit'e göre yapılması gereken tek bir şey vardı.O da işgal güçlerinin isteklerine kayıtsız şartsız uymaktı.İşgalcilere karşı her direniş,onları daha çok kızdırır ve isteklerini artırırdı.Bu nedenle Anadolu' da başlayan teşkilatlanma sakat ve yanlış birşeydi.

Damat Ferit böylece İzmir dolaylarının,Yunanlılara verilmesine ses çıkarmamıştır.Padişah ve kedisinin mevkilerini,servetlerini korumaları onlara göre yeterli sayılmıştır.

Damat Ferit,Mustafa Kemal Paşayı padişaha çok bağlı sanıyordu.Vahdettin bu büyük askeri kendisine şeref yaveri atamıştı.Siyasete karışmamış,savaş sırasında sadece görevini yapmıştı.Böyle birinin dokuzuncu ordu müfettişliğine atanması iyi olurdu.Doğu illerinde onun sayesinde padişaha bağlı bir yönetim sağlanabilirdi.Damat Ferit,bu gerekçe ile Mustafa Kemal Paşayı Erzurum'a göndermişti.

Damat Ferit'in Mustafa Kemal Paşa hakkında beslediği umutlar suya düşmüştü.Bu nedenle,Paşanın görevden alınmasın da büyük rol oynamıştır.Damat Ferit İngilizlerle iş birliği yapmaktan çekinmemiştir.Kendisine bağlı olan kimseleri Anadolu'ya yollamış,Mustafa Kemal'in çalışmalarını engellemek istemiştir.Padişahın otoritesinden başka bir güç olmadığını,Anadolu'daki memurların ve askerlerin,Mustafa Kemal'in buyruğuna girmekle suç işlediklerini, her yana yaymıştır.Damat Ferit'in u çabalarına rağmen halk Mustafa Kemal'in yanında yer almıştır.


Sivas Kongresi'nde,Anadolu temsilcilerinin birlik olması,Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması,kongre kararlarını uygulayacak Temsil Kurulu'nun oluşması,Mustafa Kemal!in gücünü ve otoritesini arttırmıştı.Artık yurdu seven yurdun kurtulmasını isteyen herkes onu arkasındaydı.

Bu durum karşısında Padişah,yeni bir taktiğe başvurdu.Mustafa Kemal Paşa ile geçinme yolunu denemek istedi.Bunun ilk koşuluda Damat Ferit'in görevden alınmasıydı.

4 Ekim 1919'da Damat Ferit istifa etti.Yerine vatansever ve iyi niyetli Ali Rıza Paşa geçti.

Ali Rıza Kabinesi,Amasya Görüşmesi ve Sonuçları

İstanbul'daki hükümet değişikliği,milli hareket yanlıları için zafer sayılabilirdi.Ali Rıza Paşa,Mustafa Kemal Paşa ile anlaşmaya çalıştı.Bahriye Nazırı Salih Paşayı Amasya'ya gönderdi ve anlaşmaya varılabildi.Amasya Görüşmesi'ne göre,İstanbul Hükümeti,Sivas Kongresinde saptanan kararları kabul edecekti.Yurdun bölünmezliği.Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin işgaline izin verilmemesi,Mebusan Meclisi'nin toplanması.Salih Paşa bu kararları İstanbul'a dönünce kabineye resmen kabul ettirecekti.İstanbul'a döndüğünde kabineyi sadece Mebusan Meclisi'nin açılmasını kabul ettirebildi.Bu görüşme Temsil Kurulunu artık Osmanlı Devletince de tanındığı anlamına gelir.

Orta ve Doğu Anadolu'nun çeşitli yerlerini dolaşan Mustafa Kemal Paşa,kurtuluş mücadelesini yönetebileceği,Mebusan Meclisi'nin çalışmalarını yakından izleyebilmek için Ankara'yı kendine merkez seçti.Çünkü demiryoluna yakındı,Batıda yunanlara karşı girişilecek muharebe alanlarına hem yakındı,hem de güvenli bir konumdaydı.ayrıca İstanbul ve öteki şehirlerle haberleşme olanağına sahipti.Ankara halkı Paşayı içten ve görkemli bir şekilde karşılamıştır.Ankara artık Kurtuluş Savaşının hem de inkılapçıların beyni konumunu aldı.
Bu sırada Damat Ferit Paşa yeniden sadrazam olmuştu. TBMM'nin açılmasını istemiyordu. M.Kemal ve arkadaşlarının yürüttükleri mücadelenin yanlış olduğunu savunuyordu.
- M.Kemal hakkında idam kararı çıkardılar.
- Halkın dini duygularını istismar ederek dini silah olarak kulanmışlardır. Şeyhülislamdan fetva çıkararak M.Kemal'in mücadelesini padişaha karşı gelme olarak nitelemiş ve dine aykırı davranışlarının ölümle cezalandırılması gerektiğini duyurmuşlardır.
- Milli kuvvetleri yok etmek için Kuva-yi İnzibatiye adıyla yeni bir ordu kuruldu.
- Bu ayaklanmaları işgal kuvvetleri de destekledi.
- İstanbul Hükümeti ve İngilizlerin kışkırtmasıyla birçok ayaklanma çıkmıştır.

TBMM'nin Ayaklanmaları Bastırmak İçin Aldığı Önlemler:
- Ayaklanmalar Kuva-yi Milliye bilikleri tarafından bastırıldı.
- Damat Ferit Paşa vatan haini ilan edildi.
- TBMM Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkardı. İstiklal mahkemeleri kuruldu.
- Ankara müftüsü Rıfat Hoca ile 150 din adamı, İstanbul'daki fetva'ya karşı bir fetva yayınlayarak millimücadelenin dine aykırı olmadığını duyurdular.
ürkiye Büyük Millet Meclisi'nin Oluşumu 23 Nisan 1920 Mustafa Kemal'in bildirisiyle işgal edilmemiş bölgelerde seçimler yapıldı.Seçimler sonrasında yeni seçilen milletvekillerine ek olarak 23 Nisan 1920de ilk TBMM açıldı.Önce en yaşlı üye sınıfıyla ŞERİF BEY geçici başkanlığa getirildi.Daha sonra yapılan seçimlerde Mustafa Kemal TBMM'nin ilk başkanıoldu.
TBMM'nin aldıgı kararlarda,hükümetin kurulması kesinlikle gerkliydi.Geçi•ci bir devlet başkanı tanınması,ya da padişah kaymakamı tanması kabul edile•mezdi.Egemenlik kayıtsız şartsız milletindi,TBMM'nin üzereinde hiç bir güç ve makam yoktu.TBMM,yasama ve yürütme yetkilerini kendi toplamıştı.TBMM ile yeni bir türk devleti kurulmuştur

Meclis hükümeti esas alınmıştırKuvvetler birligi ilkesi benimsenmiştir.Yasama,yürütme,yargı gücü milletindir
Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.TBMM üstünde bir güç yoktur ifa•desiyle İstanbul hükümeti yok sayılmış,ulusun ve vatanın kaderine el koyulmuş•tur.

TBMM yapılanmayı sağlayıp,korumları oluşturduğu için KURUCU MECLİS ö•
zelliklerine sahiptir.Ulusun yazgısına el koyup,ulusal Kurtuluş Savaşı'nı yöneten

DEVAMLILIK ARZEDEN
organıdır.Bir DEVRİM MECLİS niteliginde olup,köklü değişimlerin oluşumunu sağlamıştır.Kararlarını

OY ÇOKLUĞU
ile alıp yaşama ge•çirdigi için demokratiktir.Güçler birligi ilkesine dayalı olarak yönetime gemen olmuştur.Padişah ve halifenin görevine son verip,gelecegini belirleme yetkisine sahiptir.TBMM ile

TÜRK DEVLETİ KURULMUŞTUR.
ilk TBMM üyeleri farklı görüş ve düşüncede kişiler olmalarına karşın vatanın kurtuluşuna öncelik verip,önemli ülke sorunlarında tek vücut olmuşlar•dır.Sadece düşmanla savaş yöntemi konusunda farklı bir takım görüşler belir•miştir.

Birinci TBMM'si 23 NİSAN 1920 tarihinde açılmış henüz seçim süresini
doldurmadan 1 NİSAN 1923'te secimleirn yenilenmesine karar vermiş ikinci meclis 11 AĞUSTOS 1923'te açılmıştır.Birinci meclisin başarıp gerçeklerştirdigi belli başlı işler vardır:
•Ulusun egemenligi saglanmıştır.
•Ulusal bağımsızlığı gerçeklerştirmiştir.
•1921 anayasasını yapı uygulamaya koymuştur.
•Düzenli orduyu kurmuştur.
•Hiyanet•i Vataniye yasasını çıkarmıştır.
•Ayaklanmaları bastırmıştır.
•İstiklal marşını kabul etmiştir.
•Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilmiştir.
•M.Kemal'e ve Fevzi çakmak'a Mareşal,ayrıca M.Kemal'e Gazi ünvanı verilmiş.
•Saltanatın kaldırılmasını gerçeklerştirmiştir.
•Kurtuluş savaşı sırasında yapılan antlaşmaları onaylamıştır.(Gümrü,Moskova,Kars,Ankara,Mudanya gibi

TBMM'nin açılmasından,M.Kemal'in ölümüne kadar TBMM beş çalışma ve seçim dönemi geçirmiştir

1920•1923 birinci meclis
1923•1927 ikinci meclis
1927•1931 üçüncü meclis
1931•1935 dördüncü meclis
1935•1939 beşinci meclis


birinci meclis,ulusal egemenliği be bağımsızlığı sağlarken,ikinci meclis daha çok devrimleri gerçekleşmiştir.

İstanbul hükümetinin,işgalcilerin de desteğiyle Anadolu halkını Mustafa Kemal ve arkadaşları aleyhine kışkırtması,halkın yeniden savaşa girmek istememesi,bagımsız devlet kurmak isteyen azınlıkların harekete geçmeleri gibi

Doğudan İstanbul hükümetinin çıkardıgı ayaklanmalar,İstanbul hükümeti ve işgalci güçlerin kışkırtmasıyla çıkarılan ayaklanmalar,azınlıklar taraından çıkan ayaklanmalar,Kuvva•i Milliyeciler tarafından çıkarılan ayaklanmalar gibi TBMM'ye karşı bir çok ayaklanma çımıştır.TBMM'de ayaklanmalara karşı bir çok tedbir almıştır.Ayaklanmalar Hıyanet•i Vataniye kanununa göre göre cezalandırıldı,İstiklal mahkemeleri kurularak hükümlüler infaz edildi,M.Kemal,

Ankara müftüsünden aldığı fetva ile Ankara'daki yönetimin dine aykırı olmadıgını ilan etti.I TBMM Damat Ferit Paşayı vatan hainikabul etti.İstanbul'la haberleşme kesildi.Bu ayaklanmaların sonucunda:işgal güçlerine karşı kullanılmak üzere toplanan sialh ve malzemenin önemli bir bölümü bu isyanlarda harcandı,savaşın kesin zafere ulaşması geçikti,boş yere kardeş kanı döküldü,bu da itilef devletlerinin işine yaradı.Ayaklanmaları bastıran TBMM'nin güçü ve otoritesi arttı