Çanakkale İçin Sultan Reşad'ın Yazdığı Gazel


Gazel-i hümayun sultanın kendi el yazısıyladır.Bu gazel sehl-i mümteni denilebilecek kadar sade ve güzeldir.. O günün bir çok gazete ve mecmuasında da yayınlanan bu gazel halkın beğeni ve ilgisine mazhar olmuş; bu sebeple gazele 30 tahmis (araştırmacılaın tesbit edebildikleri) yazılmıştır.6 - Çanakkale İçin Sultan Reşad'ın Yazdığı Gazel

"GAZEL-İ HÜMAYUN" (SULTAN REŞAD)

Savlet etmişdi Çanakkale'ye bahr ü berrden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal'a-i pûlâd-beden

Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me'men