Mehdi (Arapça: المهدي‎ al Mahdī), Müslümanlar tarafından ahir zamanda Dünyaya geleceği ve dünyada İslam'ı hakim kılacağına inanılan kişidir. Kuran'da ismi geçmez.Hem Sünni hemde Şii Mezhebinde de inanılmaktadır. Şiilere göre kuyuda kaybolan bir çocuk olan Mehdi birgün tekrar dönecektir.


Kelime anlamı


Mehdi kelimesi, "hidayete eren ya da hidayete vesile olan" anlamlarına gelmektedir.
Harfiyen "kendisine rehberlik edilen" demek olup, bütün istikametler (yol göstermeler) Allah'tan geldiği için, kelime nihayet kendisine Allah tarafından yol gösterilen, yani hususi ve şahsi bir tarzda Allah'ın hidayetine nail olan manasını almıştır.

Tarihte İbrahim, Muhammed, Dört Büyük Halife ve Abbasiler'in 34. halifesi olan Nasır'a Mehdi denilmiştir.

Mehdi, İslam inancına göre Kıyamet'in kopmasından önce gönderilecek ve yer yüzünde son bir kez barış, mutluluk ve bolluğun yaşanmasını sağlayacak kişidir. Hristiyanlıktaki Mesih inancına benzer şekilde ortaya atıldığı görüşleri yaygındır. Kuran'da geçip geçmediği konusu ihtilaflıdır. Doğrudan "mehdi" kelimesi Kuran'da geçmemekle birlikte aynı ve benzer içeriği taşıyan ayetler bulunmaktadır. Şii inanışına göre 12. İmam, Mehdi'dir ve yeniden gelecek birisi mi, yoksa doğacak birisi mi olacağı konusunda Şii inanışında belirsizlikler bulunmaktadır. Bir kısım Sünni'ye göre ise Mehdi, "şahsı manevi"dir.


Mehdi ile İlgili Bazı Hadisler


(Ehl-i beytimden bir zat yeryüzüne hâkim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onun alnı açıktır, kemer burunludur. Yeryüzü zulümle dolu iken, o, dünyayı adaletle doldurur. İdaresi yedi yıl sürer.) [Müslim]

-"Ümmetim yağmur gibidir, sonu mu, yoksa başlangıcı mı hayırlıdır, bilinmez. Evveli ben, ortası Mehdi ve sonu Mesih olan bir ümmet, asla helâk olmaz." Enes radıyallahu anh. Tirmizî

-Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Mehdi, benim Ehli Beytim'den ve evladı Fatımadandır. Ravi: Hz. Ümmü Seleme (r.anha)

-Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Mehdi Bizdendir. Ey Ehli Beyt! Size müjdeler olsun. Allah (z.c.hz.)'leri onu bir gecede ihraz eder. (Olgunlaştırır.) Ravi: Hz. Ali (r.a.)

-Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Nasıl helak olur bir ümmet ki, evvelinde Ben, sonunda Meryem oğlu İsa (a.s.) ve ortasında da Ehli beytimden Mehdi vardır. Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

-Ümmü seleme (r.a)şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a)'i şöyle buyururken işittim: "Mehdî benim ailemden, Fatima'nın oğullarındandır."