Şanlı Bayrağımız - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Şanlı Bayrağımız

 1. Şanlı bayrağımız Türk bayrağı resimleri. Bayrağımızın en güzel hallerini bu konu altından paylaşalım. Sizlerde elinizde bulunan bayrak resimlerini paylaşarak konuya destek olabilirsiniz.

  971 - Şanlı Bayrağımız


 2. 2006-11-26 #2
  350 - Şanlı Bayrağımız

  972 - Şanlı Bayrağımız
 3. 2006-11-26 #3
  980 - Şanlı Bayrağımız


 4. 2006-11-28 #4
  1010 - Şanlı Bayrağımız

  1011 - Şanlı Bayrağımız


 5. 2006-11-28 #5


 6. 2006-12-11 #6
  479 - Şanlı Bayrağımız

  480 - Şanlı Bayrağımız


 7. 2006-12-12 #7
  511 - Şanlı Bayrağımız

  174 - Şanlı Bayrağımız


 8. 2006-12-13 #8
  535 - Şanlı Bayrağımız


 9. 2006-12-22 #9
  203 - Şanlı Bayrağımız

  TÜRK BAYRAĞI KANUNU
  Kanun Numarası : 2893
  Kabul Tarihi : 22/9/1983

  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 24/9/ 1983 Sayı : 18171
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 22 Sayfa : 599
  Amaç

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

  Bayrağın Şekli ve Yapımı

  Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.
  Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

  Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi

  Madde 3 - Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.
  Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.
  (Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.
  (Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.

  Bayrağın Yarıya Çekilmesi

  Madde 4 - Türk Bayrağı , yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilân edilir.

  Bayrağın Selâmlanması

  Madde 5 - Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selâmlanır.

  Bayrağın örtülebileceği Yerler

  Madde 6 - Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.
  Ayrıca milli örf ve âdetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.

  Yasaklar

  Madde 7 - Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.

  Hiçbir siyasî parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

  Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.
  Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

  Cezalar

  Madde 8 - Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.
  Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır.

  Tüzük

  Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir.

  Yürürlükten kaldırılan kanun :

  Madde 10 - 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük
  Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  KANUN NO: 2994
  TÜRK BAYRAĞI KANUNU
  29 Mayıs 1936
  [Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 5 Haziran 1936 - Sayı 3322]

  3. t. Düstur, c.17 - s. 359
  22 Eylül 1983 tarih ve 2893 sayılı (TÜRK BAYRAĞI KANUNU) nun 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

  Madde 1 - Türk bayrağı, bu kanuna bağlı örnekte gösterilen şekil ve nisbetlerde olmak ve al zemin üzerine beyaz ay - yıldız konmak, şartile, yerli şaliden yapılır.
  Ancak şalinin tedarikinde zorluk olur ise en büyük mülkiye memurunun iznile zemin rengi al olmak üzere başka kumaştan da yapılabilir.

  Madde 2 - Ordu kuvvetlerile resmî daire ve teşekküller tarafından bayrakların çekiliş ve indirilişlerinde ve sair hususlarda yapılacak tören ve bunların kullanacakları hususî alâmet ve filâmaların şekilleri, nisbetleri ve cinsleri ve Türkiye Cümhurluğunun yabancı memleketlerde bulunan resmî ve millî binalarına (Uluslar arası metotlarına göre) Türk bayrağının çekiliş ve indirilişleri ve resmî dairelerle teşekküllerden başka yerlerde Türk bayrağının, ve diğer hususî bayrakların ve forsların gerek temsil ve gerek süsleme için ne zaman ve nasıl çekileceği ve nerelerde kullanılabileceği ve bu kanunun tatbik şekilleri bir nizamname ile tesbit edilir.

  Madde 3 - Türk bayrağı ordu kuvvetlerile resmî dairelerde ve millî teşekküllerde sabah sekizde çekilir ve gün batarken indirilir. Şu kadar ki limanlara giren ve çıkan ve seyir halinde bulunan harp ve tüccar gemilerinin bayraklarının çekiliş ve indiriliş saatleri için nizamnameye istisnaî hükümler konulabilir.
  Yalnız, millî bayramlarda ve umumî tatil günlerinde tatilin devam ettiği müddetçe bayrak gece ve gündüz çekili kalır.
  Her gün bayrak çekecek resmî daireler, İcra Vekilleri Heyeti tarafından tayin edilir.

  Madde 4 - Yas alâmeti olmak üzere bayrağın yarıya çekileceği haller ve devam müddeti Devlet protokolunca tesbit ve vaktinde alâkadar dairelere bildirilir.

  Madde 5 - Resmî dairelerde ve teşekküllerde çekilecek bayrak, bu iş için yapılmış hususî direk ve göndere çekilir.

  Madde 6 - Bu kanun hükümlerine ve yapılacak nizamnameye muhalif olarak bayrak yapmak ve satmak yasaktır. Bu yasağa aykırı gidenler, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezalandırılır. Nizamnameye muhalif olarakçekilmiş bayraklar mahallin en büyük mülkiye memuru emrile indirilir

  Madde 7 - Alay sancaklarının şekli ve yapılış tarzı kendi hususî ahkâmına tabidir.

  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden bir sene sonra muteberdir.

  Madde 9 - Bu kanun hükümlerini yerine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

 10. 2006-12-29 #10
  213 - Şanlı Bayrağımız

  214 - Şanlı Bayrağımız


 11. 2007-02-09 #11
  dünyanın en anlamlı en güzel ve en gösterişli bayrağı,paylaşımlar için sağolun. teşekkürler.

 12. 2007-02-12 #12
  94 - Şanlı Bayrağımız


 13. 2007-02-16 #13
  sevgili vuslat ve isyanlı sükut teşekkürler. düşünceleriniz ve paylaşımlarınız için. vatansızların ne şerefi olur nede bayrağı.dünyanın en güzel bayrağına sahip olmak onurların en büyüğü.teşekkürler.

 14. 2007-03-09 #14
  [CENTER]269 - Şanlı Bayrağımız

 15. 2007-03-13 #15
  360 - Şanlı Bayrağımız

  361 - Şanlı Bayrağımız

  87 - Şanlı Bayrağımız

  88 - Şanlı Bayrağımız

  89 - Şanlı Bayrağımız


 16. 2007-03-16 #16
  20 - Şanlı Bayrağımız


  105 - Şanlı Bayrağımız

  20 - Şanlı Bayrağımız


  21 - Şanlı Bayrağımız


 17. 2007-05-08 #17
  493 - Şanlı Bayrağımız


 18. 2007-05-20 #18
  türkün bayrağı

  Güncelleme : 2007-06-10
 19. 2007-06-08 #19
  144 - Şanlı Bayrağımız  145 - Şanlı Bayrağımız 146 - Şanlı Bayrağımız


  147 - Şanlı Bayrağımız

  148 - Şanlı Bayrağımız

  149 - Şanlı Bayrağımız


 20. 2007-06-08 #20

  348 - Şanlı Bayrağımız


  349 - Şanlı Bayrağımız


  350 - Şanlı Bayrağımız

  351 - Şanlı Bayrağımız 21. 2007-06-21 #21
  738 - Şanlı Bayrağımız 22. 2007-06-21 #22
  761 - Şanlı Bayrağımız

  762 - Şanlı Bayrağımız 23. 2007-06-21 #23
  144 - Şanlı Bayrağımız


 24. 2007-06-22 #24
  BAYRAK

  Ey,mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
  Kızkardeşimin gelinliği,şehidimin son örtüsü !
  Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
  Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

  Sana benim gözümle bakmayanın
  mezarını kazacağım.
  Seni selamlamadan uçan kuşun
  yuvasını bozacağım.

  Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
  Gölgende bana da, bana da yer ver !
  Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar.
  Yurda ay yıldızın ışığı yeter.

  Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün.
  Kızıllığında ısındık,
  Dağlardan çöllere düşürdüğü gün.
  Gölgene sığındık.

  Ey, şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalan;
  Barışın güvercini, savaşın kartalı...
  Yüksek yerlerde açan çiçeğim;
  Senin altında doğdum,
  Senin dibinde öleceğim.

 25. 2007-06-22 #25
  823 - Şanlı Bayrağımız


 26. 2007-08-15 #26
  552 - Şanlı Bayrağımız


 27. 2007-08-21 #27
  1087 - Şanlı Bayrağımız

  56 - Şanlı Bayrağımız

  851 - Şanlı Bayrağımız

  1088 - Şanlı Bayrağımız

  1089 - Şanlı Bayrağımız

  1090 - Şanlı Bayrağımız

  1091 - Şanlı Bayrağımız

  1092 - Şanlı Bayrağımız


  852 - Şanlı Bayrağımız

  1093 - Şanlı Bayrağımız

 28. 2007-08-21 #28
  PaylaŞim Budur

 29. 2007-08-25 #29
  1328 - Şanlı Bayrağımız


 30. 2007-10-02 #30
  280 - Şanlı Bayrağımız


 31. 2007-10-02 #31
  286 - Şanlı Bayrağımız


 32. 2007-10-03 #32
  324 - Şanlı Bayrağımız


 33. 2007-10-03 #33
  Bİzİm Bayraktan GÜzelİ War Mi Yaaa Ne Kadar GÜzel Ne Kadar GÜzel Dalgalaniyor GÖnderde...

 34. 2007-10-14 #34
  2318 - Şanlı Bayrağımız


 35. 2007-10-22 #35
  2987 - Şanlı Bayrağımız


 36. 2007-10-22 #36
  3009 - Şanlı Bayrağımız

  3010 - Şanlı Bayrağımız


  Güncelleme : 2007-10-23
 37. 2007-10-23 #37
  Çooooook TeŞekkÜrlerrr ArkadaŞlarrrrr

 38. 2007-10-27 #38
  3580 - Şanlı Bayrağımız


 39. 2007-11-16 #39
  63 - Şanlı Bayrağımız


 40. 2007-12-03 #40
  1367 - Şanlı Bayrağımız


 41. 2007-12-03 #41


 42. 2007-12-11 #42


  828 - Şanlı Bayrağımız

  829 - Şanlı Bayrağımız

  830 - Şanlı Bayrağımız

 43. 2007-12-11 #43
  32 - Şanlı Bayrağımız


 44. 2007-12-17 #44
  152 - Şanlı Bayrağımız

 45. 2007-12-17 #45
  Biz batıdakiler gibi BANKLARA değil HAKKAR'İNİN küçük karlı dağlarına şafak atıyoruz. Bize kaç şafak diye sormayın. Biz şafak bir derken ŞEHİT VERENLERDENİZ....

 46. 2007-12-27 #46
  174 - Şanlı Bayrağımız


  Güncelleme : 2007-12-29
 47. 2008-01-01 #47
  1820 - Şanlı Bayrağımız


 48. 2008-01-13 #48
  1080 - Şanlı Bayrağımız


  1081 - Şanlı Bayrağımız


 49. 2008-01-20 #49
  917 - Şanlı Bayrağımız


 50. 2008-01-26 #50
  330 - Şanlı Bayrağımız


  Okunma: 40228 - Yorum: 57 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -