Cenaze için aşağıda İslam harfleriyle yazılı dua okunur. Bunu bilmeyen, Rabbena âtina veya Rabbenağfirli âyetlerini, dua olarak okuyabilir. Yahut dua niyetiyle, besmelesiz Fatiha-i şerife okumak da olur. Başka dua okumak da caizdir. Sadece, Allahümmağfir-leh dense de olur.


İsim:  cenaze-duasi.jpg
Görüntüleme: 1439
Büyüklük:  49,0 KB (Kilobyte)


(*) Cenaze kadın ise, parantez içindekiler okunur.Cenaze duasının okunuşu:Allahümmağfir li-hayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sagîrina ve kebîrinâ. Allahümme men ahyeytehü(ahyeytehâ) minnâ fe ahyihî (ahyihâ) alel-islâmi ve men teveffeytehü(teveffeytehâ) minnâ fe teveffehü (teveffeh) alel-îmâni ve hussa hâzel-meyyiti(hâzihil- meyyitete) bir-revhi ver-râhati vel-mağfireti ver-rıdvâni. Allahümme in kâne(kânet)muhsinen(muhsineten) fezid fî insanihî(ihsânihâ) ve in kâne(kânet)müsîen(müsîeten) fe tecâvez anhü(anhâ) ve lekkıhi(lekkıhâ) emne vel-büşrâ vel-kerâmete vez-zülfâ. Allahümmec'al kabrehü(kabrehâ), ravdaten min riyadil cinâni ve lâ tec'al kabrehü(kabrehâ) hufraten min huferin-nîrâni. Rabbiğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne vel-mü'minâti vel-müslimîne vel-müslimâti ve li cemi'ıl müslimîne vel-müslimâti el-ahyâ-i min hüm vel emvâti bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn.Tercümesi:

Allah'ım! Dirilerimizi, ölülerimizi, hazır olanlarımızı, burada olmayanlarımızı, erkeklerimizi, kadınlarımızı, küçüklerimizi ve büyüklerimizi af ve mağfiret eyle! Ya Rabbi, içimizdeki kimseleri İslâm üzere yaşat, ölenleri iman üzere öldür. Bilhassa bu ölüyü, kolaylığa, rahata erdir! Onu mağfiret et ve ondan razı ol! Allah'ım! Eğer bu ölü, iyilerdense, iyiliğini artır. Kötülerdense, onu affet! Ona emniyet, müjde, ihsan ve yakınlık nasip et! Allah'ım! Onun kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle! Onun kabrini Cehennem çukurlarından bir çukur yapma! Ya Rabbi! Beni, ana babamı, ölü diri bütün müminleri ve Müslümanları affet, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn.