Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek toplumun her ferdinin ve her kesimin bilinçli ve etkin katılımı ile olacaktır. Deprem konusunda halkın bilinçlendirilmesi, eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesiyle mümkündür.Afet Eğitimi;
- Örgün Eğitim Sistemi
- Yaygın Eğitim Sistemi
- Hizmet İçi Eğitim
- Meslek İçi Eğitim
- Halk Eğitimi


Örgün Eğitim Sistemi İçinde Afet Eğitimi
- Okul Öncesi Afet Eğitimi
- İlk Öğretim
- Orta Öğretim


Yaygın Eğitim Sistemi İçinde Afet Eğitimi
Halk eğitiminin nasıl ve nerede yapılacağı, hangi metot ve yolla kimin tarafından verileceği, ilgili kurum ve kuruluşlarca kararlaştırılıp plan ve programlar hazırlanmalıdır. Bu kuruluşlar;
- Milli Eğitim Bakanlığı,
- Görsel ve yazılı kitle iletişim kuruluşları,
- Sivil toplum örgütleridir.


Kalfalık, Ustalık ve Taşeronluk Temiz Belgesi
- İşverenlerce yaptırılan iş tarif edilerek yapılan anlaşmalara uygun olarak işin fen ve sanat kurallarına, ahlaki değerlere uygun olarak tamamlandığı ve çalışmalar sırasında verilen işi zamanında tamamlandığını belirten belgedir.