Ru'yetullah, İslam dini terimi. Allah'ın ahirette gözlerle görülmesini tanımlar. Kelâm ilmindeki tartışmalardan birisidir.
Genel Görüş

İslam dinindeki farklı mezheplerin ru'yetullah konusunda farklı düşünceleri ve görüşleri mevcuttur. Ehl-i sünnete göre, ahirette Allah'ın müslümanlar tarafından görülmesi aklen caiz, (akli olarak mümkün) naklen (ayet ve hadis) ile vacipdir. (gereklidir) Bu şu manaya gelir; aklen Allah'ın ahirette görünmesi imkânsız değildir, nakil (ayet ve hadis) ile de müslümanların Allah'ı ahirette göreceği belirtilmiştir. İslam dininde çoğunluğun konu hakkındaki görüşü budur.İslam inancına göre naklen Allah'ın gözlerle görülmesi vacib olsa da Ehl-i sünnet alîmleri bu görme fiilinin nasıl bir fiil olduğunun bilinemeyeceğini öne sürmüşlerdir.
Konu ile ilgili öne sürülen nakli (ayet-hadis) dellilere örnek vermek gerekirse:

  • Kıyame Suresinin 22-23 ayetlerinde, "O gün Rablerine bakan ter-ü tâze (ışık saçan) yüzler vardır." Dikkat edilirse gözler yazmaz, yüzler yazar, gözler kapalı bir şekilde yüzleri Allah'a çevirmek, diye anlamıştır Mutezile.  • Peygamber şöyle demiştir:

Cennetlikler cennete girdiği zaman Allah-u Teâla, "Daha da vermemi istediğiniz bir şey var mı?""Sen yüzümüzü ağarmadın mı? Bizi cennete koyup ateşten kurtarmadın mı? Daha ne isteyelim?" derler. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak perdeyi kaldırır, cennetliklere artık Rablerine bakmaktan daha hoş gelecek hiçbir şey verilmiş olamaz. buyurur. Onlar,


Peygamber daha sonra sözlerine Yunus Suresi 26. ayeti okuyarak devam etmiştir; Yunus Suresinin 26. ayeti ise şöyle buyurmaktadır, "İyi iş ve güzel amel işleyenlere daha güzel karşılık ve bir de ziyade vardır." Hadisten de anlaşılacağı üzere alîmlere bu ayette "ziyade" ile kastedilenin Allah'ı görmek olduğunu söylemişlerdir.

  • Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı üzere, Musa peygamber Allah'ı görmek istemiş ve şöyle demiştir:

"Rabbim bana görün ki seni göreyim." (A'raf Suresi 143. ayet) Eğer Allah'ın görülmesi imkânsız olsa idi, Musa peygamber bu tür bir talepte bulunmazdı. Zira İslam inancına göre vahiy alan bir peygamber Allah'ın sıfatlarından habersiz olamaz.

  • Peygamber başka bir hadiste de şöyle demiştir: "Muhakkakki siz şu ayı görüşünüz gibi, Rabbinizi de göreceksiniz. Onu görmekte haksızlığa uğramayacak, izdihama düşmeyeceksiniz."

Farklı Görüşler

Her ne kadar Ehl-i sünnet kelâmcıları ru'yetullahı aklen caiz, naklen vacib olarak açıklasalar da; Mutezile ve Cehmiyye Mezhepleri, ru'yetullah'ın Allah'ı yarattıklarına benzeteceği düşüncesiyle, ru'yetullah'ı kabul etmezler. Bu mezheplere göre ru'yetullah'ı kabul etmek Allah'ın cisim olduğunu iddia etmeye benzer ki İslam dini akidesinin tevhid kuralına göre bu imkânsızdır. Böylece Mutezile ve Cehmiyye Mezheplerine göre Allah'ın ahirette görülmesi kabul edilemezdir, çünkü hiçbir ayette Allah gözlerle görülür yazmaz.


Ayrıca, İmam-ı Caferi Sadık Mezhebince de ru'yetullah reddilmektedir. Bu mezhebe göre En'am Suresinin 103. ayetinde yer alan "Gerçi O'nu bütün gözler anlayamaz ve hatta kendinden başka hiçbir göz O'nu kavrayıp ihata edemez; fakat O, gözlerin hepsini idrak ve ihata eder."ayeti önem kazanmaktadır. Bu mezhebe göre Allah'ı Dünya'da ve ahirette görmek onu sınırlamak, belli bir şekle sokmak demektir. Oysa Allah her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Ehli Beyt ekolüne göre (Alevi-Şia'ya göre) Allah'ı görebilmeyi iddia etmek "tevhid" anlayışına terstir.