Mükellefiyet çağına giren her müslümanın yapmak zorunda olduğu bazı dinî vazifeler vardır ki, bunlara fıkıh ve ilmihal kitaplarında "mükelleflerin yapacağı vazifeler" anlamına gelen "Ef'âl-i Mükellefîn" denir. Bunlar 8'e ayrılır. Bu 8 fiilden ilk 5'i yapılması; son 3'ü ise yapılmaması, yani, terki istenen vazifelerdir. Yapılması istenen fiillere "emir;" terki istenenlere de "nehiy" adı verilir.


1. Farz
2. Vâcib
3. Sünnet
4. Müstehap
5. Mübâh
6. Haram
7. Mekrûh
8. Müfsid